Buradasınız

DOKTORA TEZ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLERİN BELİRLENMESİ: EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Determination of Faced Problems in Doctorate Thesis Process: Education Faculty Sample

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was conducted with a view to determine the problems that students faced in the doctorate thesis process, which is a stage in this graduate education, and to offer suggestions to solve these problems. The sample of this study consist of 6 participants, 3 of whom were research assistants doing their doctorate studies and the 3 of whom were assistant professors. Semistructured interviews were carried out with the participants including questions; "problems that doctorate students faced to in determining thesis subject, finding sources for their subject and in application process of their thesis", "their views about thesis process", "their suggestions for other doctorate students". All of the participants stated that their supervisors were influential for the choice of their thesis subjects and six-month report wasn’t done as it was expected to be. The findings of this study are believed to be useful for the researchers who want to do a postgraduate study about what kind of way to pursue during this process.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma; lisansüstü eğitimin bir aşaması olan doktora tez sürecinde, lisansüstü öğrencilerinin karşılaştıkları problemleri belirlemek ve bu problemleri çözmeye yönelik önerilerde bulunmak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini doktora çalışmalarını yürüten 3 araştırma görevlisi ve doktora çalışmalarını bitirmiş 3 yardımcı doçent doktor olmak üzere toplam 6 kişi oluşturmuştur. Çalışmada katılımcılar ile; "Katılımcıların tez konusu belirleme, tez konusu ile ilgili kaynak bulma ve tez uygulama aşamasında karşılaştıkları zorluklar", "Katılımcıların tez izleme süreci ile ilgili görüşleri", "Katılımcıların tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilere önerileri" ile ilgili sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakatlar sonucunda katılımcıların tez konusu ve tez komitesi belirleme süreçlerinde, danışmanlarının etkisinin önemli rol oynadığı, ancak katılımcıların altı aylık rapor sunumlarından yeterince verim alamadıklarına ilişkin veriler elde edilmiştir.. Katılımcılar daha nitelikli tezlerin ortaya çıkabilmesi için tez konusu, tez izleme komitesi vb. seçimlerini kendilerinin yapması ve altı aylık rapor sunumlarında daha sistemli bir yol izlenmesi gerektiği şeklinde önerilerde bulunmuşlardır

REFERENCES

References: 

Appel, M., & Dahlgren, L. (2003). Swedish Doctoral Students

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com