Buradasınız

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE POTANSİYEL ETKİLERİ

Global Climate Change and Its Potential Effects

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Global warming and climate change are on the top of the environmental problems threatening world. Potential effects of global climate change will concentrate on agriculture, forests, clean water supplies, sea level, energy, human health, and biodiversity. In addition, the fact that it will lead to chained effects in economic, ecological, and social life necessitating sensitivity of all countries to international cooperation for measures against global climate change.
Abstract (Original Language): 
Küresel ısınma ve iklim değişikliği, dünyayı tehdit eden çevre sorunlarının başında gelmektedir. Küresel ve bölgesel anlamda bir takım etkilerinin ortaya çıkacağı beklenen küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri; tarım, orman, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, enerji, insan sağlığı ve bio çeşitlilik üzerinde yoğunlaşacaktır. Ayrıca, dünyanın her yerinde henüz tam anlamıyla yaşanmamış olsa da, ekonomik, ekolojik ve sosyal yaşamda bir takım zincirleme etkilere neden olacak olması, küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınmasında, tüm ülkelerin, uluslararası işbirliğine gerekli duyarlılığı göstermesini gerektirmektedir.
21-34

REFERENCES

References: 

1. CHGE (Centre for Health and The Global Environment) (2006), “Climate Change
2. Futures Health Ecological and Economic Dimensions”,
3. http://chge.med.harvard.edu/programs/ccf/documents/ccf_report_oct_06.pd
4. f, 22.05.2009.
5. EC (European Commission) (2006), “Green Paper, A European Strategy for
6. Sustainable, Competitive and Secure Energy”, http://eur-lex.europa.eu/
7. LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0105:FIN:EN:PDF,23.06.2009.
8. EC-DGE (European Commission-Directorate General Environment) (2005), “The
9. Impacts and Costs of Climate Change”, http://ec.europa.eu/environment/
10. climat/pdf/final_report2.pdf, 12.07.2009.
11. EEA (European Environment Agency) (2004), “Impacts of Europe’s Changing
12. Climate: An Indicator-Based Assessment”, EEA Report, No.2/2004,
13. http://www.eea.europa.eu/publications/climate_report_2_2004/impacts_of
14. _europes_changing_climate.pdf, 17.07.2009.
15. GODREJ, Dinyar (2003), Küresel İklim Değişimi, Çev.: Ohannes Kılıçdağı,
16. 1.Baskı, Metis Yayınları, İstanbul.
17. IEA (International Energy Agency) (2008), World Energy Outlook 2008,
18. OECD/IEA, Paris.
19. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2007a), “Climate Change
20. 2007 Synthesis Report: Summary for Policymakers”,
21. http://www.ipcc.ch/pdf/ assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf,
22. 12.05.2009.
23. IPCC (2007b), “Climate Change 2007: Synthesis Report”, http://www.ipcc.ch/pdf/
24. assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf, 10.06.2009.
25. IPCC (2007c), Climate Change 2007 The Physical Science Basis, Cambridge
26. University Press, New York-USA.
27. IPCC (2001), “Climate Change 2001: Synthesis Report Summary for
28. Policymakers”, http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/vol4/pdf/spm.pdf,
29. 30.06.2009.
30. IPCC (1997), “IPCC Special Report The Regional Impacts of Climate Change: An
31. Assessment of Vulnerability”,
32. http://www.grida.no/climate/ipcc/spmpdf/region-e.pdf, 24.04.2009.
33. KADIOĞLU, Mikdat (2007), Küresel İklim Değişimi ve Türkiye: Bildiğiniz
34. Havaların Sonu, 2.Basım, Güncel Yayıncılık, İstanbul.
35. NIERENBERG, Danielle-Brian HALWEIL (2005), “Gıda Güvenliğini
36. Geliştirmek”, Dünyanın Durumu 2005, Çev.: Ayşe Başçı, TEMA Vakfı
37. Yayınları No:45, İstanbul; 75-94.
38. PRUGH, Thomas-Christopher FLAVIN-Janet L. SAWIN (2005), “Petrol
39. Ekonomisini Değiştirmek”, Dünyanın Durumu 2005, Çev.: Ayşe Başçı,
40. TEMA Vakfı Yayınları No:45, İstanbul; 125-147.
41. SHARMA, Ravi (2002), “Impacts and Adaptation of Climate Change”, United
42. Nations Environment Programme,
43. http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/sunumlar/ sharma.pdf, 21.06.2009.
44. UN (United Nations) (1992), “United Nations Framework Convention on Climate
45. Change”, http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf, 21.06.2009.
46. UNEP (United Nations Environment Programme) (2006), “Global
47. Environment Outlook 2006”, www.unep.org/geo/yearbook/yb2006/PDF/
48. Complete_pdf_GYB_2006.pdf, 15.07.2009.
49. UNEP (2001), “Climate Change Information Kit”, http://unfccc.int/resource/
50. iuckit/cckit2001en.pdf, 30.05.2009.
51. WRI (World Resources Institute) (2005), “Global Climate Trends 2005”,
52. http://earthtrends.wri.org/pdf_library/data_tables/cli5_2005.pdf.10.06.2009

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com