Buradasınız

TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ (Mehmed b. Hamza el-Ayntâbî)

Tefsiri Mehmed Efendi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Mehmed Efendi who has an important place among XVII. Century ulema was originally from Ayıntab (Gaziantep). His date of birth is not known precisely. He has gone to Sivas when he was 20 years old and was settled there. He has also been in İstanbul for 7 years and has translated the Tibyan Comment in Turkish with the request of Sultan IV.Mehmed. He has contri-buted greatly to exegetics with this translation and this work provided a great honour and reputation to him. Mehmed Efendi was a very hardworking person and was also known as a very generous person. With this study Mehmed Efendi’s some unknown aspects are being discussed by the Ottoman Archives.
Abstract (Original Language): 
XVII. asır Osmanlı uleması arasında değerli bir yere sahip olan Mehmed Efendi aslen Ayıntab (Gaziantep)’lıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinme-mektedir. Yirmi yaşında Sivas’a gelmiş ve Sivas’ta yerleşmiştir. Yedi sene kadar da İstanbul’da bulunmuş ve burada padişah IV. Mehmed’in arzusuy-la Tibyan tefsirini Türkçeye tercüme etmiştir. Tefsir ilmine bu tercüme ile büyük katkıda bulunmuş, bu eser ona ilim dünyasında büyük bir şöhret ve itibar sağlamıştır. Şahsen çok çalışkan olan Mehmed Efendi aynı zamanda çok da cömert bir kişi olarak bilinmektedir. Bu makale ile onun hiç bilinme-yen bazı yönleri Osmanlı arşivleri aracılığıyla açığa çıkarılmaktadır.