Buradasınız

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE

ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Whether there is of primary lenghts of vowel in dialects of Anatolia, in historical langugaes of Turkish, in main Turkish, is renowed long vowel from secondary of which primary of which of lenghts observed, is one of from topics the most discussed. Observed maintained in different levels in Western dialects of Anatolia of primary lenghts of vowel accepted the existence of apparently in works of collation, classification and interpretation about dialects of Anatolia. This article have been studied situation in native dialects of Bursa of indentifed vowels of primary long in proven the existence and other dialects of Anatolia.
Abstract (Original Language): 
Ana Türkçede, tarihi Türk dillerinde, Anadolu ağızlarında birincil ünlü uzunluklarının var olup olmadığı, gözlemlenen uzunlukların hangilerinin birinci hangilerinin ikinci dereceden uzun ünlü olduğu, üzerinde çok tartışılan konulardan biridir. Anadolu ağızlarıyla ilgili derleme, tasnif ve yorum çalışmalarından anlaşıldığı kadarıyla varlığı kabul edilen birincil ünlü uzunluklarının Batı Anadolu ağızlarında farklı düzeylerde korunduğu gözlemlenmektedir. Bu makalede Ana Türkçede varlığı ispatlanan ve diğer Anadolu ağızlarında tespit edilen birincil uzun ünlülerin Bursa yerli ağızlarındaki durumu ortaya konmaya çalışılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

 BAŞDAŞ, Cahit (2007), Türkiye Türkçesinde Asli Uzunluk Belirtileri, Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic, Volume2/2 Spring, ss. 89-101.
 BRENDEMOEN, Bernt (1996), Osmanlı ve Çağatay Şiirinde İmale ve Asli Uzunluklar,
Uluslararası Türk Dili Kongresi, TDK Yayınları, Ankara, ss. 435-456.
 ERCİLASUN, A. Bican (1983), Kars İli Ağızları, Gazi Üniversitesi Yayınları,
Ankara.
 ERDEM, M. Dursun (2008), Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunlukları
Üzerine, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic, Volume3/3 Spring, ss. 502-562.
 GEMALMAZ, Efrasiyap (1978), Erzurum İli Ağızları, Atatürk Üniversitesi
Yayınları, Erzurum.
 KARAHAN, Leyla (1996), Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yayınları,
Ankara.
 KORKMAZ, Zeynep (1953), Batı Anadolu Ağızlarında Asli Vokal Uzunlukları
Hakkında, TDAY Belleten, TDK Yayınları, ss. 197-203.
 __________ (1995), Eski Anadolu Türkçesinde Asli Ünlü (Vocal) Uzunlukları, Türk
Dili Üzerine Araştırmalar, C. I, TDK Yayınları, Ankara, ss. 443-458.
 TEKİN, Talat (1995), Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Simurg Yayınları,
Ankara.
 TUNA, O. Nedim (1960), Göktürk Yazılı Belgelerde ve Uygurcada Uzun Vokaller,
TDAY Belleten, TDK Yayınları, ss. 213-282.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com