Buradasınız

ENDÜSTRİ TOPLUMU’NUN OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN İKTİSADİ ve SİNA-İ FAKTÖRLER

Economical and Industrial Factors Which Affect to Form Industrial Society

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Because Information Revolution has not caused a crucial change in current Industrial Society structure, Information Revolution is not a new revolution but it is an extension of Industrial Revolution. However, at several highly developed countries like United States, it is likely to mention some of the first symptoms about Information Society. In Turkich Society, has not completed its development yet, the fact of industrialization keeps its importance in the meantime.The main theme of this article is industrialization. This study has been done within a systematic approach, a descriptive model and a critical method.
Abstract (Original Language): 
“Enformasyon Devrimi”, yeni bir devrim değil, Endüstri Devrimi’nin ileri bir derecesidir. Çünkü, Enformasyon Devrimi’nin mevcut endüstri toplum yapısında köklü bir değişikliğe yol açtığı pek söylenemez. Ancak ABD gibi ileri derecede endüstrileşmiş birkaç ülkede Enformasyon Toplumu’nun ön belirtilerinden bahsedilebilir. Bu bağlamda; “endüstrileşme” olgusu, iktisadi gelişmesini henüz tamamlayamamış Türk toplumu gibi toplumlarda önemini halen korumaktadır. Bu çalışmada, Endüstri Toplumu’nun ortaya çıkışının iktisadi ve sina-i şartları incelendi. Konunun ana teması endüstrileşmedir. Bu çalışma, sistemci bir yaklaşımla, betimleyici modelde ve eleştirel bir yöntemle yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Avcı, Nabi (1990), Kitle Kültürü ve Enformatik Cehalet, İlaveli 3. Baskı, Rehber
Yayıncılık, Ankara.
Acar, Mustafa (1993), "İslâm, Protestanlık ve Modern Kapitalist Gelişme", Bilgi ve
Hikmet, G sayısı: 105-108.
Berk, Metin, Fikret Görün ve Selim İlkin (1966), İktisadi Kalkınma: Seçme
Yazıları, ODTÜ Yayını, Ankara.
Braudel Fernand (1991), Maddi Medeniyet ve Kapitalizm, Çev. Mustafa Özel,
Ağaç Yayınları, İstanbul.
Duran, Bünyamin (1993), İktisat Tarihi Ders Notları, (Dumlupınar Ünv. Bilecik
İİBF), Bilecik.
Ergin, Feridun (1973), "Endüstri Devrimi", Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt II, Ak
Yayınları, İstanbul, s.814.
Güran, Teyfik (1990), İktisat Tarihi, Damla Ofset, İstanbul.
Heaton, Herbert (Tarihsiz), Avrupa İktisat Tarihi, Cilt II, çev. M. Ali Kılıçbay ve
Osman Aydoğuş, Verso Yayıncılık, Ankara.
İlkin, Akın (1973), "Endüstrileşme", Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt II, Ak Yayınları,
İstanbul, s.815.
Kazgan, Gülten (1993), İktisadi Düşünce veya Politik İktisadin Evrimi, 6. Basım,
Remzi Kitapevi, İstanbul.
Marchal, Gordon (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay ve Derya
Kömürcü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
Rosenberg, Nathan ve L. E. Birdzell, (1992) Batı Nasıl Zengin Oldu, Çev. Erdal
Güven, Form Yayınları, İstanbul.
Rostow, W.W, (Tarihsiz), İktisadi Gelişme Merhaleleri, Çev. Erol Güngör, Sosyal
İlimler Komisyon Yayını, İstanbul.
Sezal, İhsan (1991) “Enformasyon Toplumu ve Demokrasi”, Sosyoloji
Konuşmaları, ed. Saadettin Elibol, Ecem Yayınları, Ankara.
Swingewood, Alan (1998), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman
Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
Talas, Cahit (1972), Ekonomik Sistemler, Dayandıkları Düşünceler, Sevinç
Matbaası, Ankara.
Turner, Bryan (Tarihsiz), Max Weber ve İslam, Çev. Y. Aktay, Vadi Yay., Ankara.
Türkdoğan, Orhan, (1981), Endüstri Sosyolojisi, Türkiye' nin Endüstrileşmesi: Dün
- Bügün - Yarın, Töre Devlet Yayınevi, Ankara.
Ülgener, Sabri F. (1973), "Kapitalizmin Tarihi Gelişimi", Ak İktisat Ansiklopedisi,
Cilt 2, İstanbul, s.495-497.
Weber, Max (1961), General Economic History, Hellman M. Palyi, eds. Frank H.
Knight, Translato London: Collier Macmillian, London.
Weber, Max (1985), Protestan Ahlâk ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Zeynep Aruoba,
Hil Yayınları, İstanbul.
Zeytinoğlu, Erol (1993), İktisat Tarihi, Süryay, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com