Buradasınız

Kazakçaya Ait İlk Fonetik İzler

First Phonetic Traces Belonging To Kazakh

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Kazakhs come from Kipchaks and Kipchaks come from Kimeks. Therefore first phonetic traces belonging to Kazakh are searched within the characteristics of Kipchaks in DLT. Some of the characteristics in DLT, later in Codex Cumanicus, and in Egyptian Mameluke dictionaries and grammars determined that they belong to general Kipchak, but one charactheristic in ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Lügati’t- Türkiyye is considered to be Kazakh.
Abstract (Original Language): 
Bilindiği gibi Kazaklar Kıpçaklardan, Kıpçaklar da Kimeklerden çıkmıştır. Bu sebeple Kazakçaya ait ilk fonetik izler, DLT’de Kıpçaklara ait olduğu ifade edilen özellikler arasında aranmıştır. DLT’de, daha sonraki Codex Cumanicus’ta ve Mısır Memlûk sözlük ve gramerlerinde bulunan bazı özelliklerin genel Kıpçakçaya ait olduğu tespit edilmiş; ancak ed-DürretüT-Mudiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye’deki bir özelliğin Kazakçaya ait olduğu değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

ARAT, ReşidRahmeti (1952), “Kazakistan”, İslâm Ansiklopedisi, C. 6.
ATALAY, Besim (çeviren) (1998), Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I (4. baskı), Ankara.
ATALAY, Besim (çeviren) (1945), Ettuhfet-üz-Zekiyyefil-Lûgat-it-Türkiyye, İstanbul.
AYDIN, Erhan (2007), Şine Usu Yazıtı, Çorum.
BUHARALI, Eşref (1987), “Kimek Hakanlığı”, Tarihte Türk Devletleri I, s. 263-267, Ankara.
ERCİLASUN, AhmetB. (2006), Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla TürkDili Tarihi (Üçüncü
Baskı), Ankara.
ERCİLASUN, Ahmet B. (2007), Makaleler - Dil-Destan-Tarih-Edebiyat (Yayına Hazırlayan:
Ekrem Arıkoğlu), Ankara.
GABAİN, Annamarie von (1979), “Codex Cumanicus’un Dili”, Târihî TürkŞîveleri (çeviren:
Mehmet Akalın), Ankara.
GOLDEN, Peter (2002), TürkHalklan Tarihine Giriş (çeviren: Osman Karatay), Ankara.
KLYAŞTORNIY, S. G. (1986), “Kipçaki v runiçeskix pamyatnikax”, Turcologica, s. 153164,
Leningrad.
ORKUN, Hüseyin Namık (1936), Eski Türk Yazıtları I, İstanbul.
ÖNER, Mustafa (1998), Bugünkü Kıpçak Türkçesi, Ankara.
ŞEŞEN, Ramazan (1998), İslâm Coğrafyacılarına Göre Türklerve Türk Ülkeleri, Ankara.
TAMİR, Ferhat (1989), Barköl’den Kazak Türkçesi Metinleri, Ankara.
TOGAN, A. Zeki Velidî (1981), Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi (2. baskı), İstanbul.
TOPARLI, Recep (2003), Ed-Dürretü’l-Mudiyyefi’l-Lügati ’t-Türkiyye, Ankara.
TOPARLI, Recep - Çögenli, Sadi - Yanık, Nevzat H. (1999), El-Kavânînü’l-Külliyye li-
Zabti’l-Lügati ’t-Türkiyye, Ankara.
TOPARLI, Recep - Çögenli, Sadi - Yanık, Nevzat H. (2000), Kitâb-ıMecmû-ı Tercümân-ı
Türkî ve Acemî ve Mugalî, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com