Buradasınız

Kırgızların Türkiye Türkçesi Öğrenirken Ad Durum Biçimbirimleriyle İlgili Yaptıkları Hatalar ve Çözüm Önerileri

The Errors of Noun Case Suffixes Kyrgyz Students Make While Learning Turkish Language of Turkey And Solutions to Them

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Teaching Turkish as foreign language is a new and rapidly developing area. Everyone agrees that teaching Turkish to cognate Turks and teaching Turkish to the foreigners of Turkish is different from each other in various aspects. Despite this acceptance, preparing special books for cognate Turk is not still enough .In other words, the realty, which we should prepare different course books and materials for cognate Turks, is not taken seriously into consideration, unfortunately. While teaching Turkish as foreign language, each grammatical unit must be examined separately and the common error should be corrected via intensive exercises. In this study, we have detected the errors of noun case morphemes Kirghiz students who are learning Turkish make. Then, we tried to find out the causes of these errors and we seek solutions to eliminate them. In this way we aimed to help the teachers who are teaching Turkish language in Kyrgyzstan. The errors thatabout the students make are limited as “the errors in theme of noun case morphemes” and they were analyzed in this study. This study whowed us that the errors of noun case morphemes that Kirghiz students make who are learning Turkish make, because Russian is the second official language in their country and causes these errors. The mistakes that arising from Russian or their main language must be corrected by their teachers and they also must find the frequency of their errors. This will help them to eliminate these errors.
Abstract (Original Language): 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, günümüzde önemle üzerinde durulan ve hızla gelişmekte olan bir alandır. Türkçenin soydaş Türklere öğretimi ile yabancılara öğretiminin farklı olması gerektiği, artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Öte yandan soydaş Türkler için ayrı ders kitapları ve materyallerinin hazırlanması hususunda bu kabulün yeterince dikkate alındığını söylemek de mümkün değildir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken dilin her bir gramer unsuru üzerinde teker teker durulmalı, hata sıklıkları tespit edilip, yaygın olarak yapılan hatalar bol alıştırmalarla giderilmeye çalışılmalıdır. Bu çalışmada da Türkiye Türkçesi öğrenen Kırgız öğrencilerin ad durum biçimbirimlerini öğrenirken yaptıkları hatalar üzerinde durulmuş, bu hataların sebepleri irdelenmiş, bu hataları ortadan kaldırmak için çözüm yolları aranmıştır. Bu yolla Türkiye Türkçesi öğreten öğreticilere yol göstermek hedeflenmiştir. Her bir gramer unsurunun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi ile yapılan her çeşit gramer hatası tek bir makalede ele alınmamış, makalenin konusu ad durum biçimbirimleri ile sınırlandırılmıştır. Yapılan incelemede Kırgızların Türkiye Türkçesi öğrenirken ad durum biçimbirimleriyle ilgili hataların bir kısmında Kırgızistan'da ikinci resmi dil olan Rusçanın etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Gerek Rusçanın etkisiyle yapılan hataların giderilmesinde, gerekse ana dilden olumsuz aktarımdan kaynaklanan hataların giderilmesinde, öğretmenin hedef kitlenin dilini ve hata sıklıklarını bilmesinin bu hataların azaltılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ERGİN, M .(1990). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları
GÜVEN, E. (2007). Yabancıların Türkçe Öğrenirken Ad Durum Eklerinde Yaptıkları
Hataların Çözümlenmesi ve Bu Hataların Giderilmesine Yönelik Öneriler, Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
KORKMAZ, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları
YAYLI, D. ve BAYYURT Y.(2011). Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve
Beceriler, Ankara: Anı Yayıncılık
KILINÇ, A. ve ŞAHİN A. (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Ankara: Pegem
Akademi
BAŞKAN Ö. (2006). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler, İstanbul: Multilinguel
DEMİREL Ö. (2011). Yabancı Dil Öğretimi- Dil Pasaportu, Dil Biyografisi, Dil Dosyası,
Ankara: 2011
DEMİRCAN Ö. (2005). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, İstanbul: Der Yayınları

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com