Buradasınız

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ETKİNLİKLERE DAYALI ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Views of Students and Their Teachers Related to the Instruction Based on the Activities Developed According to the Multiple Intelligences Theory

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate students’ and their teacher’s views about the instruction based on the activities developed according to the multiple intelligences theory and to describe those activities of polygons topic on 7th grade level at the primary education. Along with this aim, five activities are developed according to the multiple intelligences theory. A case study method is used in the study. The sample of the study consists of 24 seventh grade students and their mathematics teacher. To collect data, a survey consisting of open ended questions for students and a structured interview for teacher are conducted. The study reveals that both teacher and students have positive opinions with regard to activities and instruction based on the multiple intelligences theory. To make instruction more effective some suggestions are also provided according to the results.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf çokgenler konusunda çoklu zekâ kuramına göre geliştirilen etkinliklere dayalı öğretime ilişkin öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini incelemek ve bu etkinlikleri tanıtmaktır. Bu amaçla çoklu zekâ kuramına dayalı olarak beş adet etkinlik geliştirilmiştir. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu bir ilköğretim okulunun yedinci sınıfındaki 24 öğrenci ve dersin öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla öğrencilere açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ve öğretmene yapılandırılmış mülakat uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin ve öğretmenin geliştirilen etkinliklere ve etkinliklerle gerçekleştirilen öğretime ilişkin olarak olumlu görüş içinde oldukları ortaya çıkmıştır. Sonuçlara bağlı olarak çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin daha etkili olması için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
1-16

REFERENCES

References: 

Acat, B. (2002). “Çoklu Zekâ Kuramının Türkiye Koşullarında Öğrenme-Öğretme Ortamlarının
Planlanmasında ve Düzenlenmesinde Kullanılabilirliği.” Açık ve Uzaktan Eğitim
Sempozyumu, (23-25 Mayıs). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.
Altun, M. (2004). Matematik Öğretimi (3.baskı), Bursa, Erkan Matbaacılık.
Aşkar, P., Paykoç, F., Korkut, F., Olkun, S., Yangın, B. & Çakıroğlu, J. (2006). Yeni Öğretim
Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu, İlköğretim-Online, 3 (2), 1-18.
[Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 10 Ocak 2008 tarihinde
indirilmiştir.
Bak, Z. & Ayas, A. (2006). The effect of multiple intelligences theory based guide materials on
chemistry achievement, The proceedings of International Science Education
Conference. (22-24 November) Singapore: National Institute of Education.
Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, Ankara, Harf Eğitim Yayıncılığı.
Baum, S., Viens, J. & Slatin, B. (in consultation with Howard Gardner) (2005). Multiple
intelligences in the elementary classroom: a teacher’s toolkit, New York, Teachers
College Press.
Bümen, N. T. (2004). Okulda Çoklu Zekâ Kuramı (2. Baskı), Ankara, Pegema Yayıncılık.
Campbell, L. & Campbell, B. (1999). Multiple intelligences and student achievement: success
stories from six schools, Alexandria, Virginia, Association for Supervision and
Curriculum Development.
Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon, Üçyol Kültür Merkezi.
Demirel, Ö., Tuncel, İ. Demirhan, C. & Demir, K. (2008). Çoklu Zekâ Kuramı İle
Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci
Görüşleri, Eğitim ve Bilim, 33 (147), 14-25.
Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: multiple intelligences for the 21st century. New
York: Basic Books.
Goodnough, K. C. (2001). Multiple intelligences theory: a framework for personalizing science
curricula, School Science and Mathematics, 101 (4), 180-193.
Gürbüz, R. & Çatlıoğlu, H. (2003). Çoklu Zekâ Kuramına Göre Olasılık Konusunda Geliştirilen
Materyallerin Uygulanabilirliğine Yönelik Değerlendirmeler. XII. Eğitim Bilimleri
Kongresi (15-18 Ekim), Ankara: Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Gürçay, D. & Eryılmaz, A. (2008). Çoklu Zeka Alanlarına Dayalı Fizik Öğretimine İlişkin
Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Görüşleri, Milli Eğitim Dergisi,
179, 138-152.
Işık, D. & Tarım, K. (2008). The application of cooperative learning method supported by
multiple intelligence theory on mathematics course: An investigation of the students’
opinions. The Proceedings of the Fourth YERME Summer Scholl (YESS-4) on
August 18-24, 2008, Online: http://yess4.ktu.edu.tr/YermePappers/Dilek_ISIK.PDF
McMahon, S. D., Rose, D. S. & Parks, M. (2004). Multiple intelligences and reading
achievement: an examination of the Teele inventory of multiple intelligences. The
Journal of Experimental Education, 73 (1), 41-52.
MEB (2005). İlköğretim (6-8) Matematik Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları.National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school
mathematics. VA, Reston.
Saban, A. (2002). Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim (2. Baskı). Ankara, Nobel Yayınları.
Seastone, S. (2005). Dr. math presents more geometry: learning geometry is easy! just ask dr.
math!. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
Shearer, B. (2004). Multiple intelligence theory after 20 years. Teachers College Record, 106,
2-16.
Sobel, M. A. & Evan, M. M. (1991). Teaching mathematics: a sourcebook of aids activities and
strategies. Boston, Allyn and Bacon.
Şengül, S. & Öz, C. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Kesirler Ünitesinde Çoklu Zeka Kuramına
Uygun Öğretimin Öğrenci Tutumuna Etkisi, İlköğretim-Online, 7 (3), 800-813.
[Online]:http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 21 Ekim 2008 tarihinde
indirilmiştir.
Yavuz, K. E. (2001). Eğitim-Öğretimde Çoklu Zekâ Teorisi ve Uygulamaları. Ankara, Özel
Ceceli Okulları Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com