Buradasınız

AKRAN ŞİDDETİNE MARUZ KALAN VE KALMAYAN 5-6 YAŞ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN OKULA UYUMLARININ ANALİZİ

Analysis of 5-6 year of Preschool Children School Adjustment Differences According to Peer Victimisation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The present study investigates school adjustment differences of 200 children preschool children aged 5-6 and enrolled in Bingöl city centre preschools, according to peer victimisation variable. The data of the present study has been collected using survey model. Data collection tools were Peer Victimisation Scale and School Adjustment Teacher Rating Scale for 5-6 Year Old Children. Peer Victimisation Scale had been originally developed by Ladd and Kochenderfer-Ladd and its validity - reliability studies were conducted by Gülay (2008 School Adjustment Teacher Rating Scale for 5-6 Year Old Children had been originally developed by Ladd, Kochenfender and Coleman, translated, and its validity-reliability studies conducted by Önder and Gülay (2010). Data analysis is made using "Pearson Moments Multiplier Correlation Coefficient", "Independent T-test" and "Simple Linear Regression Analysis". The results of the present study have revealed exposure to peer victimisation leads to differences in school adjustment scores vary has an impact on various levels on school adjustment of both boys and girls.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada akran şiddetine maruz kalan ve kalmayan 5-6 yaş kız ve erkek okul öncesi çocukların okula uyumlarının farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, Bingöl il merkezinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 200 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği ve 5-6 Yaş Grubu Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği, Ladd ve Kochenderfer-Ladd tarafından geliştirilmiş olup Gülay (2008) tarafından geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. 5-6 yaş grubu için Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği ise Ladd, Kochenfender ve Coleman tarafından geliştirilmiş olup Önder ve Gülay (2010) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Verilerin analizinde "Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Tekniği", "Bağımsız t Testi" ve "Basit Doğrusal Regresyon Analizi" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, akran şiddetine maruz kalma durumlarına göre çocukların okula uyum puanlarının farklılaştığı, akran şiddetinin kız ve erkek çocukların okula uyumlarını farklı boyutlarda etkilediği bulunmuştur.
350
372

REFERENCES

References: 

Akduman, G. (2012). Okul öncesi dönemde akran zorbalığının incelenmesi, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(1), 12-138.
Aral, N., Gündüz, A. & Karaca, N. H. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal davranışının incelenmesi, Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 65-76, 2011.
Arseneault, L., Walsh, E., Trzesniewski, K., Newcombe, R., Caspi, A., & Moffitt, T. E. (2006). Bullying victimization uniquely contributes to adjustment problems in young children: a
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 351-375 369
nationally representative cohort study. Pediatrics,118(1), 130¬138.
Aydoğan, Y. & Özyürek, A. (2013). Okul öncesi çocuklarda şiddet davranışları, Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(2), 1¬18.
Boulton, M.
J.
, Don, J., & Boulton, L. (2011). Predicting children's liking of school from their peer relationships, Social Psychology of Education, 14(4), 489-501.
Birch, S. H., & Ladd, G. W. (1997). The teacher-child relationship and children's early school adjustment, Journal of School Psychology, 35(1), 61-79.
Buhs, E. S., & Ladd, G. W. (2001). Peer rejection as antecedent of young children's school adjustment: An examination of mediating processes, Developmental Psychology, 37(4), 550.
Buhs, E. S., Ladd, G. W., & Herald, S. L. (2006). Peer exclusion and
victimization: Processes that mediate the relation between peer group rejection and children's classroom engagement and achievement?. Journal of educational psychology, 98(1), 1-13. Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1996). Children's treatment by peers: Victims of relational and overt aggression, Development and
Psychopathology, 8(02), 367-380.
Crick, N. R., Casas, J. F., & Ku, H. C. (1999). Relational and physical forms of peer victimization in preschool, Developmental
Psychology, 35(2), 376.
Çetinkaya-Yıldız, E.
&
Sümer Hatipoğlu, Z.
(2010)
. Preschool children and violence: Exposure and victimization levels, Elementary Education Online, 9(2), 630-642, Online:http://ilköğretim-online.org.tr
Dereobalı, N., Çırak Karadağ, S. & Sönmez, S. (2013). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocuk istismarı, ihmali, şiddet ve eğitimcilerin rolü konusundaki görüşleri, Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 50-66.
Doğan, A. (2010). Ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde akran
zorbalığının incelenmesi, Turkish Journal and Child Adolescent
Mental
Health
, 17(3),149-162. Giguere, C., Vitaro, F., Boivin, M., Desrosiers, H., Cardin, J. F., &
Brendgen, M. R. (2011). Peer victimization from kindergarten to
grade 2.
Institu
t de la statistique du Quebec. Gülay, H. (2008). 5-6 Yaş Çocuklarına yönelik akran ilişkileri
ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışmaları ve akran ilişkilerinin
370
Z.Seçer-H.G.
Ogelman-
H.Şimşek-A.Onder-D.Bademci / AkranŞiddetine.
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Gülay, H. & Önder, A. (2009). Reliability and validity of the Turkish version of Ladd and Profilet Child Behavior Scale Victimization Scale and Picture Sociometry Scale to measure peer relations of 5-6 years-old Turkish children, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 648-659.
Hawker, D. S. J. & Boulton, M. J. (2000). Twenty years' research on peer victimization and psychosocial maladjustment: A Meta-analytic review of cross-sectional studies, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(4),441-455.
Humphrey, J. L., Storch, E. A., & Geffken, G. R. (2007). Peer
victimization in children with attention-deficit hyperactivity disorder, Journal of Child Health Care, 11(3), 248-260.
Kochenderfer, B. J., & Ladd, G. W. (1996). Peer victimization: Cause or consequence of school maladjustment?, Child Development, 67(4), 1305-1317.
Kızmaz, Z. (2006). Okullardaki şiddet davranışının kaynakları üzerine kuramsal bir yaklaşım, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 47¬70.
Ladd, G. W. (1990). Having friends, keeping friends, making friends, and being liked by peers in the classroom: Predictors of Children's early school adjustment?, Child Development, 61(4),
1081-1100.
Ladd, G. W. & Coleman, C. C. (1997). Children's classroom peer relationships and early school attitudes: Concurrent and longitudinal associations, Early Education and Development, 8(1), 51-66.
Ladd, G. W., Kochenderfer, B.
J
. & Coleman, C. C. (1997). Classroom peer acceptance, friendship, and victimization: Distinct relational systems that contribute uniquely to children's school
adjustment?, Child Development, 68(6), 1181-1197.
Ladd, G.
W.
, Birch, S. H., & Buhs, E. S. (1999). Children's social and scholastic lives in kindergarten: Related spheres of influence? Child Development, 70, 1373-1400.
Ladd, G.W., Buhs, E. & Seid, M. (2000). Children's initial sentiments about kindergarten: Is school liking an antecedent of early classroom participation and achievement?, Merrill-Palmer
Quarterly, 46, 255-279.
Milli
Eğiti
m Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2014). Geliştirilen Ve Güncellenen Standart
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 351-375 371
Kriterlere Uygun Olarak Hazırlanan Örnek Hizmetiçi Eğitim Programları, [Online]: http://hedb.meb.gov.tr/net/_standart_program /index.php?dir=Standart+Programlar%2F adresinden 03.02.2014
tarihinde indirilmiştir. Önder, A.
&
Gülay, H.
(2010)
. Reliability and validity of the Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 years of children, International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 204¬224.
Pekel, N. (2004). Akran Zorbalığı Grupları Arasında Sosyometrik Statü, Yalnızlık ve Akademik Başarı Durumlarının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Perren, S., & Alsaker, F. D. (2006). Social behavior and peer
relationships of victims, bully- victims and bullies in kindergarten, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(1),
45-57.
Pişkin,
M
. (2003). Okullarımızda yaygın Bir Sorun: Akran Zorbalığı. Yedinci Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İnönü Üniversitesi. Malatya: 11 -13 Haziran.
Pişkin,
M
. & Ayas, T. (2005). Lise Öğrencileri Arasında Yaşanan Akran Zorbalığı Olgusunun Okul Türü Bakımından Karşılaştırılması, VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sunulan bildiri, İstanbul: Marmara Üniversitesi 21 -
23
Eylül
.
Rudolph, K. D., Troop-Gordon, W., & Flynn, M. (2009). Relational
victimization predicts children's social-cognitive and self-regulatory responses in a challenging peer context, Developmental Psychology, 45(5),1444-1454. Son, E., Parish, S. L. & Peterson, N.A. (2012). National prevalence of peer victimization among young children with disabilities in the United States, Children and Youth Services Review, (34)8,
1540-1545.
Storch, E. A., Nock, M. K., Masia-Warner, C., & Barlas, M. E. (2003).
Peer victimization and social-psychological adjustment in
Hispanic and African-American children, Journal of Child and
Family Studies, 12(4), 439-452. Uysal, H., & Dinçer, Ç. (2012). Peer Bullying During Early Childhood,
Journal of Theoretical Educational Science, 5(4), 468-483. Vlachou, M., Botsoglou, K., & Andreou, E. (2013). Assessing
Bully/Victim Problems in Preschool Children: A Multimethod
372
Z.Seçer-H.G.
Ogelman-
H.Şimşek-A.Onder-D.Bademci / AkranŞiddetine.
Approach. Journal of Criminology, 2013 (2013), Article ID 301658, 8 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/301658 Vlachou, M., Andreou, E., Botsoglou, K., & Didaskalou, E. (2011). Bully/victim problems among preschool children: a review of current research evidence, Educational Psychology Review,
23(3), 329-358.
Wyatt, T. M. (2013). Self-regulation in preschool children: Hot and cool executive control as predictors of later classroom learning behaviors. Doctoral Thesis, George Mason University, Fairfax,
VA.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com