Buradasınız

Olasılık Bildiren Kipliklerin Eski Uygur Türkçesi Metinlerindeki Görünümü

View of Possibility Modalities in Old Uighur Turkish Texts

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Modality refers to the linguistic markers that reflect the related behavior, attitude and knowledge of an interlocutor about a certain situation. Modal of probability, which is one of the sub-categories of modality is one of the modalities that deals with doubt, guess, hypothesis, possibility and incertainty. This study deals with the modality markers of probability in the following seven books written in Old Uyghur Turkish, namely İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Kuanşi İm Pusar, Irk Bitig, Huastuanift, Çaştani Bey Hikâyesi, Uygurca Üç Hikâye and Üç İtigsizler. There are a number of probability modals in Old Uyghur Turkish. It is safe to assume that the meaning of probability depends rather on the context in Old Uyghur Turkish that uses probability modals such as –sA/birök…erser, -gAy, bolgu kergek.
Abstract (Original Language): 
Kiplik, konuşurun bir olay veya durumla ilgili tutum, tavır ve bilgisini yansıttığı dilsel işaretleyicilerdir. Kipliğin alt kategorilerinden biri olan olasılık kipliği; şüphe, tahmin, varsayım, olasılık, kesin olmama, belirsizlik gibi durumları gösteren kiplik türüdür. Bu çalışmada, Eski Uygur Türkçesi metinlerinden İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Kuanşi İm Pusar, Irk Bitig, Huastuanift, Çaştani Bey Hikâyesi, Uygurca Üç Hikâye ve Üç İtigsizler olmak üzere yedi eserde kullanılan olasılık bildiren kipsel işaretleyiciler incelenmiştir. Eski Uygur Türkçesinde olasılık kiplikleri sayı bakımından azımsanmayacak ölçüdedir. –sA/birök…erser, -gAy, bolgu kergek gibi olasılık kipliklerinin kullanıldığı Eski Uygur Türkçesinde olasılık anlamının daha çok bağlamdan beslendiğini söylemek mümkündür.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AĞCA, Ferruh (2007), “Manihesit ve Budist Türkçe Metinlerde fiil + -mAk + İyEkl bol-
Yapısı Üzerine”, Türkbilig, 14. sayı, s. 3-21.
AĞCA, Ferruh (2010), “Eski Türkçede –gA(y)sUg Eki ve Ekin Tarihî Türk Dili Alanındaki
Biçimleri Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 7. Cilt, 1. Sayı (Mart
2010), s. 231-250.
AKARSU, Bedia (1975), Felsefe Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara, 1975.
AKSU-KOÇ, Ayhan (1976), The Acquisition of Aspect and Modality The case of Past
Reference in Turkish, Cambridge University Press, Cambridge.
AUWERA, Johan van der; KEHAYOV, Petar; VITTRANT, Alice (2009), “Acquisitive
Modals”, Cross-linguistic Studies of Tense, Aspect, and Modality, (ed. L. Hogeweg,
H. De Hoop, A. Malchukov), John Benjamins Publishing, Amsterdam.
BANGUOĞLU, Tahsin (2007), Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara.
BELYAEVA-STANDEN, Yelena (2002), “The Functional–Pragmatic Field of Possibility in
Russian: Meaning and Structure”, Language Sciences 25, USA, pp. 239-262.
BENZER, Ahmet (2008), Fiilde Zaman, Görünüş, Kip ve Kiplik, Marmara Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Öğretmenliği
Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
BENZER, Ahmet (2010), “-sA Ekinin İşlevleri ve Dilek-Şart Ayrımı”, Türkiyat Araştırmaları
Dergisi, 28. Sayı Güz 2010, s. 131-14.
BOLAND, Johanna Hendrika Geertruida (2006), Aspect, Tense and Modality: Theory,
Typology, Acquisition, Volume 1, The Institutional Repository of the University of
Amsterdam.
BUTLER, Jonny (2003), “A Minimalist Treatment of Modality”, Lingua 113, UK, pp. 967-
996.
BYBEE, Joan; FLEISCHMAN, Suzanne (1995), Modality in Grammar and Discourse, John
Benjamins Publishing Company, USA.
ÇAĞATAY, Saadet (1963), “Türkçede ki

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com