Buradasınız

Türkiye'de İç Göç Akımları Üzerine Bir Çalışma: Lowry Hipotezi

A Study on the Internal Migration Flows in Turkey: Lowry Hypothesis

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to re-examine Lowry hypothesis that were examined for Turkey in period of 1965-1980 by Gedik (1992) and period of 1985-1990 by Yamak and Küçükkale (2001) by using The Census of Population 1975, 1980, 1985, 1990 and 2000 in Turkey. For this reason, the relationships between in-migration and out-migration and net migration have investigated with population size, net migration rate and per capita income factors. Analysis that involve in all provinces called general model is not considered in social, economic and urban development factors. In addition, estimated restriction models that are considered urban development are involved population, net migration rate and per capita income factors. In conclusion we have exposed comparatively relationship between internal migration flows and urban development frame of estimated models.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye için Gedik (1992) tarafından 1965-1980 ve Yamak ve Küçükkale (2001) tarafından 1985-1990 dönemi nüfus sayımı verileri kullanılarak sınanan Lowry hipotezini, Türkiye'deki 1970-1975, 1975-1980, 1980-1985, 1985-1990 ve 1990-2000 dönemi nüfus sayımı kapsamında yeniden sınamaktır. Bu amaçla, alınan ve verilen göz ile net göç arasındaki ilişkiler, farklı nüfus sayım dönemlerine ait iç göç verilerinden yola çıkılarak sınanan Lowry hipotezini, nüfus büyüklüğü, net göç oranı ve kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (KBDGSYH) kriterleri dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmada, kentsel gelişim düzeylerine ve sosyo-ekonomik göstergelerine dikkat edilmeksizin, tüm iller arası nüfus hareketlerinin analiz edildiği bir de genel model tahmin edilmiştir. Ayrıca kentsel gelişim ölçütü olarak, kentsel nüfus, net göç oranı, büyüme oranı ve KBDGSYH değişkenleri dikkate alınarak kısıtlı modeller tahmin edilmiştir. Sonuç olarak, tahmin edilen modeller çerçevesinde iç göç akımları ile kentsel gelişme arasındaki ilişki karşılaştırmalı olarak ortaya konuşmuştur.
93-104

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Alonso, W.,
(1971)
, "The Systems of Intermetropolitan Population Flows, Institute of Urban and Regional Development", Working Paper, 155, University of California.
Alonso, W., (1972), "Policy Implications of Intermetropolitian Migration Flows, Institute of Urban and Regional Development", Working Paper, 177, University of California.
Beale, C., (1969), "Demographic and Social Considerations for United States Rural Economic Policy", American Journal of Agricultural Economics, 51, 410-427.
Cordey-Hayes, M., (1975), "Migration and the Dynamics of Multiregional Population Systems", Environment and Planning, 7, 793-814.
Cordey-Hayes, M. ve D. Gleave, (1973), "Migration Movements and the Differantial Growth of City Regions in England and Wales", Regional Science Association, 33, 99-123.
Cordey-Hayes, M. ve D. Gleave, (1974), "Dynamic Models of the Interaction between Migration and the Differantial Growth of Cities", RR-74-9, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria.
Gedik,
A.
, (1992), "The Effects of In-and Out-Migration on Urban Growth in Turkey (1965¬1985) and a Comparison with the Developed Countries", Papers in Regional Science, 71(4), 405-419.
103
Dokuz
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.93-104.
Kriesberg, E. M., ve D.R. Vining, (1978), "On the Contribution of out-Migration to Changes in Netmigration: A Time-series Confirmation of Beale's Cross-Sectional Results", Annals of Regional Science, 12, 1-11.
Lansing, J. B., ve E. Mueller, 1967. "The Geographical Mobility of Labour", Ann Arbor: Survey Research Center, Institute of Social Research, University of Michigan.
Plane, D., Rogerson, P., ve A. Rosen, (1984), "The Cross-Regional Variation of In-Migration and Out- Migration", Geographical Analysis, 16(2), 162-175
Yamak, R., M. Berber, ve U. Sivri, (2000), "Lowry Hipotezi'nin Türkiye Ekonomisi İçin Yeniden Testi", 9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler, K.T.Ü., 496-506.
Yamak, R., ve Y. Küçükkale,
(2001)
, "A Re-examination of Lowry's Hypothesis For Turkish Case", 41 .Congress of the European Regional Science Association, Crotia.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com