Buradasınız

ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ’NİN TASAVVUFÎ TECRÜBESİNDE RIZÂ-YI BÂRÎ DÜŞÜNCESİ

The Thought of God’s Consent (Rada al Bȃrȋ) in Sufi Experience of Shamsaddin al Sivasi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This article is a comprehensive study prepared with the general thought of the works of Shamsaddin al Sivasi to read his sufi exprerience who is the Sufi Master of the Shamsiyah sufi order (Shamsiya), one of the four main branches of the Khalwatiyya order. In each of his prose and poetic works, Shamsaddin al Sivasi has centered the consent of Allah as the main theme. He always wanted the divine consent to be on the agenda and wanted the realization of the servanthood in the axis of the divine consent. Shamsaddin al Sivasi; bearing the understanding of what comes from God is pleasant: Blessing or sorrow, has accepted the divine providence and has not aprroved to neither rejoice the presence nor complain of the abscence. He has linked the perfection of the state of consent to: Education of combating with self, patience and persistence effort, the sense of humility, sensivity of sincerity, vitality of dhikr (remembrance). In this article we have tried to draw attention the the real criteria that provide acces to the state of consent and its importance.
Abstract (Original Language): 
Halvetiyyenin dört ana kolundan biri olan Şemsiyyenin pȋri konumundaki Şemseddin Sivȃsȋ’nin eserlerinden hareketle hazırladığımız bu makale Şemseddin Sivȃsȋ’nin sȗfȋ tecrübesini okumaya dönük bir çalışmadır. Mensur ve manzum eserlerinin herbirinde Şemseddin Sivȃsȋ ana tema olarak Allah’ın rızasını merkeze almıştır. İlahi rızanın her zaman gündemde olmasını, kulluğun ilahi rızȃ ekseninde gerçekleşmesini istemiştir. Lütfun da hoş kahrın da hoş anlayışına bağlı olan Şemseddin Sivȃsȋ ilahi takdire boyun eğmiş, ne varlığa sevinmeyi ne de yokluktan yerinmeyi öngörmüştür. rızȃ halinin kemalini o, mücahede eğitimine, sabır ve sebat gayretine, tevazu duygusuna, ihlas hassasiyetine ve zikir diriliğine bağlamıştır. Makalemizde Şemseddin Sivȃsȋ’nin rızanın ehemmiyetine ve rızȃ makamına ulaşmayı sağlayan temel ölçütlere dikkat çekmeye çalıştık.

REFERENCES

References: 

Akkaya, Hüseyin, Osmanlı Türk Edebiyatında Süleyman Peygamber Ve Şemseddin Sivâsî’nin
Süleymâniyyesi, Harvard 1997.
-----, “Şemseddin Sivasi’nin İrşȃdü’l-‘Avȃm Mesnevȋsi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, Sivas 2003, c. VII, Sy. II, s. 1-30.
Alkış, Abdurrahim, Melaye Cızîrî’nin Dîvânında Tasavvufî Mazmunlar, İstanbul: Nûbihar,
2014.
Câhidî Ahmed Efendi, Divan, Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa Bölümü, no:
796.
-----, Kitâbü’n-Nasîha, Süleymaniye Kütüphanesi, İbrahim Efendi Bölümü, no: 350.
Şemseddin Sivâsî’nin Tasavvufî Tecrübesinde Rızâ-yı Bârî Düşüncesi | 79
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XIX, Sayı: 2 (15 Aralık 2015)
Cumhuriyet University Journal of Faculty of Theology, Volume: XIX, Issue: 2 (December 15, 2015)
el-Cürcânî, Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerîf, Kitâbu’t-Ta’rîfât, thk. Abdulmun’im Hafnî,
Kahire trz.
Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları,
1994.
Frager, Robert, Sufi Psikolojisinde Gelişim, Denge ve Uyum Kalp Nefs Ruh, çev. İbrahim Kapaklıkaya,
İstanbul: Gelenek Yayıncılık, II. Baskı, 2003.
el-Gazâlî, Ebu Hamid Muhammed, İhyâu ‘ulûmi’d-dîn, Mısır trz.
el-Herevî, Ebû İsmail, Menậzilu’s-sậirîn ile’l-Hakki’l-Mubîn, şrh. Afifüddin Süleyman b. Ali
et-Tilmisậnî, haz. Abülhafiz Mansur, 1989.
Hocazade Ahmed Hilmi, Ziyâret-i Evliya, İstanbul 1325;Sadık Vicdânî, Tarikatler ve Silsileleri
(Tomar-ı Turuk-ı Aliyye), haz. İrfan Gündüz, Enderûn Kitabevi, İstanbul 1995.
İbn Fâris, Mu’cemu Makayısı’l-Luga, thk. Muhammed Harun, Kahire 1960.
İbn Manzur, Ebu’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî, Lisanu’l-Arab, Beyrut:
Daru Sadır, 1990.
el-Kelâbâzî, Tacu’l-İslam Ebu Bekir Muhammed, et-Taarruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, thk.
Mahmud Emin en-Nevevi, Kahire: el-Mektebetu’l-Ezheriyyetu li’t-Turas, 1992.
Konevî, Sadreddin, Fâtiha Suresi Tefsîri -İ’Câzü’l-beyân fî te’vili’l-ümmi’l-Kur’ân-, trc. Ekrem
Demirli, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002.
el-Kuşeyrȋ, Ebu’l-Kasım Abdülkerim, er-Risȃletü’l-Kuşeyriyye fi ilmi’t-tasavvuf, haz. Ma’ruf
Zerrik & Ali Abdulhamid Baltacı, Beyrut: Daru’l-Hayr, 1993.
Mehmed Nazmî Efendi, Osmanlılarda Tasavvufî Hayat –Halvetîlik Örneği- Hediyyetü’l-İhvân,
haz. Osman Türer, İstanbul: İnsan Yayınları, 2005.
Muslu, Ramzan, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. Yüzyıl), İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.
Özköse, Kadir, “Osmanlı Devleti Döneminde Sivas’ın Tasavvufî Kültür Yapısı”, Osmanlılar
Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, 21-25 Mayıs 2007, Sivas: Doğan Gazetecilik ve
Mat. San. A.Ş., 2007, c. II, s. 42-43.
-----, Anadolu Tasavvuf Önderleri, Konya: Ensar Yayıncılık, 2008.
-----, “Zile’nin Maneviyat Güneşi: Kara Şems ve Takipçileri”, Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu
Bildirileri, 9-12 Ekim 2008, haz. Mehmet Yardımcı, İstanbul: Zile Belediyesi
Kültür Yaynları, 2009, s. 218-227.
Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, Mısır 1970.
Recebü’s-Sivâsî, Hidâyet Yıldızı Şems-ed-dîn-i Sivâsî Hazretlerinin Menkıbeleri, trc. Hüseyin
Şemsi Güneren, yay. haz. M. Fatih Güneren, İstanbul: Seçil Ofset, 2000.
Sayar, Kemal, Sufi Psikolojisi Bednliğin Ruhu, Ruhun Bilgeliği, İstanbul: İnsan Yayınları, 2000.
Schimmel, Annemarie, İslamın Mistik Boyutları, çev. Ergun Kocabıyık, İstanbul: Kabalcı
Yayınevi, 1999.
es-Sülemî, Abdurrahman, Tabakâtu’s-sûfiyye, thk. Nureddin Şeribe, 3. Baskı, Kahire 1986.
Şemseddin Sivâsî, İbret-nümâ, Süleymaniye Ktp. Mihrişah Sultan Bl., nr. 248.
-----, Mir’âtü’l-Ahlâk, Süleymaniye Kütüphanesi, Halid Efendi İlavesi, No:17.
-----, Süleymȃniyye, haz. Hüseyin Akkaya, Sivas: Sivas Belediyesi Yayınları, 2015.
-----, Divan, haz. Recep Toparlı, Sivas: Sivas Belediyesi Yayınları, 2015.
-----, Mevlid, haz. Hasan Aksoy, Sivas: Sivas Belediyesi Yayınları, 2015,
-----, Gülşen-ȃbȃd, haz. Hasan Aksoy, Sivas: Sivas Belediyesi Yayınları, 2015.
-----, Heşt-Bihişt, haz. Alim Yıldız, Sivas: Sivas Belediyesi Yayınları, 2015.
80 | Kadir ÖZKÖSE
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XIX, Sayı: 2 (15 Aralık 2015)
Cumhuriyet University Journal of Faculty of Theology, Volume: XIX, Issue: 2 (December 15, 2015)
Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1991.
Vassâf, Osmânzâde Hüseyin, Sefîne-i Evliyâ, haz. Mehmet Akkuş - Ali Ylmaz, İstanbul:
Kitabevi, 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com