Buradasınız

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

The Evaluation the Opinions of Pre-school Education Teachers about the Values Education in Pre-school Education Programme

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to evaluate the opinions of pre-school education teachers about the values education in pre-school education programme. The sample of this study consists of 72 pre-school teachers who work in central disctict of Diyarbakır in 2011-2012 Education year. Qualitative research methods were used in this study. Semi-structured interview technique which is one of the qualitative data collection techniques; is used in this research. Content analysis is the method used for the assessment of information which was gained in the interviews. It was concluded that teachers are primarily in the opinion of that the children should be taught values such as sharing, respect and love. According to the pre-school teachers, it is found that the education values that are aimed in pre-school education programme are in the grip of teachers’ initative and it is not enough. Also, in pre-school education, the pre-school teachers have difficulty about the excessive number of the students, unconsciousness of the families, giving all the responsibilities only to the teachers
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki anaokullarında görev yapan 72 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin, okul öncesi eğitimde öncelikli olarak saygı, sevgi ve paylaşım değerlerinin çocuklara verilmesi gerektiği düşüncesinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Okulöncesi öğretmenlerine göre, okul öncesi eğitim programında yer alan değerler eğitiminin öğretmen inisiyatifi dahilinde verildiği ve yetersiz bulunduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde; öğrenci sayılarının fazlalığı, ailelerin değerler eğitiminde yeterli bilinçte olmamaları, değerler öğretiminin sadece öğretmene bırakılması gibi sebeplerden dolayı güçlük çektikleri saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Acat, M. B. ve Aslan, M. (2011). İlköğretim okullarında öğrencilere kazandırılması gereken
değerler. 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
Aspin, D. N. (2000). Values, Beliefs and Attitudes in Education: The Nature of Values and their
Place and Promotion in Schools. Education, Culture and Values, 14, 197-218.
Balat, G. U. ve Dağal, A. B. (2009). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara:
Kök Yayıncılık.
Bulach, C.R. ve Butler J.D. (2002). The occurence of behaviors associated with sixteen
character values. Journal of Humanistic Counseling, Education and Development,
41(2), 200-214.
Can, Ö. (2008). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler
eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim-Online
dergisi, 2(2), 28-34.
Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Fichter, J. (2006). Sosyoloji nedir. (Çev. Nilgün Çelebi). Ankara: Anı Yayıncılık.
Hökelekli, H ve Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri.
Eğitim ve değerler. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Değerler
Eğitimi Merkezi Yayınları.
Kale, N. (2007). Nasıl bir değerler eğitimi? Eğitim ve Değerler. Değerler ve Eğitimi
Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
Kızılçelik, S. ve Erjem, Y. (1996). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. İzmir: Saray
Yayıncılık.
Memiş, A. ve Gedik, E. G. (2010). Sınıf öğretmenlerinin değer yönelimleri. Değerler eğitimi
dergisi, 8(20), 123-145.
Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA:Sage
Publication.
Oktay, A. (1999). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Özden, Y. (2002). Eğitimde dönüşüm eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Şişman, A. (2007). Açılış konuşmaları. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul:
Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
Titus, D. N. (1994). Value education in American secondary schools. www.eric.ed.gov. ERIC
Document No: ED 381423.
Tokdemir, M.A. (2007). Tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkındaki görüşleri.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Trabzon.
Tozlu, N. ve Topsakal, C. (2007). Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde değerler eğitimi.
Toplum ve Değerler. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul:
Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
Türk, İ. (2009). Değerler eğitiminde saygı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tokat.
Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı
eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Kayseri.
Veugelers, W. ve Vedder P. (2003). Values in Teaching. Teachers and Teaching: Theory and
Practice, 9(4), 377-389.
Yazar-S.Erkuş / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim… 211
Yazar, T. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde değerler eğitini programının mevcut
durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mersin.
________(2012). Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri. Pegem Eğitim ve
Öğretim Dergisi, Sayı:5, 61-68.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yay.
Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okulda kazandırılmasını arzuladığı değerler.
Değerler Eğitimi Dergisi, 8(9), 207-223,
Yiğittir, S. ve Keleş, H. (2011). Sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimine ilişkin sınıf
öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, Yıl:40, Sayı: 189, 144-154.
 Yazar’ın

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com