Buradasınız

Sivas İl Merkezinde Oturanların Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğine Bakışı

THE VIEW OF SIVAS CITY RESIDENTS ABOUT TURKEY’S FULL MEMBERSHIP TO EUROPEAN UNIONa

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Turkey has been trying to be a full membership to European Union (EU) since 1959. It is important to learn public view about Turkey’s full membership, which is sure to affect daily life deeply. For this purpose, a survey was conducted with 1934 residents living in Sivas. Majority of the participants have supported Turkey’s full membership to EU. But they have less believed EU will allow Turkey into the EU. High rate of unemployment, lack of democracy, mismanagement and underdevelopment were regarded as the main obstacles before Turkey’s full membership to EU.
Abstract (Original Language): 
Türkiye 1959’dan beri AB’ye tam üye olmak için çaba harcamaktadır. Günlük yaşamı derinden etkilemesi kaçınılmaz olan böyle bir konuda halkın görüşünün alınması son derece önemlidir. Bu amaçla Sivas il merkezinde oturan 1934 kişiyle yüz yüze görüşerek anket yapılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu AB’ye tam üye olmayı desteklemiş, ancak AB’nin Türkiye’yi tam üye yapacağına çok azı inanmıştır. Yüksek işsizlik oranı, demokrasi eksikliği, kötü yönetim ve geri kalmışlık tam üyeliğin önündeki temel sorunlar olarak görülmüştür.

REFERENCES

References: 

1. Appleyard, Dennis R. And Alfred J. Field, (1992), International Economics, (USA:
Richard D. Irvin, Inc.,).
2. Barchard, David, (2002), Güçlü Bir Ortaklığa Doğru: Türkiye ve Avrupa Birliği,
www.tesev.org.tr/projeler/proje_ab.php, 23.05.2002. (Çev: Murat Cemil Yalçıntaş ve
Orhan Bilgin)
3. Çarkoglu, Ali vd., (2002), Türk Halkının Avrupa Birliği Üyeliğine Bakışı,
www.tesev.org.tr, 30.06.2002.
4. DİE, (2002a), Türkiye İstatistik Yıllığı 2001, Ankara.
5. DİE, (2002b), www.die.gov.tr/nufus_sayimi/2000tablo4.xls, 12/09/2002.
6. DPT, (1995), Türkiye ve Avrupa Entegrasyonu, (Ankara: Özel İhtisas Komisyonu Raporu).
7. DPT, (2001), Ulusal Program, www.dpt.gov.tr, Ekim 2001.
8. DTM, (1999), Avrupa Birliği ve Türkiye, (Ankara: 4. Baskı).
9. DTM, (2000a), “2000 Yılı İlerleme Raporu Hakkında Not”, www.foreigntrade.gov.tr, 9
Kasım 2000.
10. DTM, (2000b), “Türkiye İçin AB Komisyonu Tarafından Hazırlanan Katılım Ortaklığı
Belgesi’nin Gayrı Resmi Tercümesi”, www.foreigntrade.gov.tr, 8 Kasım 2000.
11. Elekdağ, Şükrü, (2000), “Aklımız Avrupa’da”, Milliyet, 21 Eylül 2000,
www.milliyet.com.tr/2000/09/21/haber/hab04.html, 31.05.2002.
12. EUROPEAN COMMISSION, (2001), Public Opinion in the Countries Applying for EU
Membership, www.eureptr.org.tr/english/eurobarometersummary.pdf, 23.05.2002.
13. EUROPEAN COMMUNITIES, (2001), How Europeans See Themselves? Looking
Through the Mirror with Public Opinion Surveys,
14. http//europa.eu.int/comm/dg10/publications/brochures/docu/europeans/en.pdf, 23.05.2002.
15. Hair, J. F., R. E. Anderson, R. L. Tatham and W. C. Black, (1995), Multivariate Data
Analiysis With Readings, (4th ed., Prentice Hall).
16. Landaburu, Eneko, (2000), “Genişleme, Türkiye ve Sivil Toplum”, Avrupa Komisyonu
Genişleme Genel Müdürünün 1 Aralık 2000’de Bilgi Üniversitesi’nde yaptığı konuşma.
17. RESMI GAZETE, (9 Ağustos 2002), Sayı 24841.
18. RESMI GAZETE, (17 Ekim 2001), Sayı 24556 Mükerrer.
19. Tatlidil, Hüseyin, (1996), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, (Ankara:
Akademi Matbaası).
20. Tekeli, İlhan ve Selim İlkin, (1993), Türkiye ve Avrupa Topluluğu – I, (Ankara: Ümit
Yayıncılık).
21. TÜRKIYE-AVRUPA VAKFI, (2002), Türkiye’nin AB Üyeliği Anketi,
www.ozgurpolitika.org/2002/02/21/hab04.html, 05.06.2002.
22. Verheugen, Günter, (2001), “Ortak Hedefimiz” http://www.deltur.cec.eu.int/makaleverheugen.
html, 18 Şubat 2001, Milliyet Gazetesi.
23. Yamane, Taro, (2001), Temel Örnekleme Yöntemleri, (İstanbul: Literatür Yayınları: 53),
(Çev: Alptekin Esin vd.).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com