Buradasınız

MOBBING: İŞ YERİNDE YILDIRMA ÖZEL VE RESMİ İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Mobbing: A Study on Public and Private School Teachers and School Administrator

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Mobbing means harassing or psychological terrorizing others at work. This article introduces the concept of mobbing in education system in Turkey. This study aims to determine mobbing, its frequency, perceived reasons and coping strategies among teachers and school administrators in public and private elementary schools in Turkey. The paper, which was supported by the Ministry of National Education, the Department of Research and Development, opted for comparative survey model. The results revealed that educators seem to be mobbed at times. There is not any difference about the most encountered mobbing behaviors by school type. Both the teachers and the school administrators were mobbed by the school administrators. Both the teachers and the school administrators believe in that victim’s personality was the most important reason for mobbing. Finally, ‘loyalty’ is utilized frequently as coping strategy against mobbing.
Abstract (Original Language): 
Mobbing, iş yerinde yaşanan psikolojik tacize veya teröre verilen addır. Bu araştırma, Türkiye’de resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, çalıştıkları okullarda yaşadıkları yıldırmayı, yıldırmanın nedenlerini ve yıldırma ile başa çıkmada kullandıkları stratejileri belirlemeyi amaçlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi tarafından desteklenen bu araştırma, karşılaştırmalı tarama modelindedir. Araştırma sonucunda; öğretmen ve okul yöneticilerinin zaman zaman yıldırıldıkları; yıldırmaya yol açan ve en sık karşılaşılan saldırgan davranışların her iki okul türünde de benzerlik gösterdiği; hem öğretmenler, hem de okul yöneticilerinin en fazla okul yöneticileri tarafından yıldırıldıkları; yıldırmaya neden olan başlıca etkenin mağdurun kişilik özellikleri olduğu; yıldırma ile başa çıkmada en sık kullanılan stratejinin ‘bağlılık’ olduğu bulunmuştur.
272-286

REFERENCES

References: 

Baltaş, Acar (2002). Adı yeni konmuş bir olgu: İş yerinde yıldırma Activeline Gazetesi. No:30,
[Online]: http://www.makalem.com adresinden Mayıs 2006 tarihinde
indirilmiştir.
Crawford, N. (1997). Bullying at work: A psychoanalytic perspective. Journal of Community &
Applied Social Psychology, Vol:7. (219-225). 42, (361-371).
Çalışkan, O. (2005). Turizm işletmelerinde çalışanlara yapılan yıldırma davranışları
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Davenport, N., Schwartz, R. D., Elliot, G. P. (2003). Mobbing: İş Yerinde Duygusal Taciz. (Çev.
Osman Cem Önertoy) İstanbul: Sistem Yayıncılık A.Ş
Dick, R., Wagner, U. (2001). Stres and strain in teaching: A structural equation approach.
British Journal of Educational Psychology. (71), 243- 259.
Dikmen, A. (2005). Workplace bullying/mobbing and its effects on intention to leave the
organization. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Einarsen, S. (1999). The nature and causes of bullying at work. International Journal of
Manpower, Vol 20 (1-2).
Einarsen, S. ve Skodstad, A. (1996). Bullying at work: Epidemiological findings in public and
private organisations. European Journal of Work and Organizational
Psychology, 5 (2).Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve okul yöneticilerinin okul ortamında maruz kaldıkları yıldırma
eylemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü
Gökçe, T. A. (2009). Development of mobbnig questionnaire for educators in Turkey. The
Indian Journal of Social Work, Vol 70 (4). 570-595.
Hoel, H. Faragher, B., Cooper, C. (2004). Bullying is detrimental to health, but all bullying
behaviours are not necessarily equally damaging. British Journal of Guidance &
Councelling, Vol. 32, No.3. 367-387.
Hubert, A. ve Veldhoven, M. (2001). Risk sectors for undesirable behaviour and mobbing.
European Journal of Work and Organizational Psychology,10 (4), 415-424.
Leymann, H. (1996). The contend and development of mobbing at work. European Journal of
Work and Organizational Psychology, 5 (2), 165-184.
Leymann, H. and Gustafsson, (1996). Mobbing at work and the development of post-traumatic
stress disorders. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5
(2), 251-275.
Niedl, K. (1996). Mobbing and well-being: Economic and personnel development ımplications.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 239-249.
O’Conner, H. (2004). Bullying staff in schools. 1-6. [Online]: http://www.caitrin.mtx.net
adresinden Eylül 2006 tarihinde indirilmiştir.
Rayner, C. (1997). Bullying at work. After Andrea Adams. Journal Of Community & Applied
Social Psychology. Vol. 7, 177-180
Resmi Gazete (2011). Sayı: 27879. http://www.resmigazete.gov.tr
Schuster, B. (1996). Rejection, Exclusion, and harassment at work and in schools. European
psychologist, 1 (4), (293-317)
Tan, B.U. (2005). İş yerinde rekabetin neden olduğu psikolojik baskılar ve iş yerinden
uzaklaştırma (mobbing). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tanoğlu, S.Ç. (2006). İşletmelerde yıldırmanın değerlendirilmesi ve bir yüksek öğrenim
kurumunda uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü.
Vartia, M. (1996). The sources of bullying – Psychological work environment and
organisational climate. European Journal of Work and Organizational
Psychology, (2), 203-214.
Westhues, K. (2002). At the mercy of the MOB. http://gateway.proquest.com
Zapf, D. (1999). Organizational, work group related and personal causes of mobbing /bullying
at work. International Journal of Manpower, 20, 70-85.
Zapf, D. Knorz, C. ve Kulla, M. (1996). On the relationship between mobbing factors, and job
content, social work environment, and health outcomes. European Journal of
Work and Organizational Psychology, 5 (2). 215-237
İş yerinde cinsel taciz. Haftanın konuğu. (12 Ocak 2005) CNBC-e.
Türkiye’de zorbalık bir çalışma biçimi. (11 Mart 2005) CNBC-e.
http://www.dpt.gov.tr/bgyu/seg

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com