Buradasınız

Türkiye’de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi

The Examination Of The Relationship Between Deposits Bank Credits And Economic Growth In Turkey

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD209
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate the relationship between bank deposits, bank credit and economic growth in Turkey. In this study, quarterly monthly data from 1998:1 to 2012:1 periods have been used and Granger Causality Test has been applied to investigate the direction of causality between deposits, credit and economic growth.According to the findings; there are unidirectional causality from deposits to economic growth, from economic growth to credit and from deposits to credits. But, any causality for opposite hasn’t been found. It can be said that increase in deposit volume leads to both economic growth and credit volume. Besides, due to increase in investment and financial needs of both firms and individuals, an increase is also thought to occur in loan volume depending on economic growth.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de mevduat, banka kredileri ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı etkileşimi araştırmaktır. Çalışmada 1998:1- 2012:1 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılmıştır. Kredi, mevduat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi Granger Nedensellik Testi ile araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, mevduatlardan hem ekonomik büyümeye hem de kredilere doğru, ekonomik büyümeden ise kredilere doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermiştir. Ekonomide mevduat hacminde yaşanan büyümenin hem ekonomik büyümeyi hem de kredi hacmini artırdığı söylenebilir. Ayrıca ekonomik büyümeye bağlı olarak firmaların ve bireylerin artan yatırım ve finansman ihtiyacı nedeniyle kredi hacminde artış yaşandığı da düşünülebilir.
117
131

REFERENCES

References: 

Altıntaş H. ve Ayrıçay Y. (2010) ‚Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi:1987-2007‛, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10 Sayı 2, s. 71-98
Alper, E. ve Öniş, Z. (2001) ‚Finansal Küreselleşme, Demokrasi Açığı ve Yükselen Piyasalarda Yaşanan Sürekli Krizler: Sermaye
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2013, 6/3
N. S. VURUR, E. ÖZEN
129
Hareketlerinin Liberalleşmesi Sonrasında Türkiye Deneyimi‛, Doğu Batı Dergisi, 4(17), 203-225.
Al-Yousif, Y.K. (2002) ‚Financial Development and Economic Growth: Another Look at the Evidence from Developing Countries‛, Review of Financial Economics, 11(2), 131-150.
Arestis P., Panicos D., Luintel K.,(2001) ‚Financial Development and Economic Growth: The Role of Stock Markets‛, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol.33, , ss.16- 41.
Artan S., (2007), ‚Finansal Kalkınmanın Büyümeye Etkileri: Literatür ve Uygulama‛, İktisat İşletme ve Finans, C.22, S.252, s.70-89
Aslan Ö. ve Küçükaksoy İ,.(2006) ‚Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 4, s.12-28.
Awokuse, T.O. (2003 )‚Is the Export-Led Growth Hypothesis Valid For Canada? Canadian Journal of Economics, Cilt No: 36, Sayı: 1, , s.126-136
Beck, T.H.L. & Demirgüç-Kunt, A. & Laeven L. & Levine, R.,( 2008). "Finance, firm size and growth," Open Access publications from Tilburg University urn:nbn:nl:ui:12-3132808, Tilburg University
Ceylan S., Durukaya M.,(2010)‛ Türkiye’de Kredi Kullanımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi‛, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt:24, sayı 2, s. 21-32
Chang P., Jia C., Wang Z. (2010) ‚ Bank fund reallocatioan and economic growth: evidence from China‛, Journal Of Banking& Finance 34, p.2753-2766
Demirgüç-Kunt, A. ve Maksimovic, V., (1998). Law, Finance, and Firm Growth. Journal of Finance 53, 2107-2137
Demirhan E., Aydemir O., İnkaya A., (2011)‚The Direction Of Causality between Financial Devolopmentand Economic Growth: Evidence from Turkey‛, International Journal of Management Vol. 28., No1, p. 3-19
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2013, 6/3
N. S. VURUR, E. ÖZEN
130
Dişbudak C.,(2010) Analyzing the Bank Credit- Economic Growth Nexus in Turkey, European Journal Of Economics, Finace and Administrative Sciences ISSN 1450-2275 Issue 23
Dickey, D. A., Fuller, W. A.,(1981), ‚Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root‛, Econometrica, Cilt No: 49, Sayı: 4, s.1057-1072
Dünya Bankası, 2012, Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü, Türkiye Ülke Ekonomik Raporu, Türkiye Kalkınma Bakanlığı - Dünya Bankası, Rapor No: 66301-TR
Ersel H., Tarhan C., (2001) ‚Özel Ticari Bankaların Makroekonomik Ortamdaki değişikliklere Tepkileri‛, Mayıs-Haziran 2001, Active Dergisi
Granger CWJ (1988), ‚Some recent developments in the concept of causality‛. Journal of Econometrics 39:199-211.
Güven S, (2002), ‚Türkiye’de Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi‛, İktisat İşletme ve Finans, C.17, S.197, s.88-100
Islam M.A., Shah J.S.A.(2012), ‚An Empiricial Analysis of Causilty between Development of Non-Bank Financial Intermediaries and The Economic Growth in Malaysia”European Journal Of Social Sciences ISSN 1450-2267 Vol.30 No4, p 654-664
Kar M. ve Pentecost E.J. (2000) ‚Financial Development and Economic Growth in Turkey: Further Evidence on The Causality Issue‛, Loughborough University Economic Reserarch Paper, No:00/27, December, ss. 3-20.
Keskin, N. ve Karşıyakalı, B. (2006). ‚Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Koentegrasyon ve Nedensellik Analizi Bağlamında Türkiye Örneği‛, Türkiye Ekonomi KurumuUluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, Tebliğ Notları, 11-13 Eylül.
Levine, R., (1997). ‚Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda‛ Journal of Economic Literature, 35, June, 687-726.
Levine, R., (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence. Forthcoming in Philippe Aghion ve Steven Durlauf, eds. Handbook of Economic Growth. The Netherlands: Elsevier Science.
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2013, 6/3
N. S. VURUR, E. ÖZEN
131
Lu C.H., Shen C.H., ‚Banking Lendings and economic growth of Chinese Cities", China&World and Economy Vol 20., No 2 p.59-79
Müslümov A., Aras G., (2002), Sermaye Piyasası Gelişmesi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği‛, İktisat İşletme ve Finans, C.17, S.198, s.90-100
Öztürk N., Darıcı H.K.,Kesikoğlu F.,(2011) ‚Ekonomik Büyüme ve Finansal Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar için Panel Nedensellik Analizi‛, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXX, Sayı 1, s. 53-69
Rajan R., Zingales L., (1998), ‚Financial Dependence and Growth‛, American Economic Review 88, 559-587
Soytaş U., Küçükkaya E., (2011), ‚Economic Growth and Financial Development in Turkey: new Evidence‛, Applied Economics Letters, 18:6, 595-600
Şentürk S.H., (2005), ‚Ekonomik Büyümenin Sağlanmasında Finansal Sistemin Rolü‛, İktisat İşletme ve Finans, C.20, S.237, s.112-127
Xu Z.,, ‚Financial Development, Investment, and Growth‛, Economic Inquiry, Vol.38,ss.331- 344.
Yılmaz Ö., Kaya V., (2006), ‚Finansal Kalkınma ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik‛, İktisat İşletme ve Finans, C.21, S.244, s.120-131

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com