Buradasınız

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YEDİ İLKELERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

The Views of Science and Technology Teachers and Prospective Teachers about of Seven Principles

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Changing with science and technology, it is brought about change all of the education level especially at programs. If education goes about as whole, innovations and changing are not gone about only on account of program. In this study, the views and practices of science and technology teachers and prospective teachers about the 1st, 2nd, 5th and 6th of these seven principles focused on. The sample of the study consist of 106 prospective teachers studying in 2nd and 4th classes at department of science teacher education and 11 science and technology teachers. In this study, descriptive-survey method was used. With this method it was determined that the views and practices of science and technology teachers and prospective teachers about seven principles. In the items of all principles it was determined that prospective science teachers who studying 2nd and 4th classes have more positive views than science and technology teachers in the result of this study. In addition, in terms of gender, it was determined that women have more positive views than men.
Abstract (Original Language): 
Bilim ve teknolojideki hızlı değişimle, eğitimin tüm kademelerinde özellikle programlar üzerinde sürekli değişikliklere gidilmiştir. Eğitim bir bütün olarak ele alındığında yenilikler ve değişimler sadece programlar bakımından ele alınmamalıdır. Bu araştırmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bu ilkelerden 1., 2., 5. ve 6. ilkeleri hakkındaki görüşlerinin ve uygulamalarının üzerinde durulmuştur. Araştırmanın örneklemi, fen bilgisi öğretmenliği 2. ve 4. sınıfında öğrenim gören 106 öğretmen adayı ve 11 fen ve teknoloji öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmada betimleme-tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle öğretmenler ve öğretmen adaylarının yedi ilke hakkındaki görüşleri ve uygulamaları belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda bütün ilkelerin maddelerinde 2. ve 4. sınıf fen ve teknoloji öğretmen adaylarının öğretmenlere göre daha olumlu görüşler bildirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet bakımından bayanların daha olumlu görüş bildirdikleri belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akkuş, H. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin fen eğilimlerine ailelerin etkisi. Yüksek
Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Kars.
Bishoff, J.P. (2010). Utilization of the seven principles for good practice in undergraduate
education in general chemistry by community college instructors. Doctoral Dissertation,
University of West Virginia, Morgantown West Virginia.
Bozkurt, O ve Olgun, Ö. S. (2005). Fen ve teknoloji eğitiminde bilimsel süreç becerileri. M,
Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (Editörler), İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara:
Anı Yayıncılık.
Bradley, D.F., Pauley, J.A., & Pauley, J.F. (2006). Effective classroom management. Lanham,
MD: Rowman ve Littlefield.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş ve Demirel, F. (2009). Bilimsel
araştırma yöntemleri. (7. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Ceja, M. & Rivas, M. (2010). Faculty-student ınteractions and Chicana PhD aspirations. The
Journal of the Professoriate, 3 (2), 75-100.
Chickering, A.W. & Ehrmann, S. C. (1996). Implementing the seven principles: Technology as
lever. AAHE Bulletin.
Chickering, A.W. & Gamson, Z. (1987). Seven principles of good practice in undergraduate
education. AAHE Bulletin, 39 (7), 3-7.
Cosgriff, J.C. (2012). A peer-delivered social interaction intervention for high school students
with autism. Doctoral Dissertation, Vanderbilt University.
Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4. Baskı). Trabzon.
Çetin, F. (2011). Proje temelli öğrenme. S. Büyükalan Filiz, (Ed.), Öğrenme öğretme kuram ve
yaklaşımları içinde (355-370). Ankara: Pegem Akademi.
Decker, D. M., Dona, D. P., & Christenson, S. L. (2007). Behaviorally at-risk African American
students: The importance of student-teacher relationships for student outcomes. Journal
of School Psychology, 45, 83-109.
Demirel, T. (2010). Blogların öğretim amaçlı kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri.
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Doymus, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning. Research
in Science & Technological Education, 26 (1), 47-57.
Erdoğan, S., Şanlı, S. ve Bekir, Ş. H. (2005). Gazi üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin
üniversite yaşamına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), 479-496.
Gamson, Z. (1991). A brief history of the seven principles for good practice in undergraduate
education. In A. W. Chickering & Z. Gamson (Eds.), Applying the seven principles for
good practice in undergraduate education (47, 5- 12). New York: Jossey-Bass.
Gök, Ö., Doğan, A., Doymuş, K. ve Karaçöp, A. (2009) İşbirlikli öğrenme yönteminin
ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 193-209.
Howard C. (2012). Emotionally supportive teacher-student interactıons in elementary school as
protective factors for young children at-risk for behavior problems. Doctoral
Dissertation, University of Virginia.
İpek, C. ve Terzi, A.R. (2010). İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen-öğrenci ilişkilerinin
öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi: Van ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi, 16 (3), 433-456.
Junco, R., Heibergert, G. & Lokent, E. (2011). The effect of twitter on college student
engagement and grades. Journal of Computer Assisted Learning, 27, 119-132.
Kalem, S. ve Fer, S. (2003). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme,
öğretme ve iletişim sürecine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3 (2),
433-461.
Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları
anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Doktora Tezi, Atatürk
Üniversitesi, Erzurum.
Y.Koç vd. / Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Yedi… 147
Karacop, A. & Doymus, K. (2012). Effects of jigsaw cooperative learning and animation
techniques on students’ understanding of chemical bonding and their conceptions of the
particulate nature of matter. Journal of Science Education Technology, DOI
10.1007/s10956-012-9385-9.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
Kim, Y. K. & Sax, L. J. (2011). Are the effects of student–faculty ınteraction dependent on
academic major? An examination using multilevel modeling. Res High Educ, 52, 589–
615.
McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry.
Seventh Edition. Boston, MA: Allyn and Bacon.
Mukawa, T. E. (2006). Meta-analysis of the effectiveness of online instruction in higher
education using Chickering and Gamson’s seven principles for good practice.
Doctoral Dissertation, The University of San Francisco, San Francisco.
Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları
(Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5 (13), 151-173.
Peele, T. (2010). Working together: Student-faculty interaction and the Boise State Stretch
Program. Journal of Basic Writing, 29 (2), 50-73.
Sandi-Urena, S., Cooper, M. & Stevens, R. (2012). Effect of cooperative problem-based lab
ınstruction on metacognition and problem-solving skills. Journal of Chemical
Education, 89, 700−706.
Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı
Yayıncılık: Ankara.
Şimşek, U., Aydoğdu, S. ve Doymuş, K. (2012). İyi bir eğitim için yedi ilke ve uygulanması.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 241-254.
Tatar, E. (2007). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının termodinamiğin birinci kanununu
anlamaya etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Tirrell, T. (2009). Examining the impact of Chickering’s seven principles of good practice on
student attrition in online courses in the community college. Doctoral Dissertation,
Colorado State University, Colorado.
Tirrell, T. & Quick, D. (2012). Chickering's seven principles of good practice: student attrition
in community college online courses, community college. Journal of Research and
Practice, 36 (8), 580-590.
Thompson, M. D. (2001). Informal student-faculty intraction: Its relationship to eductional gains
in science and mathematics among community college students. Community College
Review, 29 (1), 35-57.
Umdu Topsakal, Ü. (2010). 8. Sınıf ‘Canlılar İçin Madde ve Enerji’ ünitesi öğretiminde
işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Ahi Evran
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 91-104.
Ye-104.kültesi DerÖğrenci ve öğretim elemanlarının tartışma tutum ve davranışları arasındaki
ilişki. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi,5 (2), 195-208.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı).
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yükseköğretim Kurulu (2006). Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi. 17. Milli Eğitim Şurası,
Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com