Buradasınız

EKONOMİK GELİŞME SÜRECİNDE TARIM-SANAYİ İLİŞKİLERİNİN SEKTÖRLER ARASI BÜTÜNLEŞMEYE ETKİLERİ

The Effects Of The Integration Among Sectors Of Relations In Agriculture-Industrial In The Process Of Economic Development

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Why the agricultural and industrial sectors are connected with their end products? In every single country, it is not possible to do agriculture in a modern way without using the industry. During the period of an economic development there has to be an analogy between agriculture and industry, if this is not the case then not a single sector would be able to exist and prove itself against world’s leading economies. Economic integration would mean expanding markets where the trade volume booms, production increases, competitiveness on the export market increases, foreign investments rise and new job opportunities will be offered. Economic integration needs thoroughly made plans. Thus, in the agricultural-industrial integration the most important contributions are made by the agribusiness, industrial supports in rural areas, agricultural cooperatives and contractually agreed agricultural methods.
Abstract (Original Language): 
Tarım ve sanayi sektörleri birbirine neden sonuç ilişkileri ile bağımlıdır. Hiçbir ülkede tarımsal faaliyetlerin sanayiden bağımsız olarak modern yöntemlerle sürdürülmesi mümkün değildir. Ekonomik gelişme sürecinde tarım ve sanayi sektörleri arasında bir paralellik sağlanamaz ise yalnız başına hiçbir sektör, en azından dünya piyasalarındaki konjonktürlerin karşısında bir anlam ifade edemez. Ekonomik bütünleşme, pazarın genişleyerek ticaret hacminin artması, üretimde verimliliğin artması, ürünlerin dış piyasadaki rekabet olanaklarının artması, yabancı sermaye yatırımlarının artması ve yeni iş alanlarının açılması gibi birçok avantaj sağlayabilir. Ekonomide bütünleşme kendiliğinden ortaya çıkmamakta, bu sürecin organize edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, tarımsanayi bütünleşmesinde en önemli işlevi tarımsal ticaret (agribusiness), kırsal sanayiler, kooperatifler ve sözleşmeli tarım yöntemleri yerine getirmektedir.

REFERENCES

References: 

Agra-Europa Special Report, “The Aricultural Industry of West Germany” Agra-
Europa Special Report, No: 51, OQEH, 2002.
Başbakanlık GAP-BKİ Başkanlığı, GAP Bölgesel Ulaşım ve Altyapı Geliştirme
Çalışması Nihai Raporu Yöneticiler İçin Özet, Ankara, Temmuz 2006.
Çıkın, Ayhan ve Ali Rıza Karacan, Genel Kooperatifçilik, İzmir: Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Yayın Nu. 511, 1994.
Çıkın, Ayhan. “Kırsal Alanların Sanayileşmesi ve Kooperatifler”, II. Türkiye İktisat
Kongresi Sanayi Komisyonu Tebliğleri, İzmir: DPT, 2-7 Kasım 1981.
Çomu, Selim. “Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi”, II. Türkiye İktisat Kongresi
Sanayi Komisyonu Tebliğleri El Kitabı, İzmir: DPT, 2-7 Kasım 1981.
Dellal, İlkay ve Sibel Tan. Türkiye’nin Yenibinyılda Kalkınma Stratejisi: Tarıma
Dayalı Sanayi ve Rekabet Gücü, Ankara: Tarımsal Ekonomi Araştırma
Enstitüsü(TEAE), Yayın Nu. 238, 2003.
Demirci, Rasih “İktisadi Kalkınmada Tarım-Sanayi Önceliği,” Kooperatif Dünyası
Dergisi, Sayı: 132 (Mart 1982).
DPT, Kırsal Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın Nu. DPT: 2356-ÖİK:
424, Ankara, 1994.
DPT, Tarımsal Politikalar ve Yapısal Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu
Raporu, Yayın Nu. DPT: 2516-ÖİK: 534, Ankara, 2000.
Duymaz, İsmail. Türkiye’de Kooperatiflerin Verimli Çalışmaları Açısından Yatay
ve Dikey Bütünleşme Hareketleri, Ankara: Türk Kooperatifçilik Kurumu,
Yayın Nu. 60, 1985.
Elmas, Gülen, Sevil Kişioğlu ve Gülşen Erenler Çakır, “1999-2003 Diyarbakır
Sanayisine Toplu Bakış”, 3. GAP ve Sanayi Kongresi Bildiriler El Kitabı,
Diyarbakır: TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 18-19 Ekim 2003.
Georgia Agribusinness Council, http://www.gaagribusiness.com/index.aspx?ascxid=
pagedetail&pid=19535&cid=835, (Erişim: 25 Mayıs 2006).
Güneş, Turan. Kooperatiflerin Dış Ticaret Açısından Milli Ekonomiye Katkıları,
Ankara: Türk Kooperatifçilik Kurumu, Yayın Nu. 49, 1983.
Gürler, Arslan Zafer Nuray Kızılaslan ve Halil Kızılaslan. Tarıma Dayalı ve Tarıma
Bağlı Sanayi İşletmeleri, Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, Yayın Nu. 47/18, 2000.
Gürler, Arslan Zafer, Osman Karkacier ve Ergün Şimşek. Tarıma Dayalı Sanayi
İşletmeleri, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders
Notları, Yayın Nu. ZF/46, 1995.
Han, Ergül. Türkiye’de Sanayileşme Süreci ve Stratejisi, Eskişehir: İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi, Yayın Nu: 205/134, 1978.
Harmanşah, Fahri. Sözleşmeli Üretim ve Tigem Uygulamaları, Ankara: TİGEM,
Yayın Nu. 94, 1994.İnan, İ. Hakkı. “GAP Bölgesi Tarımsal Kalkınmasında Kooperatifçilik”, 3. GAP ve
Sanayi Kongresi Bildiriler El Kitabı, Diyarbakır: TMMOB Makina
Mühendisleri Odası, 18-19 Ekim 2003.
İnan, İ. Hakkı. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Tekirdağ: Trakya Üniversitesi
Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın Nu. 2-43, 1998.
İsmail Duymaz ve Hasan Olalı, Tarımın Türk Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik
Gelişmeye Katkısı, İzmir: İzmir Ticaret Borsası, Yayın Nu. 28, 1987.
Kılıçkap, Erol, Ali İnan ve Hakan Subaşı, “GAP’ın Diyarbakır İlindeki Tarıma Dayalı
İmalat Sanayindeki Gelişme Sürecine Etkileri”, II. GAP ve Sanayi Kongresi
Bildiriler El Kitabı, Diyarbakır: TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 29-
30 Eylül 2001.
Knox, Hugh W., “Emerging Trends in Agricultural-Based Industries in The
Northeast” (Invited Presentation), Economic Trends, USA, Sebtember 2002.
MacDonald, J., “Concentration and Competition in the U.S. Food And Agricultural
Industries”, (Special Article), Agricultural Outlook, Economic Research
Service, USDA, May 1999.
Martin, Jim and Peter Goldsmith. “Agricultural Industries”, Choices (The Magazine of
Food, Farm and Resource Issues), 3rd Quarter 2006, 21 (3), Texas
University, USA,
Özgüven, Ali. Tarım Ekonomisi ve Politikası, Bursa: Uludağ Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, Yayın Nu. 3-001-005, 1977.
Paksoy, Sadettin. “KOBİ’lerin Ülkemiz Ekonomisine Katkıları ve GAP Bölgesi’nde
KOBİ’lere Sağlanan Teşvikler”, 2. GAP ve Sanayi Kongresi Bildiriler El
Kitabı, Diyarbakır: TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 29-30 Eylül 2001.
Poyraz, Hüsnü. “Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Milli Ekonomiye Katkıları”, XI.
Türk Kooperatifçilik Kongresi Bildiriler El Kitabı, Ankara: Türk
Kooperatifçilik Kurumu, 19-21 Aralık 1984.
Şahin, Hüseyin. Türkiye Ekonomisi, Bursa: Ezgi Yayınları, 1995.
Taraklı, Duran. “Ekonomik Kalkınmada Tarım ve Sanayi İlişkileri”, Kooperatif
Dünyası Dergisi, Sayı: 305 (Ağustos 1996).
Tuncer, Haydar. “GAP’ta Tarıma Dayalı Sanayi Politikaları”, GAP’ta Tarım,
Tarıma Dayalı Endüstriler ve Finansmanı Sempozyumu Bildiriler El
Kitabı, Şanlıurfa: Ziraat Bankası, 4-5 Ekim 1989.
Turan, Ahmet, Ahmet Özçelik ve Harun Tanrıvermiş, “Türkiye’de Tarımın Pazara
Entegrasyonunda Sözleşmeli Tarım ve Bu Modelin Sürdürülebilir Kaynak
Kullanımı ile Üretici Geliri Üzerine Etkileri”, TEAE Proje Raporu, Ankara,
1999.
Turan, Ahmet. “Tarıma Dayalı Sanayide Kooperatiflerin Rolü ve Önemi”, Kooperatif
Dünyası Dergisi, Sayı: 298, Ocak 1996.
Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türkiye Ekonomisinde Tarımsal Amaçlı
Kooperatifçilik İşletmeleri, Ankara, 2005.
Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tabloOlustur.do.,
(Erişim: 16 Mayıs 2007).
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., GAP Ekonomik Kalkınma Ajansı Model
Etüdü, Ankara, Aralık 2001.
Ünlüoğlu, Ümit. “Tarıma Dayalı Sanayileşmenin Türkiye Sanayileşmesindeki Yeri”,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi SBE, 1986.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com