Buradasınız

ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA

The Effects of Organizational Climate on Job Satisfaction and Intention to Leave: A Research

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The management of organizational climate is an important means of improving creativity and innovation. In addition, researches have shown that factors of organizational climate are related to outcomes such as job satisfaction, intentions to leave, commitment, job performance. Organizational climate is conceptualized as a summary perception which people have of an organization. Similar types of organizations may share common charecteristics, but each organization will have its own climate, or internal environment. The goal of this study was to empirically investigate the impact of organizational climate dimensions (organizational creativity, supervisory support, team support and challenging work) that support creativity on job satisfaction and intentions to leave. The findings of research suggest the need for work environment that encourages employees for creativity that are conducive to job satisfaction and intention to leave.
Abstract (Original Language): 
Örgüt ikliminin yönetilmesi, yaratıcılık ve yeniliğin geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda, araştırmalar örgüt ikliminin çalışanların iş tatmini, işten ayrılma niyeti, bağlılık, iş performansı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Örgüt iklimi, organizasyon üyelerinin iş ortamına ilişkin algıları olarak tanımlanmaktadır. Benzer tipteki organizasyonlar ortak özelliklere sahip olurken, her organizasyon kendi iklimine ya da kendi içsel çevresine sahiptir. Bu makalenin amacı, yaratıcılığı destekleyen örgüt iklimi boyutlarının (örgütsel cesaretlendirme, yönetim desteği, takım desteği, işin iddialı olması) iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma bulguları çalışanların yaratıcılığını destekleyen bir örgüt ikliminin, iş tatmini ve işten ayrılma niyetini belirleyen bir etken olduğunu göstermektedir.
23-39

REFERENCES

References: 

ALTMANN, R. (2000) “Understanding Organizational Climate: Start Minimizing
Your Workforce Problems”, Water Engineering&Management, 147(6).
AMABILE T. M., CONTI R., COON H., LAZENBY J. & HERRON M.(1996)
“Assessing The Work Environment For Creativity”, Academey Of
Management Journal, Vol 39, No.5, 1154-1184.
BATLIS N. (1980), “The Effects Of Organizational Climate On Job Satisfaction,
Anxiety And Propensity to Leave”,The Jornal Of Psychology,104,233-240.
BISHOP, J. (2000), “Support, Commitment, and Employee Outcomes in a Team
Environment”, Journal of Management.
ERDOĞAN İ. (1991), İşletmelerde Davranış, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayın
No: 242.
EREN E. & GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU H.(2002), “Örgüt Yaratıcılığı Ve
Verimliliğinin Sağlanmasında Örgüt İkliminin Rolü”, 10.Ulusal Yönetim Ve
Organizasyon Kongresi, 585-592.
EREN E. & GÜNDÜZ H (2002)., “The Effects Of Organizational, Management,
“Work Group And Task Motivations On Organizational Creativity”,
11.International Business Kongress, 532-539.
HACKMAN R.J., OLDHAM G. (1973), “Devolepment Of The Diagnostic
Survey,” Journal Of Applied Psychology, 60(2), 159-170.
OLDHAM G. & CUMMİNGS A. (1996), “Employee Creativity: Personal And
Contextual Factors At Work”, Academy Of Management Journal,Vol.39,
No.3.
KAO J. (1989), Entrepreneurship, Creativity& Organization, London: Prentice
Hall International Limited, 1989.
LAW K., (1999), “Multidimensional constructs in structural equation analysis: an
illustration using the job perception and job satisfaction constructs” Journal
of Management, March-April.
LUTHANS F., (1994), Organizational Behavior, Newyork: McGraw-Hill, Inc.
MULLINS L.J. (1993), Management and Organizational Behavior, Sixth Edition,
Prentice Hall, 657.
ÖZKALP E. & KIREL Ç. (2001), Örgütsel Davranış, Eskişehir: Anadolu Üni.
Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın No:149.
PRITCHARD, R. D., & KARASİCK, B.W. (1973), “The Effects Of
Organizational Climate On Managerial Job Performance And Job
Satisfaction”, Organizational Behavior And Human Performance, 9, 126-
146.
RUSBELT, FARRELL, ROGERS& MAİNOUS, (1988) “Impact Of Exchange
Variables On Exit, Voice, Loyalty And Neglect: An İntegrative Model Of
Responses To Decline Job Satisfaction”, Academy Of Management Journal,
31(3), 599-627.
SCHNEIDER, B., & SNYDER, R. (1975), “Some Relationships Between Job
Satisfaction And Organizational Climate”, Journal Of Applied Psychology,
60(3), 318-328.
SCOTT S. ; BRUCE R (1994), “Determinants of Innovatıve Behavıor: A Path
Model of Indıvıdual Innovaton In The Workplace”, Academy of Management
Journal, 37(3), 580-607.
SHALLEY C., GİLSON L. & BLUM T. (2000), “Matching Creativity
Requuırements And The Work Environment: Effects On Satisfaction And
Intentions To Leave”, Academy Of Management Journal, Vol.43 Issue 2,
Apr, 215-223.
SHAW, J. (2000), “The Moderating Of Positive Affectivity: Empirical Evidence
From Bank Employees İn The United Arab Emirates”, Journal Of
Management.
STONAR, J. ; WANKEL, C. (1986), Management, New Jersey: Prestige Hall Pres.
VALENTINE S.,(2001),”Men And Women Supervisors' Job Responsibility, Job
Satisfaction, And Employee Monitoring”, Sex Roles: A Journal of
Research,August.
WITT A., (1989) “Sex Differences Among Bank Employees in The Relationships
Of Commitment With Psychological Climate And Job Satisfaction”, Journal
Of General Psychology, 116 (4), 419-426.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com