Buradasınız

SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ AÇISINDAN HİDÂYET VE DALÂLETİN ALLAH’A NİSPETİ MESELESİ

THE QUESTION OF BASING ON THE GUIDANCE AND ASTRAY TO ALLAH FROM THE ASPACT OF CAUSAL RELATIONSHIP

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The “guidance and astray” is a featured issue on the relationship between Allah and his servant in the human life. What does it mean that to guidance is Allah's will or that to astray is Allah's wish? Does this provision assume the will of His servant? What needs to be done in understanding these verses is to look for what does the will means and whether the will is a reason or a result. In this article we will discuss the issue under three head-ings that including the human will, God's will and guidence and astray.
Abstract (Original Language): 
Hidâyet ve dalâlet konusu insan yaşamında kulun Allah ile kurduğu ilişkide öne çıkan bir konudur. Allah'ın dilediğini hidâyete iletmesi veya di-lediğini dalâlete düşürmesi ne demektir? Bu hüküm, bazı kulların irâdesini yok mu saymaktadır? Bu konudaki ayetleri anlarken asıl yapılması gereken şey, bu dilemesinin ne ifade ettiğini ve bu dilemenin sebep mi sonuç mu ol-duğunu araştırmaktır. Bu makalede meseleyi insan irâdesi, Allah’ın irâdesi ve hidâyet-dalâlet olmak üzere üç başlık altında ele alacağız.

REFERENCES

References: 

Abdulkâhir Bağdâdî, Usûlü'd-din, thk: Ahmed Şemseddin, Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2002.
Adûdüddin el-Îcî, el-Mevâkıf, thk. Abdurrahman Umeyre, Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1997.
Alâeddin el-Buhârî, , Risâletün fi'l-İ’tikâd, Kuveyt: Dâru'd-Diyâ, 1433/2012.
Aliyyu'l-Kârî, Fıkhu’l-Ekber Şerhi, Trc: Hüseyin S. Erdoğan, Hisar Yayınları, İstanbul, 2013.
Bağdatlı İsmail Paşa, Tuhfetu’l-E’âlî Şerhi Bed’i’l-Emâlî, İstanbul, 1318.
Bâkıllânî, İnsâf Fî Mâ Yecibu İ’tikâduhû ve lâ Yecuzu’l-Cehlu bihî, thk: Habib b. Tahir, Beyrut: Dâru Mektebeti’l-Meârif, 1432/2011.
Cürcânî, Ali b. Muhammed, Ta’rifât, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1403/1983.
Cüveynî, Kitabu'l-İrşâd (İnanç Esasları Kılavuzu), Trc: Adnan Bülent Baloğlu, Saim Yılmaz, Mehmet İlhan, Faruk Sancar, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012.
Ebû Hanîfe, Fıkhu’l-Ekber, Mektebetü’l-Furkân, İmârâtü’l-Arabiyye, 1419/1999.
Ebu Hilâl el-Askerî, El-Furûku’l-lüğavî, thk: Muhammed İbrahim Selim, Kahire Trs.
Ebu’l-Yüsr Pezdevî, Usûlü’d-dîn, thk. Hans Peter Linss, Kahire: Dâru İhyâ-i’l-Kütübi’l-Ara-biyye, 1963, s. 214.;
Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, Ankara: Akçağ Yay. 1995.
Emrullah Yüksel, Mâtürîdîler ile Eş'arîler Arasındaki Görüş Ayrılıkları, İstanbul: Düşün Yayın-cılık, 2012.
….., Sistematik Kelam, İz Yayıncılık, İstanbul, 2012 Eyyûb b. Musa el-Hüseynî Ebü'l-Bekâ el-Kefevî, el-Külliyât Mu’cemun fi’l-Mustalâh ve’l-Furûki’l-luğavîyye, thk. Adnan Derviş-Muhammed el-Misrî, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle. Gazzâlî, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, İhyâ-u Ulûmid-Din, Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, Trs.
Habbazî, Celâlüddin Ömer b. Muhammed, El-Hêdî fi Usûli'd-dîn, Thk: Adil Bebek, İstanbul: İFAV, 2006.
Hayyât, Ebu'l-Hasan Abdurrahim. Muhammed, İntisâr ve'r-Red ale İbn Ravendî el-Mulhîd, Bey-rut: Mektebetu'd-Dâri'l-Arabiye li'l-Kitab, 1412/1993.
Hüseyin Atay, ”Önsöz”, Muhassal (Kelâma Giriş), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2002.
….., Kur’ân Türkçe Çeviri, Ankara: Atayy Yayınları, 2014.
İbn-i Ebi’l-İzz Hanefi, Şerhu Akîdeti't-Tahâvî, Trc: Bekir Eryarsoy, İstanbul: Guraba, 2013.
İbn Fûrek, Makalâtü’ş-Şeyh Ebi’l-Hasan el-Eş’arî, thk. Ahmed Abdürrahim, Kahire: Mekte-betü’s-Sekâfe, 1425/2005.
İbn Hazm, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ ve’n-Nihal, Kahire: Mektebetü’l-Hânici, Trs
İbn-i Kudâme, Lum'atu'l-İtikad, Thk: Bekir Topaloğlu, (Bekir Topaloğlunun Kelam ilmine Gi-riş içinde), İstanbul: Damla Yay., 2012.
İbn Manzûr, Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem, Lisânü'l-'Arab, Beyrut: Dâru Sâdır, 1414
İmam Eş’arî, Luma', Thk: Abdülaziz İzziddin es-Sirvân, Beyrut: Dâru Lübnan, 1408/1987.
İmam Mâtürîdî, Muhammed b. Muhammed, Te'vîlâtü Ehli's-Sünne, Thk: Mecdi Beslüm, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut, 1426/2005.
….., Kitabu’t-Tevhîd, Trc, Bekir Topaloğlu, Ankara: İSAM Yayınları, 2005.
Kâdî Abdulcabbâr, Usuli'l-Hamse, Thk: Faysal Bedir Avn, Küveyt: Câmiatü Küveyt, 1998.
….., Şerhu Usuli'l-Hamse, Thk: Doktor Abdulkerim Osman, Mektebetü Vehbe, 1408/1988.
….., el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhîd ve’l-’Adl (Teklîf), thk. Muhammed Ali en-Neccâr-Abdulhalîm en-Neccâr.
Keskin, Mehmet, Eş'arî ve Eş'arîlik, İstanbul: Düşün Yayınları, 2013.
Küçük, Hasan, Sistematik Felsefe Tarihi, İstanbul: Dersaadet Yayınevi, 1985.
Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Fakültesi Yay., 1999.
Nesefî, Ebu’l-Mu’în, Tebsiratü’l-Edille fî Usûli’d-Din, Thk: Hüseyin Atay-Şaban Ali Düzgün, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2004.
Râgıb İsfehânî, Müfredat (Kuran Kavramları Sözlüğü), Trc: Abdulbaki Güneş, Mehmet Yolcu, İstanbul: Çıra Yayınları, 2012.
….., Kitâbu’l-İ’tikâd, thk. Cemal Muhammed Lokman, Mekke: Câmiatu Ümmi’l-Kurâ Külli-yetü’ş-Şeria ve’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye, 1401.
Ramazan Altıntaş, Kur’ân'da Hidâyet ve Dalâlet, Rev Yayınları, Konya, 1997.
Râzî, Fahreddin, Mefâtihu'l-Ğayb, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1420
….., Muhassal (Kelama Giriş), Trc: Hüseyin Atay, Ankara: Türk Kültür Bakanlığı, 2002.
Sâbûnî, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tefâsir, Kahire: Dâru’s-Sâbûnî, 1417/1997.
Sâbûnî, Nureddin, el-Bidâye Fi Usûli’d-dîn (Mâtürîdî Akaidi), trc. Bekir Topaloğlu, Diyanet İş-leri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
Selim Türcan, ”Hidâyet ve dalâleti Allah’a nispet eden ayetler nüzul döneminde nasıl algıla-nıyordu?”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c: 9, sayı: 18.
Şaban Ali Düzgün, "Allah'a İman", İslam İnanç Esasları, Ankara: Grafiker Yayınları, 2013.
Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, Thk: Ahmed Muham-med Şakir, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1420/2000.
Teftâzânî, Şerhu'l-Akâid, trc. Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergah Yayınları, 2013.
Zemahşerî, el-Keşşâf ‘en Hakâiki Ğevâmidi’t-Tenzîl, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-Arabî, 1407.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com