Buradasınız

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI İLE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH AIMED AT DETERMINATION BETWEEN HUMAN RESOURCES PRACTICE S AND PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT RELATIONSHIP IN ORGANIZATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Perceived Organizational Support (POS) which was popularized in the early 1990s, is conception that may have both positive and negative effect on the staff and organization. In many ways perceived organizational support can determine the continuity of an organization over the long term. This study look at relationship between human resources practices which is taken on five dimensions and perceived organizational support. An investigation has been conduct over bed and supplier industry in Kayseri. The research that was performed with 227 worker is concluded that there are positive relations between training and human resources politics practices and perceived organizational support as of dimensions and between human resource management practices and perceived organizational support as of general.
Abstract (Original Language): 
1990'lı yıllardan itibaren popüler hale gelen algılanan örgütsel destek, örgüt ve çalışanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olan önemli bir konudur. Algılanan örgütsel destek, pek çok açıdan işletmelerin uzun dönemde devamlılığının belirleyicisi olabilmektedir. Bu çalışmada beş boyutta ele alınan insan kaynakları uygulamaları ile örgütsel destek algısı arasındaki ilişkiler hem tek tek boyutlar itibarı ile hem de tüm boyutlarıyla ele alınarak incelenmiştir. Kayseri ilinde faaliyet gösteren yatak ve yan sanayi işletmelerinde yürütülen araştırmada, boyutlar itibarı ile eğitim ve insan kaynakları politikaları oluşturma uygulamaları ile algılanan örgütsel desteği arasında ve genel insan kaynakları uygulamaları ve algılanan örgütsel destek arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
123-137

REFERENCES

References: 

ALLEN D. G., L. M. SHORE ve R.W. GRIEFFETH (2003), "The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Practices in the Turnover Process", Journal of Management, 29, 1, 99-118. BARTELL, A., "Human Resources Management and Organizational Performance: Evidence from Retail Banking", Industrial&Labour Relations Review, 57, 2, 180-203. BHANTHUMNAVIN, D. (2003), "Perceived Social Support From Supervisor and Grup Members' Psychological and Situtional Characteristics as Predictors of Subordinate Performance in Thai Work Units", Human Resource Development Quarterly, Vol.14, No.1, 79-97. CASSELL C, S. NADİN, M. GRAY Ve C. CLEGG (2002), "Exploring Human Resource Management Practices in Small and Medium Sized Enterprises", Human Resource Management Practices, Vol.31, No.6,
671-692.
CEYLAN, A. ve E
P.B. ŞENYÜZ (2003), "Algılanan Örgütsel Destek ve Dahil Olma-Dışlanma Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi-Sigorta Sektöründe Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, Yıl.14, Sayı:44, 57-62. CHEW, K.H. ve F.M. HORWITZ (2004), "HRM Strategies in Practise: Case-Study Findings in Multinational Firms", Asia Pasific Journal of Human Resources, 42, 4, 32-56. COOK, K.S. ve E. RICE, "Social Exchange Theory", Handbook of Social Psychology, Edited by J. Deameter, Kluwer Academic/Plenum
Publishes, New York, 2003. DECKOP, J.R., C.C. CIRKA ve L.M. ANDERSSON (2003), "Doing unto
Others:The Recirocity of Helping Behavior in Organizations", Journal of Business Ethics, Vol. 47, 101-113.
EISENBERGER, R, R. HUNIINGTON, S. HUTCHISON ve D. SOWA (1986),
"Perceived Organizational Support", Journal of Applied Psychology, Vol.71, No.7, 500-507. EISENBERGER R, P. FOSOLO ve V. DAVIS-LAMASTRO (1990), "Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Comminment, and Innovation", Journal of Applied Psychology, Vol.75, No.1, 51-59.
136
Örgütlerde İnsan Kaynakları Uygulamaları İle Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki
EISENBERGER, R, J. CUMMİNGS, S. ARMELİ ve P. LYNCH (1997),
"Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment and Job Satisfaction", Journal of Applied Psychology, Vol.82, No.5, 812-820. JOHLKE, M.C., C.L. STAMPER ve M.E. SHOEMAKER (2002), "Antecedents to Boundary-Spanner Perceived Organizational Support", Journal of Managerial Psychology, 17, 2, 116-128. LUI, W. (2004), "Linking Human Resource Management Practises with Important Work Outcomes", Doctoral Thesis,Faculty of the Greduate School of the University of Maryland, 1-114. ÖZDEVECİOĞLU, M. (2003a), "Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Dokuz Eylül Üniversitesi İİBFDergisi, Cilt. 18, Sayı. 2, 113-130.
ÖZDEVECİOĞLU, M. (2003b), "Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma
Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 37, Sayı.4, 97-115. ÖZGEN, H, A. Öztürk ve A. Yalçın (2002), İnsan Kaynakları Yönetimi,
Adana, Nobel Kitabevi.
ROBINS
, S.P. (2003), Organizational Behavior, New Jersey, Prentice-Hall. ROGG, K.L, D.B. SCHMIDTH, C. SHULL ve N. SCHMITT (2001), "Human Resource Practices, Organizational Climate, and Customer Satisfaction", Journal of Management, 27, 431-449. SINGH, K. (2003), "The Effect of Human Resources Practices on Firm Performance in India", Human Resources Development International,
6,1, 101-116.
SINGH, K. (2004)," Impact of HR Practices on Perceived Firm Performance in
India", Asia Pasific Journal of Human Resources, 42, 3, 301-317. WAYNE,S.J., L.M. SHORE ve C.R. LIDEN (1997), "Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange: A Social Exchange Perspective", Academy of Management Journal, Vol.40, No.1, 82-111. WRIGHT, P.M., T.M. GARDNER, L.M. MOYNIHAN ve M.R. ALLEN (2005), "The Relationship Between HR Practices and Firm Performance: Examining Causal Order", Personnel Psychology, 58,
409-446.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com