Buradasınız

OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE DİYARBEKİR VİLAYETİ’NDE AÇILAN SÜRYANİ-KELDANİ MEKTEPLERİ VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Assyrian-Chaldean Schools and Educational Activities in the Province of Diyarbakir during the Period of Ottoman Modernization

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
From the spread of Islam in Diyarbakir, on the one hand the Islamic madrassas opening, on the other hand, especially the Assyrian schools, educational institutions belonging to other communities continued education. Over time, this school was added to the new ones. In particular, since the second half of 19 th century, increased the number of the Assyrian-Chaldean schools and schools in other community. In addition, under the auspices of the American, a large number of Protestant schools that Assyrian children will continue have been opened. In this study, in the Province of Diyarbakir (Diyarbakir, Ergani Madeni and Mardin banners), from the second half of the 19th century opened, the Assyrian - Chaldean and Protestant schools in different categories were introduced. In addition, In addition, detailed information was given about the number of teachers and students, and was explained the aim of the schools. At preparation of the study, were used the various classifications of the Prime Ministry Ottoman Archives and the State of Yearbooks, Yearbooks Diyarbakir province, the Ministry of Education Yearbooks, Diyarbakir Newspaper and various research works.
Abstract (Original Language): 
Diyarbekir bölgesinde, İslamiyet’in yayılmasından itibaren bir taraftan İslam medreseleri açılırken, diğer taraftan başta Süryani okulları olmak üzere sair cemaatlere ait eğitim kurumları varlığını sürdürmüş ve zaman içerisinde mevcut mekteplere yenileri eklenmiştir. Özellikle, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Süryani-Keldani ve diğer cemaatlere ait okulların sayısında artış görülmüştür. Ayrıca, Amerikan himayesinde olup, Süryani çocuklarının da devam ettiği çok sayıda Protestan mektebi açılmıştır. Bu çalışmada; Diyarbekir Vilayeti’ni oluşturan merkez, Ergani Madeni ve Mardin sancaklarında,19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren açılan farklı kategorilerdeki söz konusu Süryani-Keldani ve Protestan okulları tanıtılarak, öğretmen ve öğrenci sayıları ile kuruluş amaçları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Çalışmanın hazırlanmasında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin çeşitli tasnifleri ile Devlet Salnameleri, Diyarbakır Vilayet Salnameleri, Maarif Salnameleri, Diyarbekir Gazetesi ve çeşitli araştırma eserlerden faydalanılmıştır.

REFERENCES

References: 

Atalay, T. (2005). “İlk Dönem Süryani Din Eğitimine Giriş”, Süryaniler ve Süryanilik II (Haz:
Ahmed Taşğın, Eyüp Tanrıverdi, Canan Seyfeli), Ankara.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Ayniyat Defteri (BOA, Ayn. D.), No: 887.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bab-ı Ali Evrak Odası (BOA, BEO), Yıl: 1896.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye İdare (BOA, DH. İD), Yıl: 1911.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Mektubi (BOA, DH. MKT).
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Tesri’-i Muamelat Komisyonu (BOA, DH. TMİK. S).
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Umum Vilayat Müdüriyeti (BOA, DH. UMVM), Yıl:
1914.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Mektubi (BOA, MF. MKT), Yıl: 1908.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Meclis-i Vükela (BOA, MV), Yıl: 1907.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mekatib-i Gayrimüslime (BOA, MF. MGM), Yıl: 1892, 1893,
1898.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mektubi Mühimme (BOA, A. MKT. MHM).
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Şura-yi Devlet (BOA, ŞD. Def.).
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Mütenevvi (BOA, Y. MTV).
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Perakende Maarif (BOA, Y. PRK. MF), Yıl: 1907.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Perakende Umum (BOA, Y. PRK. UM), Yıl: 1905.
Beysanoğlu, Ş. (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları, Cilt.1, Ankara.
Beysanoğlu, Ş. (2003). Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi, Cilt. 1, Ankara.
Cuinet, V. (1890-1894). La Turquie d’Asie, I-IV, Paris.
Çıkkı, M.F. (2004). Naum Faik ve Süryani Rönesansı (Haz: Mehmed Şimşek), İstanbul.
Danacıoğlu, E. (1999). “Diyarbekir’de Amerikan Misyonerleri”, Müze Şehir Diyarbakır,
İstanbul.
Diyarbekir Gazetesi (DG), Yıl: 1870, 1901, 1894-1900.
Diyarbekir Vilayet Salnameleri (DVS), Yıl: H. 1287, 1312, 1321, 1323.
Doru, N. (2005). “Süryanilerde Felsefe Akademileri”, Süryaniler ve Süryanilik II (Haz: Ahmed
Taşğın, Eyüp Tanrıverdi, Canan Seyfeli), Ankara.
Karaman, O. (1995). Hatunoğlu Kurt İsmail Hakkı Paşa'nın Diyarbekir Valiliği (1869-1875),
(Yüksek Lisans Tezi), Erzurum.
Maarif Salnameleri, Yıl: H. 1316, 1317, 1319, 1321.
Özcoşar, İ. (2005). “Süryani Kiliselerinde Eğitim”, Süryaniler ve Süryanilik II (Haz: Ahmed
Taşğın, Eyyüp Tanrıverdi, Canan Seyfeli), Ankara.
Palalı, İ. (1999). XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Diyarbekir (Vilayet Salnameleri ve Mahalli
Kaynaklara Göre)(1869-1905), (Basılmamış Doktora Tezi), Malatya.
Şimşek, M. (2006). Amid’den Diyarbekir’e Eğitim Tarihi I, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com