Buradasınız

Sözlük Türleri ve Kelime Sıklığı Sözlüğü Üzerine

Dictionary Kinds and About Word Frequency Dictionary

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
All languages have featured words in view of using. These words are affected by many factors as language users’ educational status as well as age groups and it vary among language users. Word frequency, is studies that demonstrate frequency of usage of the words used in a language. Our aim in this study is to provide information about the frequency dictionary and to provide foreknowledge to those who will works in this subject. Our study begins with an introduction about the dictionary and lexicography. Then information is given about the word frequency. At the conclusion is mentioned to the benefits of word frequency.
Abstract (Original Language): 
Bütün dillerde kullanım açısından öne çıkan kelimeler vardır. Bu kelimeler dili kullanıcıların eğitim durumundan yaş gruplarına kadar birçok faktörden etkilenir ve kullanıcılar arasında farklılık gösterir. Kelime sıklığı çalışmaları, bir dilde kullanılan kelimelerin kullanım sıklığını ortaya koyan çalışmalardır. Bizim bu çalışmadaki amacımız sıklık sözlüğü hakkında bilgi vermek ve bu konuda çalışacak olanlara ön bilgi sunmaktır. Çalışmamız sözlük ve sözlükçülük hakkında bir girişle başlamaktadır. Daha sonra kelime sıklığı hakkında bilgiler verilmiştir. Sonuç kısmında ise kelime sıklığının faydalarına değinilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akıncı, M. Haluk (1992). Temel Sözvarlığımız ve Örneklendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
Aksan, Doğan (2003). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim) (3. Baskı). Ankara: Türk
Dil Kurumu.
Aksoy, Ömer Asım. (1936). Bir Dili Öğrenmek İçin En Lüzumlu Kelimeler ve Bu KelimelerinBelirtme Usulü. Gaziantep: C.H.P. Basımevi.
Avkapan, Altan (2006). Orta Öğretim 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında
Kelime Hazinesinin Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
Baker, Scott; vd (t.y.). Vocabulary Acquisition: Synthesis o f the Research. Prepared by the
National Center to Improve the tools ofEducators, University of Oregon
Çiftçi, Musa (1991). Bir Grup Yükseköğrenim Öğrencisi Üzerinde Kelime Serveti Araştırması.
Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi).
Demir, Celal (2006). Türkçe / Edebiyat Eğitimi ve Kişisel Kelime Serveti. Milli Eğitim Üç
Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 169. Ankara: Kış 2006.
Eminoğlu, Emin (2010). Türk Dilinin Sözlükleri ve Sözlükçülük Kaynakçası. Sivas: Asitan
Yayıncılık.
Ergin, Muharrem (1997). TürkDil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
Göz, İlyas (2003). Yazılı TürkçeninKelime Sıklığı Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
Harıt, Ömer (1971). Kelime Hazinesi Araştırması. Ankara: MEB Planlama Araştırma ve
Koordinasyon Dairesi, Yayın 103, Araştırma Bölümü.
Kocaman, Ahmet (1998). Dilbilim, Sözlük, Sözlükçülük. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak
AraştırmalarıDergisi, 6, 11-113. Ankara: Kebikeç Yayınları.
Koçak, Hikmet. (1999). Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kelime Hazinesi İle İlgili Bir
Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).
Korkmaz, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK Yayınları.
Kurudayıoğlu, Mehmet; Karadağ, Özay (2005). Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından
Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
25 (2), s. 293-307.
İlhan, Nadir (2009). Sözlük Hazırlama İlkeleri, Çeşitleri ve Özellikleri. Turkish Studies,
İnternational Periodical For The Languages, Litareture and Historay o f Turkish or
Turkic, 4 (4) s. 534-554.
Ölker, Gökhan (2011). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 Arası). Konya:
Kömen Yayınları.
Ölker, Perihan (2009). Klasik Edebiyatımızda Manzum Lügat Geleneği ve Mahmudiyye.
Turkish Studies, İnternational Periodical For The Languages, Litareture and Historay
ofTurkish or Turkic, 4(4)s.873-885.
Ölmez, Mehmet (1998). Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin
Kaynak AraştırmalarıDergisi, 6, 109-110. Ankara: Kebikeç Yayınları.
Öz, Yusuf (1996). Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler. Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara (Basılmamış Doktora Tezi).
Pierce, Joe E. (1963). A Statistical Study Of Grammar And Lexicon In Turkish And Sahaptin
(Klikitat). international Journal of American Linguistics, Vol. 29, No. 2. pp. 99-106.
TDK (2009). Türkçe Sözlük (10. Baskının Tıpkıbasımı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük.(10. Baskı). Ankara: TDK Yayınları.
Türk Dil Kurumu (2005). Yazım Kılavuzu. (2005). Ankara: TDK Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com