Buradasınız

BANKACILIKTA OPTİMUM BÜYÜKLÜK : TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Although there have been a lot of reasons one of the most important motives for bank mergers is optimal size. But the subject of optimum size in banking sector has been discussed for a long time. This state is not clear from the point of view of Turkish banking sector. In some studies the performances of big banks have been acceptable but in others can't acceptable. Certainly examining the relations between bank mergers and optimum size is important for their influences on a country's economy and future of banking sector. For this reason we studied an empirical investigation that investigates the performances of assets size whose banks in Turkish banking sector. In this study we have investigated four-years-performances of big banks small banks and medium size banks. So we wanted to see the influences of size performances which has been arised by bank mergers.
Abstract (Original Language): 
Pek çok nedeni bulunmasına karşın banka birleşmelerinin önemli bir nedeni de optimal büyüklüğün kazanılmasıdır. Ancak bankacılık sektöründe optimal büyüklüğün olup olmadığı konusu uzun suredir tartışılmaktadır. Ülkemiz bankacılık sektörü açısından da durum net değildir. Bazı çalışmalarda büyük bankaların performansları kabul edilebilir ölçülerde bulunurken bazılarında kabul edilemez bulunmaktadır. Bu belirginsizliğe ışık tutulması banka birleşmelerinin gündemde olduğu günümüzde sektörün geleceği ve ülke ekonomisine etkileri açısından önemlidir. Bu doğrultuda Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların aktif büyüklüklerine göre performanslarını araştıran ampirik bir çalışma tarafımızca yapılmıştır. Bu çalışmayla sektördeki büyük, orta ve küçük bankaların 4 yıllık performansları incelenmiş, ortaya çıkan sonucun birleşmeyle ortaya çıkacak büyüklüklerin performanslarını ne ölçüde etkileyebileceği ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

ALİ, A.I. ve L.M.Seiford
(1993)
, "The Mathematical Programming Approach to Efficiency Analysis", in Fried, H.O., C.A.K.Lovell ve S.S.Schmidt (Eds), The Measurement of Productive Efficiency, Oxford University Press, New York.
BERGER Allen N. ve David B.HUMPHREY, (1992) "Megamergers in Banking and the Use of Cost Efficiency as an Antitrust Defense", Antitrust Bulletin, 37.
BERGER Allen N., William C. Hunter ve Stephen G. Timme (1993), "The Efficiency of Financial Institutions: A Review of Research Past, Present and Future", Journal of Banking anf Finance",17.
Business Week, "Big Banks, Big Problems", 04.27.98, Issue 3575.
CHARNES A., W.W.COOPER, A.Y.LEWIN ve L.M.SEIFORD (1995), Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications, Kluwer Academic Publishers, USA.
CİHANGİR, Mehmet (2004), Türkiye'de Banka Birleşmeleri ve Birleşen Bankaların Verimlilik ve Etkinliğinin Ölçülmesi Üzerine Karşılaştırmalı Uygulamalı Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Aralık.
ÇOLAK, Ö.Faruk, Serdar KILIÇKAPLAN (1999), "Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri: Türk Ticaret Bankaları İçin Bir Maliyet Fonksiyonu", IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 14-16
Mayıs 1999, Belek-Antalya.
DYMSKI, Gary A.(1999), The Bank Merger Wave: The Economic Causes and Social Consequences of Financial Consolidation, M. E. Sharpe, New York.
ERÇEL, Gazi (1999), "Bankacılıkta Son Gelişmeler", Türk Bankacılık Sisteminin SWOT Analizi ve 2000 Yılındaki Muhtemel Profili Semineri, İstanbul 1999, Konuşmalar, TCMB Yayını, Ankara.
JAKARTA Post, "Bank Merger Easier On Paper Than Done: Experts",
06.20.2001.
24
Bankacılıkta Optimum Büyüklük
KARAHASAN, Nebiye ve Rahmi Yamak (1993,), "Türk Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomilerinin Niteliğinin ve Niceliğinin Analizi: 1980 Öncesi ve Sonrası", Milli Prodüktivite M.Yay.
LOVELL, C.A.K.
(1994)
, "Linear Programming Approaches to the Measurement and Analysis of Productive Efficiency", 2.
MESTER, Loretta J. (1987), "Efficient Production and Financial Services : Scale and Scopr Economies", Business Review Federal Reserve Bank of Pheiledelphia, January-February.
MÜFTÜOĞLU, Tamer (1978), İşletme İktisadı Açısından Sanayi İşletmelerinde Üretim Kapasitesi, AÜ SBF Yayınları No:422, Ankara.
PARASIZ, İlker (2000), Modern Bankacılık-Teori ve Uyg., Banksis Yay. No:82, İstanbul.
PRATTEN, C. ve R.M. DEAN (1965), The Economies ofLarge-Scale Production in British Industry, An Introductory Study, Cambridge University Press.
REVELL, Jack (2000), Mergers and the Role of Large Banks, University College of North Wales, Bangor Research Monographs in Banking And Finance,(2).
ROSE, Peter S. (1981), "How Does Your Bank Measure Up?", Canadian Banker and ICB Review, 88(1).SEİFORD L.M. (1996), "Data Envelopment Analysis:The Evolution of the State of the Art (1978¬1995)", Journal of Productivity Analysis, 7.
SARIASLAN,
Hali
l (1997), Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Turhan Kitabevi, Genişletilmiş 3.Baskı, Ankara.
SCHERER, F.M. (1975,), Industrial Market Structure and Economic of Multi-Plant Operation, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts.
SEİFORD, L.M., ve R.M.Thrall
(1997)
, "Recent Developments in DEA: The Mathematical Approach to Frontier Analysis", Journal of Econometrics, Vol.46.
SÜMER, Serdar (1999), "Banka Birleşmeleri", Active, Şubat-Mart, Sayı 5.
25
Mehmet Cihangir
YAKICI, Tuba Ayan, Fikret
Çankay
a (2002), "Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi", Bankacılar Dergisi,
43.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com