Buradasınız

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ PROFİLLERİNİN CİNSİYET VE KIDEM DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF BIOLOGY TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT PROFILES IN TERMS OF GENDER AND SENIORITY VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate biology teachers’ classroom management profiles in terms of gender and seniority variables. In this study, which is of descriptive nature, a screening model was used. Totally 110 biology teachers who work in central districts of Ankara province took part in the study. Data for the study were collected through “Classroom Management Profile Inventory” which was prepared by Kris (1996) and adapted to Turkish by Ekici (2004).Descriptive statistics; independent groups t-test and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used to analyze the data. As a result of the study, it was revealed that biology teachers used the most appreciated classroom management profile. It was determined that female teachers preferred to use the most appreciated classroom management profile, whereas male teachers preferred to use the most authoritarian classroom management profile. As a result of the evaluation in terms of gender and seniority, it was found out that averages of biology teachers’ classroom management profiles did not show a statistically significant difference.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerini cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından incelemektir. Bu çalışma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Çalışmada Ankara ili merkez ilçelerinde görev yapan toplam 110 Biyoloji öğretmenine ulaşılmıştır. Çalışmanın verileri Kris (1996) tarafından hazırlanan ve Ekici (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sınıf Yönetimi Profili Envanteri” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi ve çok yönlü varyans analizi (MANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda; Biyoloji öğretmenlerinin en fazla Taktir edilen sınıf yönetimi profilini kullandıkları belirlenmiştir. Kadın öğretmenler en fazla Taktir edilen sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ederlerken, erkek öğretmenlerin ise en fazla Otoriter sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Cinsiyete ve kıdeme göre yapılan değerlendirme sonucunda, biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profili puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akın, U. & Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353–370.
Arabacı, İ. B. (2006). Öğretme-Öğrenme Sürecine Öğrencilerin Katılımı ve Sınıfta Demokrasi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 16(3), 20–27.
Arslantaş, Y. (1998). “Sınıf Yönetiminde Öğretmen İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Atav, E. (2005). Türkiye’de Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin Bazı Demografik Özellikleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 49-61.
Bangır, G. (1997). “Sınıf İçi İletişime İlişkin Öğretmen-Öğrenci Davranışları, Görüşleri ve Önerileri”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
Celep, C. (2004). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
Cookson, P. W. (2007). Professional Development Your First Year Supporting New Teacher. The Magazine for Professional Development, 37(5).
Akın, U. & Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353–370.
Arabacı, İ. B. (2006). Öğretme-Öğrenme Sürecine Öğrencilerin Katılımı ve Sınıfta Demokrasi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 16(3), 20–27.
Arslantaş, Y. (1998). “Sınıf Yönetiminde Öğretmen İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Atav, E. (2005). Türkiye’de Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin Bazı Demografik Özellikleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 49-61.
Bangır, G. (1997). “Sınıf İçi İletişime İlişkin Öğretmen-Öğrenci Davranışları, Görüşleri ve Önerileri”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
Celep, C. (2004). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
Cookson, P. W. (2007). Professional Development Your First Year Supporting New Teacher. The Magazine for Professional Development, 37(5).
Çakıroğlu, J., Telli, S. & Den Brok, P. (2002). Liselerde Fen Sınıflarında Öğretmen Profilleri. Ankara: ODTÜ Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
Demirtaş, H. (2004). Demokratik Sınıf Yönetimi ve Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Malatya: İnönü Üniversitesinde, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz 2004.
Deniz, M., Avşaroğlu, S. & Fidan, Ö. (2006). İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencileri Motive Etme Düzeylerinin İncelenmesi. İnönü Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11).
Doyle, W. (1985).Recent Research on Classroom Management: Implication for Teacher Preparation. Journal Of Teacher Education, 31–35.
Durmuş, G. Y. & Demirtaş, H. (2009). Genel Lise Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Gösterdikleri Davranışların Demokratikliğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 121–138.
Ekici, G. (2004). İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 131, 50–60.
Ekici, G. (2009). Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öğretmenlerinin İletişim Davranışlarına İlişkin Algıları. Milli Eğitim Dergisi, 181, 152–168.
Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
Emmer, E. & Emertson, C. (1981). Synthesis of Research on Classroom Management. Educational Leadership, 342–347.
Emmer,E. T. & Stough, L.M. (2001).Classroom Management: A Critical Part of Educational Psychology, with Implications for Teacher Education. Educational Psychologist, 36 (2), 103- 112.
Erden, M. (2001). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
Erol, O., Özaydın, B. & Koç, M. (2010). Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Olaylar, Öğretmen Tepkileri ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri: Unutulmayan Sınıf Anılarının Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (1), 25–47.
Erol, Z. (2006).“Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
Fisher, D., & Rickards, T. (1997). A Way of Assessing Teacher-Student Interpersonal Relationships in Science Classes. Paper Presented at the National Science Teachers Association Annual National Convention, New Orleans, and USA.
Fox, M. (1993). Psychological Perspectives in Education. London: Cassell.
Garvin, J. N. (1999). “Interpersonal Teacher Behavior And Student Misbehavior And Achievement”. Unpublished Doctorate Thesis. South Carolina State University, Caroline.
Glasser, W. (1969). School Without Failure. New York: Harper& Row.
Glasser, W. (1977). Ten Steps To Good Discipline. Today’s Education, 66 (4), 61-63.
Good, T. L. & Brophy J. E. (1986). Educational Psychology. London: Long Man Inc.
İpek, C. (1999). Resmi Liseler İle Özel Liselerde Örgütsel Kültür ve Öğretmen-Öğrenci İlişkisi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 5 (19), 411–442.
Kaptan, S. (1993). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışı Web Ofset Tesisleri.
Kapusuzoğlu Ş. (2004). İlköğretim Düzeyinde Sınıf Yönetimi Uygulamalarının Öğrenci Öğretmen Görüşleri ve Sınıf Yönetimi Profilleri Açısından Değerlendirilmesi. Malatya: İnönü Üniversitesinde, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz 2004.
Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağım.Erol, O., Özaydın, B. & Koç, M. (2010). Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Olaylar, Öğretmen Tepkileri ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri: Unutulmayan Sınıf Anılarının Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (1), 25–47.
Erol, Z. (2006).“Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
Fisher, D., & Rickards, T. (1997). A Way of Assessing Teacher-Student Interpersonal Relationships in Science Classes. Paper Presented at the National Science Teachers Association Annual National Convention, New Orleans, and USA.
Fox, M. (1993). Psychological Perspectives in Education. London: Cassell.
Garvin, J. N. (1999). “Interpersonal Teacher Behavior And Student Misbehavior And Achievement”. Unpublished Doctorate Thesis. South Carolina State University, Caroline.
Glasser, W. (1969). School Without Failure. New York: Harper& Row.
Glasser, W. (1977). Ten Steps To Good Discipline. Today’s Education, 66 (4), 61-63.
Good, T. L. & Brophy J. E. (1986). Educational Psychology. London: Long Man Inc.
İpek, C. (1999). Resmi Liseler İle Özel Liselerde Örgütsel Kültür ve Öğretmen-Öğrenci İlişkisi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 5 (19), 411–442.
Kaptan, S. (1993). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışı Web Ofset Tesisleri.
Kapusuzoğlu Ş. (2004). İlköğretim Düzeyinde Sınıf Yönetimi Uygulamalarının Öğrenci Öğretmen Görüşleri ve Sınıf Yönetimi Profilleri Açısından Değerlendirilmesi. Malatya: İnönü Üniversitesinde, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz 2004.
Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağım.Kris, B. (1996). Teacher Talks “ What İs Your Classroom Management Profile?” Retrieved 12.7. 2002 (De İndirildi). From The World Wide Web:Http://Education. İndiana.Edu /Cas/Tt/V1i2/What. Html.
Kris, B. (1996b). Teacher Talks “Authoritarian”. Retrieved 12.7. 2002 (De İndirildi). From The World Wide Web: Http:// Education. İndiana.Edu / Cas/ Tt/ V1i2/ Authoritarian. Html.
Kris, B. (1996c). Teacher Talk “Laissez-Faire”. Retrieved 12.7. 2002 (De İndirildi). From The World Wide Web: Http:// Education. İndiana.Edu / Cas/ Tt/ V1i2/ Laissez-Faire. Html. (12.7. 2002’ De İndirildi).
Kris, B., (1996d). Teacher Talk “İndifferent”. Retrieved 12.7. 2002. (De İndirildi). From The World Wide Web: Http:// Education. İndiana.Edu / Cas/ Tt/ V1i2/ İndifferent. Html.
Kris, B. (1996e). Teacher Talk “Authoritative”. Retrieved 12.7. 2002 (‘De İndirildi). From The World Wide Web: Http://Education.İndiana.Edu/ Cas/ Tt/ V1i2/ Authoritative. Html. (12.7. 2002. (De İndirildi).
Lewin, K., Lippitt, R. & White, R. K. (1939). Patterns of Aggression Behavior in Experimental Created Social Climates. Journal of Social Psychology, 10, 271-299.
Lewis, R. (2001). Classroom Discipline and Student Responsibility: The Students’ View. Teaching and Teacher Education, 17, 307–319.
Moore, K. D. (1989). Classroom Teaching Skills: A Primer. New York: Random House, Inc.
Nakamura, R. M. (2000).Healthy Classroom Management:Motivation, Communication and Discipline. USA.
Rosenholts, S. J., Bassler, O., & Hoover-Dempsey, K. (1986). Organizational Conditions of Teacher Learning. Teacher and Teaching Education, 2, 91-104.Kris, B. (1996). Teacher Talks “ What İs Your Classroom Management Profile?” Retrieved 12.7. 2002 (De İndirildi). From The World Wide Web:Http://Education. İndiana.Edu /Cas/Tt/V1i2/What. Html.
Kris, B. (1996b). Teacher Talks “Authoritarian”. Retrieved 12.7. 2002 (De İndirildi). From The World Wide Web: Http:// Education. İndiana.Edu / Cas/ Tt/ V1i2/ Authoritarian. Html.
Kris, B. (1996c). Teacher Talk “Laissez-Faire”. Retrieved 12.7. 2002 (De İndirildi). From The World Wide Web: Http:// Education. İndiana.Edu / Cas/ Tt/ V1i2/ Laissez-Faire. Html. (12.7. 2002’ De İndirildi).
Kris, B., (1996d). Teacher Talk “İndifferent”. Retrieved 12.7. 2002. (De İndirildi). From The World Wide Web: Http:// Education. İndiana.Edu / Cas/ Tt/ V1i2/ İndifferent. Html.
Kris, B. (1996e). Teacher Talk “Authoritative”. Retrieved 12.7. 2002 (‘De İndirildi). From The World Wide Web: Http://Education.İndiana.Edu/ Cas/ Tt/ V1i2/ Authoritative. Html. (12.7. 2002. (De İndirildi).
Lewin, K., Lippitt, R. & White, R. K. (1939). Patterns of Aggression Behavior in Experimental Created Social Climates. Journal of Social Psychology, 10, 271-299.
Lewis, R. (2001). Classroom Discipline and Student Responsibility: The Students’ View. Teaching and Teacher Education, 17, 307–319.
Moore, K. D. (1989). Classroom Teaching Skills: A Primer. New York: Random House, Inc.
Nakamura, R. M. (2000).Healthy Classroom Management:Motivation, Communication and Discipline. USA.
Rosenholts, S. J., Bassler, O., & Hoover-Dempsey, K. (1986). Organizational Conditions of Teacher Learning. Teacher and Teaching Education, 2, 91-104.Ryan, R., & Deci, E. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
Sarıtaş, M. (2003). Sınıf Yönetimi ve Disiplini İle İlgili Kurallar Geliştirme. Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
Snyder, D. W. (1998). Classroom Management For Student Teachers. Music Educators Journal, 84 (4), 37–40.
Şentürk, H. (2006). Öğretmen Adayı Öğrencilerin Uygulama Yaptıkları Liselerdeki Rehber Öğretmenlerin Kullandıkları Sınıf Yönetimi Modellerine İlişkin Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 48, 585–603.
Taşdan, M. & Kantos, Z. E. (2007). Sınıf Yönetimi ve Disiplin. Ankara: Grafiker Yayınları.
Taylor, B. (2009). Classroom Management Impacts Student Achievement: Tips To Thrive And Survive.
Telli, S., Brok, P. & Çakıroğlu, J. (2008). Liselerde Fen Sınıflarında Öğretmen Profilleri. Milli Eğitim Dergisi, 179 , 113-123.
Telli, S., Brok, P. & Çakıroğlu, J. (2008).Öğretmen ve Öğrencilerin İdeal Öğretmen Hakkındaki Görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33 (149), 118-129.
Terzi, Ç. (2001). “Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Topal, T.(2007).“İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışlarının Karşılaştırılması ve Öğrenci Başarısı İle İlişkisi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Woolfolk, A. & Nicolich, L. Mcc.(1980). Educational Psychology for Teachers. USA: Prentice- Hall.Wubbels, T. & Levy, J. (1993). A Comparison of Interpersonal Behavior of Dutch and American Teacher. International Journal of Intercultural Relations, 15,1-18.
Yılmaz, K. (2009). Primary School Teacher’ Views Abount Pupil Control İdeologies and Classroom Management Styles. Cypriot Journal of Educational Sciences, 4 (2009), 157–167.
Zimmerman, B. J. (1999). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (pp: 13-39). New York: Academic Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com