Buradasınız

AVRUPA BİRLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN EKONOMİK KALKINMADAKİ ÖNEMİ

The Importance of Entrepreneurship Education within the EU Vocational Education Programs Concerning Economic Development

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The concept of entrepreneur-entrepreneurship has an important place because of the majority of businesses, whıch is small and medium-sized businesses, created by entrepreneurs In the European Union economy and our national economy. The role of entrepreneurs in total employment and shares in enterprises is indicators that they are dynamic and gripping power in economy. Contribution to economic development, creating employment opportunities, they are brought to justice, income distribution, gap in the market within the framework of the density of established businesses and those businesses associated with the success that is an indisputable fact. Therefore, entrepreneurial individuals in society should be increased in a qualified manner, particularly widespread in the direction of entrepreneurship to economic development of the vocational training that is extremely important direct and indirect effects.
Abstract (Original Language): 
Girişimci- girişimcilik kavramı, A.B. ekonomisinde ve ülkemiz ekonomisinde işletmelerin büyük bir kısmının girişimciler tarafından oluşturulan küçük ve orta ölçekli işletme olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Girişimcilerin, toplam istihdam içerisindeki rolleri ve işletmeler içerisindeki payları ekonomide dinamik ve sürükleyici güç olduklarının göstergesidir. Ekonomik kalkınmaya katkıları, istihdam yaratma olanakları, gelir dağılımına getirdikleri adalet, piyasadaki boşluklar çerçevesinde kurulan işletmelerin yoğunluğuyla ve bu işletmelerin başarılarıyla ilintili olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle girişimci bireylerin toplumda nitelikli bir şekilde artması gerekmektedir. Özellikle girişimciliğin yaygınlaşması yönünde verilen mesleki eğitimlerin ekonomik kalkınmaya yaptığı direk ve dolaylı etkileri son derece önemlidir

REFERENCES

References: 

1. AKTAŞ, Ramazan, “Türkiye’ de Girişimcilik”, İnternet Adresi:
http://raktas.etu.edu.tr/doc/Turkiyede _Girisimcilik.ppt#256,1,Türkiye’de
Girişimcilik. ErişimTarihi:18.12.2009
2. ALADA,Dinç (2001), “İktisâdi Düşünce Tarihinde Girişimcilik Kavramı Üzerine
Notlar”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:23-2: 47-52.
3. ARIKAN,Semra (2002), Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular,
Siyasal Kitabevi, Ankara.
4. BUĞRA, Ayşe (1995), Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, İstanbul
5. CANSEVDİ,Hürrem (2004), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci –
Avrupa Birliği’nin Bilim, Araştırma ve Eğitim Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul
6. CASS ON,Mark (2003), The Entrepreneur an Economic Theory, Second Edition,
Edward Elgar Publishing.
7. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2003), Green Paper
Entrepreneurship İn Europe, Brussels.
8. ÇETİNDAMAR, Dilek, “Girişimcilik Eğitimi”,İnternet Adresi:
http://www.tusiadgirisimcilik.org/sunular/dilek%20cetindamar%20ikinci%20.... Erişim Tarihi:11.01.2010
9. ÇETİNDAMAR,Dilek (2002), Türkiye’ de Girişimcilik, Tüsiad Yayınları,
Ankara.
10. DAVIDSON, Per (2004), Researching Entrepreneurshıp, Springer Science +
Business Media, Boston
11. DEMİREL, Erkan ve Mehmet Dikici (2004), “Kültürün Girişimciliğe Etkileri”,
Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Cilt:2, Sayı:3: 49-58
12. DEMİREZ, Murat ve Rıfat Cebeci, “Türkiye’ de Girişimciliğin Tarihçesi ve
Girişimcilerin Sosyolojik Profili”, İnternet Adresi:http://fakulteler.atauni.edu.tr/GAUM/pdf/girisimciligin_tarihcesi.pdf.Erişim Tarihi 04.01.2010
13. DOLGUN, Uğur ( 2006), “Schumpeter’ e Göre Ekonomik Gelişmede Girişimcinin
Dinamik Rolü”,
14. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBAT
REHBERİ (2009), Brüksel& İstanbul.
15. ERDOĞMUŞ, Nihat (2007), Aile İşletmeleri, İGİAD Yayınları, İstanbul.
16. EUROPEAN COMMISSION (2009), European Commıssıon Best Procedure
Project:‘Entrepreneurshıp In Vocatıonal Educatıon And Traınıng’, Final Report of The Expert Group
17. EUROSTAT (2009), Youth in Europa A Statistical Portrait, Luxembourg.
18. ESEN,Adem ve Kemalettin Çonkar(1999), Orta Anadolu (Konya, Kayseri, Sivas
ve Tokat)Girişimcilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletmecilikAnlayışları ve Beklentileri Araştırması, Konya Ticaret Odası YayınNo:18.
19. EYÜBOĞLU,Dilek (2007), Girişimcilik Eğitimi, Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları No:697, Ankara.
20. GÜRBÜZ, Rıza (2009), Türkiye de Girişimcilik Eğitimi, Destekleri ve Projeleri”,
İnternet.Adresi:http://proje.karatekin.edu.tr/girisimcilik/images/stories/trkiye%20de%20.... ErişimTarihi: 22.12.2009
21. GÜRDOĞAN,Nazif (2008), Girişimcilik ve Girişim Kültürü, İGİAD Yayınları,İstanbul
22. GÜRKAN, Ceyhun(2007), “ Veblen, Schumpeter ve Teknoloji”,( der.Eyüp Özveren), Kurumsal İktisat,Ankara
23. Global Entrepreneurship Monitor ( 2007), Executive Report
24. H´EBERT R. F. and A. N. Link (2006), “Historical Perspectives on the
Entrepreneur”, Foundation and Trends in Entrepreneurship, Volume 2,Issue 4, pp 261–408
25. KURT, Mustafa ve Veysel Ağca, v.d. (2006), “Afyonkarahisar İli Girişimcilik
Performansının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi ,cilt:VIII, sayı:2: 97-114
26. MISIRLI, İrfan (2008), “Çankırı Ve Girişimcilik Potansiyeli”, İnternet
Adresi:http://proje.karatekin.edu.tr/girisimcilik/images/stories/ankr%20ve%20gi.... Erişim Tarihi:15.01.2010
27. MURPHY, Antoın E. (1986), Entrepreneur and Eceonomist, Clarendon Press Oxford, New York OECD(2009), Society at Glance 2009
28. ÖZDEMİR, Ali (2003), Girişimcilik, Ankara.
29. ÖZEL, Mustafa (1993), Piyasa Düşmanı Kapitalizm, İstanbul.
30. ÖKTEM, Mustafa ve Kemal Mehmet v.d. (2007), “Türkiye’ de Girişimciliğin Geliştirilmesinde KOSGEB’ in Rolü ve Önemi: Uygulamalı Bir
Çalışma”, Sosyoekonomi, 47-75.
31. ÖZTÜRK, İbrahim (2008), 2008 Girişimcilik Raporu, İGİAD Yayınları, İstanbul
32. ÖZTÜRK,Nazım, “İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü”, Sosyo Ekonomi Dergisi,
33. İnternet Adresi:http://www.sosyoekonomi.hacettepe.edu.tr/050102.pdf.
34. Erişim Tarihi: 28.12.2009
35. ÖZTÜRK, Özkan (2007), İstihdam Konusunda Kobi’lerin Önemi Ve Kobi
36. Alanında Eğitim İstihdam İlişkisi Açısından Kamu İstihdam Kurumunun Rolü ( Uzmanlık Tezi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara
37. SCHMAHL, Maik ve Martın Koch (2001), Avrupa Birliği’nin Girişimcilik ( Sanayi ve Kobi ) Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadî Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul.
38. TÜGİAD ( 1993), Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Önemi ve Değişen Girişimcilik Nitelikleri, TÜGİAD Yayınları, İstanbul.
39. THE WORLD BANK (2010), Doing Business 2010 Turkey
40. WORLD ECONOMİC FORUM (2009), Global Competıtıveness Report 2009-2010.
41. YILDIRIM, Kadir (2007), “Avrupa Birliğinde Kobi Destekleme Politikaları”,Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:2, Sayı:1:23-53
42. http://www.igiad.com/books/girisimcilik_raporu_ozet.pdf, 15.12.2009
43. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm,1...
44. http://www.eaie.org/pdf/F62art3.pdf ,11.02.2010
45. http://www.akademiktisat.net/makaleler/ab_girişimci_kobiler_ve_organizasyonlar.htm.29.12.2009
46. http://ikmep.meb.gov.tr/tr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Ite..., 14.01.2010

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com