Buradasınız

ÜÇÜNCÜ DÜNYA-AĞIR BORÇLU EKONOMİLERDE BORÇLULUK SÜRECİNDE GELİŞMELER: KIRGIZİSTAN İÇİN AÇILIMLAR

Advancements at Third World-Heavily Indepted Economies in Indebtedness Process: Evolutions for Kyrgyzstan

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The economic progress experienced at the last quarter of 20th century has shown theirselves mostly in the forms of revealing liberalization tendency politically and economically. The main mechanism of liberalization tendency is openness. The openness is mostly increase of production and exportation in the advantageous sectors, on the other hand, freedom of importation in disadvantageous sectors. In the generated structural change, balance of foreign trade continually has deficit, indebtment becomes inevitable by financing this deficit. On the contrary, expansion in the finance capital and investment searching of capital and also being encouraged liberalization application as a standard recipe by corporations and organizations such as IMF and World Bank have supplied for the benefit of capital. The economies in this structures are described as heavily indebted economies. The financing applications of consumption deficit of supplying of the fact “Globalization Capital” have caused reaching to the unsustainable point of indeptedness in poor and developing economies. The economies in this structures are described as heavily indebted economies. General political charasterictic of heavily indebted economies is to be third world country beside to have problem of twin deficit is remarkable. The economy of Kirghizistan which declared its independence, in 1991, became heavily indebted economy because of continually deficit. The economy of Kirghizistan can solve problem of twin deficit by strong financial position supporting exportation and supplying luxury importation by calling out appropiate policies.
Abstract (Original Language): 
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, daha çok siyasal ve ekonomik anlamda liberalizasyon eğilimlerinin açığa çıkması şeklinde kendini göstermiştir. Liberalizasyon eğilimlerinin en temel mekanizması ise dışa açılmadır. Dışa açılma daha çok avantajlı sektörlerde üretim ve ihracat artışı; buna karşılık dezavantajlı sektörlerde de ithalat serbestliği şeklinde olmuştur. Ortaya çıkan yapısal değişimde dış ticaret bilançosu devamlı açık vermekte ve bu açığın finansmanında dış borçlanma kaçınılmaz hale gelmektedir. Diğer taraftan finans kapitaldeki genişlemeler ve sermayenin yatırım arayışları ile IMF ve Dünya Bankası gibi kurum ve kuruluşların da standart reçete olarak liberalizasyon uygulamalarını teşvik etmesi, sermaye lehine bir yapının gelişimini beslemiştir. Sermayenin küreselleşmesi olgusunu besleyen tüketim açığının finansmanı uygulamaları da, çoğu az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ekonomide borçluluğun sürdürülemez noktaya ulaşmasına neden olmuştur. Bu yapı içerisinde yer almaya başlayan ekonomiler ağır borçlu ekonomiler olarak tanımlanmaktadır. Ağır borçlu ekonomilerin genel siyasal karekteristiğinin üçüncü dünya ülkeleri olmasının yanında, ekonomik anlamda da ikiz açık sorunu içerisinde bulunması dikkati çekmektedir. Bağımsızlığını 1991’de elde eden Kırgızistan ekonomisi de sürekli açık sorununa bağlı olarak ağır borçlu ekonomi niteliğine bürünmüştür. Kırgızistan ekonomisi ikiz açık sorununu, sağlam bir mali yapı ile ihracatı destekleyen ve özellikle lüks ithalatı besleyen sorunları çözücü politikalar uygulayarak çözümleyebilir.

REFERENCES

References: 

1. BUĞRA, A. (2004) Bir Toplumsal Dönüşümü Anlama Çabalarına Katkı: Bugün
Türkiye’de E. P. Tohompson’u Okumak”, İktisat Üzerine Yazılar II:
2. İktisadi Kalkınma, Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, İletişim
Yayınları, İstanbul, ss: 191-218.
3. CADTM, Initative for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), 2008,
http://www.cadtm.org/en.mot.php3?id_mot=145 (Mayıs 2008).
4. DELİKTAŞ, E. (2002) “Kırgızistan’da Özelleştirme Süreci”, Küreselleşme ve
Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2002, Bişkek-
Kırgızistan, ss:335-356.
5. DOĞRUEL, S. ve F. DOĞRUEL (2003) “Türkiye’de Büyüme ve Makroekonomik
İstikrar”, İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar,
İletişim Yayınları, İstanbul, ss: 401-428.
6. EASTERLY, W. (2002) “How Did Heavily Indebted Poor Countries Become
Heavily Indebted? Reviewing Two Decades of Debt Relief”, World
7. Development, Vol. xx, No. x, pp. 1–20.
http://www.nyu.edu/fas/institute/dri/Easterly/File/World.pdf (Mayıs 2008).
8. EASTERLY, W. (1999) “Life During Growth”, Journal of Economic Growth,
4(3), pp: 239-275.
9. EĞILMEZ, M. (2006) “Paris ve Londra Kulüpleri”, Radikal Gazetesi, 26 Kasım
2006.
10. EMSEN, Ö. S., Ekonomik Krizler ve Türkiye Deneyimi, Beta Yayınları,
İstanbul, 2003.
11. GANİYEV, C. ve Ö. S. EMSEN (2008) “Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı ile
Kırgızistan Ekonomisinde Döviz Kurlarının Analizi”, Manas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 19.
12. GUEYE, C. F., M. VAUGEOIS, M. MARTIN ve A. JOHNSON, Negotiating
Debt Reduction in the HIPC Initative and Beyond, Debt Relief
International Ltd, London, 2007. http://www.hipccbp.
org/files/en/open/Publications/Pub11_June07.pdf (Mayıs 2008)
13. IMF, Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)
Initiative, March 2008, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm
(Mayıs 2008).
14. KADI, F. Büyümenin İtici Gücü Olarak Dış Ticaret: Kırgızistan Örneği,
(Yayınlanmamış Doktora Tezi) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Bişkek, 2006.
Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi (www.stat.kg).
15. OECD, Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), 2008,
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1221 (Mayıs 2008).
16. SÖNMEZ, S. (2003) “Türk İktisat Politikalarındaki ‘Çıpa’: Dış Borçlanma”,
İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, İletişim
Yayınları, İstanbul, ss: 305-361.
17. WEEKS, J. (2003) “Latin amerika’da İhracat, Yabancı Yatırım ve Büyüme:
Simülasyon Yöntemiyle Şüpheci Bir Taklaşım”, İktisat Üzerine Yazılar II:
İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, İletişim Yayınları, İstanbul, ss: 125-
152.
18. World Bank, World Bank CD Rom 2006.
19. YAKIŞIK, H. Kırgızistan’da Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Etkileri ve
Tahmini, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Bişkek, 2006.
20. YENTÜRK, N. (2003) “Birikimin Kaynakları”, İktisat Üzerine Yazılar II:
İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, İletişim Yayınları, İstanbul, ss: 463-
503.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com