Buradasınız

OPTİMUM PORTFÖYÜN SEÇİMİ:İMKB 30 ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Optimum Portfolio Selection: An Application on ISE 30

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study investigates if it is possible to form a portfolio which its risk is lower than Istanbul Stock Exchange (ISE) 30 and ISE 100 with the data of ISE 30 equities on 02.01.2009 – 31.12.2009 time period. On this context minimum and maximum number of securities researched on a well diversified portfolio. Furthermore the topic is also researched by variation coefficient which takes both risk and return into consideration. Empirical findings reveal that it is possible to form a naive portfolio by 6 – 8 equities where the risk will be lower than ISE 30. Besides variation coefficient shows that a naive portfolio with 2 – 6 equities will be successful than ISE 30 and ISE 100.
Abstract (Original Language): 
Bu çalıĢmada IMKB 30 hisselerinin 02.01.2009 – 31.12.2009 dönemleri arası günlük kapanıĢ fiyatları dikkate alınıp sadece hisse senetleri kullanılarak ĠMKB 30 ve ĠMKB 100’den daha düĢük riske sahip bir portföy oluĢturmanın mümkün olup olmadığı incelenmiĢtir. Bu bağlamda iyi çeĢitlendirilmiĢ bir portföyde en az ve en çok kaç adet hisse senedi olması gerektiği araĢtırılmıĢtır. Ayrıca konu risk ve getiriyi aynı anda dikkate alan değiĢim katsayısıyla da incelenmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlar eĢit ağırlık kullanılarak çeĢitlendirilmiĢ portföy için 6 – 8 hisse senedi ile ĠMKB 30’dan daha düĢük riske sahip bir portföyün oluĢturulabileceğini göstermektedir. DeğiĢim katsayısı açısından değerlendirilecek olursa, 2 – 6 hisse senedi ile eĢ çeĢitlendirilmiĢ bir portföyün ĠMKB 30 ve ĠMKB 100’den daha baĢarılı olabileceği tespit edilmiĢtir

REFERENCES

References: 

1. AL SUQAIER, Faten Shukri ve Hussein Ali AL ZĠYUD (2011), “The Effect of Diversification on Achieving Optimal Portfolio”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol 32; 55-63.
2. ATAN, Murat (2004), Karesel Programlama Ġle Portföy Optimizasyonu, Ġnternet Adresi; www.ekonometridernegi.org/bildiriler/o8s3.pdf, EriĢim Tarihi:20.08.2010.
3. ATAN, Murat ve Sibel DUMAN (2007), “Konno-Yamazaki Portföy Modelinin Doğrusal Programlama Yardımıyla Çözümlenmesi”, YA/EM 2007 – 254 İSKENDEROĞLU ve KARADENİZ
4. Yöneylem AraĢtırması / Endüstri Mühendisliği – XXVII. Ulusal Kongresi, Ġzmir; 1-5.
5. BEKÇĠ, Ġsmail; Abdullah EROĞLU ve Hayrettin USUL (2001), “Portföy Seçimi Problemine Bulanık Mantık YaklaĢımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 6; 89-107.
6. BELKE, Ansgar ve Thorsten POLLEIT (2009), Monetary Economics in Globalised Financial Markets, Springer-Verlag, Berlin.
7. BENJELLOUN, Hicham ve Abdulkader, M.A. ABDULLAH (2009), “Index Funds And Diversification In Saudi Arabia”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol 2; 201 – 212.
8. BENJELLOUN, Hicham (2010), “Evans and Archer – Forty Years Later”, Investment Management and Financial Innovations, Vol 7; 98-104.
9. BOZDAĞ Nihat; ALTAN ġenol ve DUMAN, Sibel (2005), “Minimaks Portföy Modeli Ġle Markowitz Ortalamavaryans Portföy Modelinin KarĢılaĢtırılması”, VII. Ulusal Ekonometri ve Ġstatistik Sempozyumu, Ġstanbul Üniversitesi, Ġnternet Adresi; http://www.ekonometridernegi.org/bildiriler/o24s1.pdf, EriĢim Tarihi: 15.11.2010.
10. CAMPBELL, John Y; Martin LETTAU; Burton G. MALKIEL ve Yexiao XU (2001), “Have Individual Stocks Become More Volatile? An Empirical Exploration Of Idiosyncratic Risk”, Journal of Finance, Vol 56; 1-43.
11. CEYLAN, Ali ve Turhan KORKMAZ (1998), Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ekin Yayınevi, Bursa.
12. CHEN, Nai Fu; Richard ROLL ve Stephen A. ROSS (1986), “Economic Forces and the Stock Market”, The Journal of Business, Vol 59; 383-403.
13. CHUNG, Huck Khoon (2000). How Many Securities Make a Well-Diversified Portfolio: KLSE Stocks, PhD Thesis, Universiti Sains Malaysia.
14. CĠHANGĠR, Mehmet; AyĢe GÜZELER KARAÇĠZMELĠ ve Ġbrahim SABUNCU (2008), “Optimal Portföy Seçiminde Konno-Yamazaki Modeli YaklaĢımı Ve Ġmkb Mali Sektör Hisse Senetlerine Uygulanması”, Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 10 / 3; 125-142.
15. CREZÉE, Dominiek P. ve Laurens A.P. SWINKELS (2010), “Create Better Diversified High-Conviction Equity Portfolios Using the Portfolio Diversification Index”, Erim Report Serıes Research In Management. Erasmus Research Institute of Management (ERIM) RSM Erasmus University / Erasmus School of Economics Erasmus Universiteit Rotterdam,
16. Ġnternet Adresi; http://publishing.eur.nl/ir/repub/ asset/21037/ERS-2010-038-FA.pdf, EriĢim Tarihi: 15.11.2010.
17. ÇETĠN, Ali Cüneyt (2007), “Markowitz Kuadratik Programlama Ġle Optimal Portföy Seçimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 12; 63-81.
18. DEMĠRCĠ, Ebru ve Timur KESKĠNTÜRK (2007), “Portföy Büyüklüğü ve Ġyi ÇeĢitlendirilmiĢ Portföy Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi”, Yöneylem Arastırması/ Endüstri Mühendisliği – XXVII. Ulusal Kongresi, izmir, internet Adresi; http:// www.isletme.istanbul.edu.tr/ogrelem/timur/resimdosya/demirci_keskinturk_..., EriĢim Tarihi: 18.12.2010.
19. DEMĠRTAġ, Özgür ve Zuhal GÜNGÖR (2004), “Portföy Yönetimi ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Vol 1; 103-109.
20. DOMIAN L. Dale; David A. LOUTON ve Marie D. RACINE (2007), “Diversification in Portfolios of Individual Stocks: 100 Stocks Are Not Enough”, The Financial Review, Vol 42; 557-570.
21. ELTON, Edvin J. ve Martin J. GRUBER (1977), "Risk Reduction and Portfolio Size: An Analytic Solution", Journal of Business, Vol 50; 415-37.
22. ELTON, Edvin J. ve Martin J. GRUBER (1995). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, New York.
23. EVANS, L. John ve H. Stephen, ARCHER (1968), “Diversification And The Reduction Of Dispersion: An Empirical Analysis”, Journal of Finance, Vol 23; 761-767.
24. FIELITZ, Bruce D. (1974), “Indirect Versus Direct Diversification”, Financial Management, Vol 13; 54-62.
25. FISHER, Lawrence ve James H. LORIE (1970), “Some Studies Of Variability Of Returns On Investments In Common Stocks”, Journal of Busines, Vol 43; 99-134.
26. GÖKÇE, Gökçe Alp ve Tunçhan CURA (2003), “ĠMKB Hisse Senedi Piyasalarında Ġyi ÇeĢitlendirilmiĢ Portföy Büyüklüğünün AraĢtırılması”, Yönetim Dergisi, Vol 14; 63-81.
27. IRALA, Lokanandha Reddy ve Prakash PATIL (2007), “Portfolio Size and Diversification”, SCMS Journal Of Indian Management, Vol 4; 16-20.
28. KARAN, Mehmet Baha (2001), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitapevi, Ankara. 256 İSKENDEROĞLU ve KARADENİZ
29. KARDĠYEN, Filiz (2008), “Portföy Optimizasyonunda Ortalama Mutlak Sapma Modeli ve Markowitz Modelinin Kullanımı ve ĠMKB Verilerine Uygulanması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 13; 335-350.
30. KONURALP, Güler (2005), Sermaye Piyasaları / Analizler, Kuramlar ve Portföy Yönetimi, Alfa Basım Yayım, Ġstanbul.
31. KORKMAZ, Turhan ve Ali CEYLAN (2007), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Ekin Yayınevi, Bursa.
32. KÜÇÜKKOCAOĞLU, Güray (2002), Optimal Portföyün Seçimi ve ĠMKB Ulusal-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Ġnternet Adresi; http://www.baskent.edu.tr/~ gurayk/kisiseloptimization.pdf, EriĢim Tarihi:20.11.2010.
33. LATANE, A. Henry ve E. William YOUNG (1969), “Test of Portfolio Building Rules”, The Journal of Finance,Vol 4; 595-612.
34. LEE, Stephen L. ve Peter J. BYRNE (2000), Risk Reduction and Real Estate Portfolio Size. 6th PRRES Conference Sydney, Australia, Ġnternet Adresi; http://www.prres.net/Papers/Lee_Risk_Reduction_and_Real_Estate_Portfolio..., EriĢim Tarihi: 20.11.2010.
35. LINTNER, John (1965), “The Valuation Of Risk Assets And Selection Of Risky Investments In Stock Portfolios And Capital Budgets”, Review of Economics and Statistics, Vol 9; 13-37.
36. MARKOWITZ, Harry M. (1952), “Portfolio Selection”, Journal of Finance, Vol 7; 77-91.
37. MARKOWITZ, Harry M. (1959), Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Wiley, New York.
38. MARKOWITZ, Harry M. ve Peter G. TODD (2000), Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, Frank J. Fabozzi Associates, New Hope, Pennsylvania.
39. SHARPE, F. William (1963), “A Simplified Model For Portfolio Analysis”, Management Science, Vol 9; 277-293.
40. SHAWKY, Hany A. ve David M. SMITH (2005), “Optimal Number of Stock Holdings in Mutual Funds Portfolio Based on Market Performance”, Financial Review, Vol 40; 481-495.
41. SOLNIK, Bruno H. (1974), “Why Not Diversify Ġnternationally Rather Than Domestically?” Financial Analysts Journal, January-Febuary; 48-53.
42. STATMAN, Meir (1987), “How Many Stocks Make a Diversified Portfolio?”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 22; 353-363.
43. TANG, Y. N. Gordon (2004), “How Efficient is Naive Portfolio Diversification? An Educational Note”, Omega, Vol 32; 155 – 160.
44. TOBIN, James (1958), “Liquidity Preferences as Behavior Towards Risk”, Review of Economic Studies, Vol 25; 65-86.
45. TOSUN, Ömür ve Eda ORUÇ (2010), “Portföy Büyüklüğünün Portföy Riski Üzerine Etkileri: ĠMKB-30 Üzerinde Test Edilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 15; 479-493.
46. WAGNER W.H. ve LAU S.C. (1971), “The Effect Of Diversification On Risk”, Financial Analysts Journal, Vol 27;48–53.
47. WANG George Y. ve Yu-Ting YANG (2007), “Portfolio Diversification and Optimal Stock Holdings – A Study of Taiwan Equity Funds”, International Conference on Business and Information, Tokyo, Japan, Ġnternet Adresi; http://ibacnet.org/bai2007/proceedings/Papers/2007BAI7603.pdf, EriĢim Tarihi: 18.11.2010.
48. ZENIOS, Stavros A. ve William T. ZIEMBA, (2006), “Handbook of Asset and Liability Management Volume 1”, North-Holland Publication, Netherlands.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com