Buradasınız

Altı Sigma Proje Seçim Yöntemleri ve Bir Hastanede Uygulanması

Six Sigma Project Selection Methods and an Application in a Hospital

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Six sigma method is widely used for the manufacturing sector, the service industry is also being used successfully in recent years. Especially in the banking and insurance sectors, six sigma method is widely used, both in our country and the world began to be used in health care establishments. Measurement of the components of the service sector as well as the manufacturing sector is not easy, but the difficulties can be overcome with new approaches. The purpose of this study, the service sector, a hospital will allow the selection of the correct methods of six sigma projects to implement and evaluate the results. Theoretical part of the study, the roles of six sigma and six sigma project selection methods commonly used are described. In the application part, be the first hospital in critical quality characteristics that are important to customers (CTQ) and the basic service set SIPOC map was created. After three project selection technique applied for the selection of projects and the results were compared.
Abstract (Original Language): 
Üretim sektöründe geniş kullanım alanı bulan Altı Sigma yöntemi, hizmet sektöründe de son yıllarda başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yaygın kullanıma sahip Altı Sigma yöntemi, sağlık işletmelerinde de hem dünyada hem de ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Hizmet sektörünün bileşenlerinin ölçümü, üretim sektörlerinde olduğu gibi kolay olmamakla birlikte, yeni yaklaşımlar ile yaşanan zorluklar aşılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir hastanede iyileştirilmek için belirlenen Altı Sigma projelerinin doğru bir şekilde seçilmesine imkan verecek yöntemleri uygulayabilmek ve sonuçlarını değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmanın teorik kısmında, Altı Sigma ve rolleri ile Altı Sigma proje seçiminde yaygın olarak kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Uygulama kısmında, ilk olarak hastanenin müşteriler için önem taşıyan kritik kalite karakteristikleri (CTQ) belirlenmiş ve temel hizmet haritası SIPOC oluşturulmuştur. Sonra teorik kısımda anlatılan üç proje seçim tekniği, belirlenen üç projenin seçimi için uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ada, E., Aracıoğlu,B., Kazançoğlu,Y., (2004), Türk işletmelerinde
Verimlilik Artışı için Altı Sigma Yönetim Sistemi Modeli, Yöneylem
Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi, Gaziantep/Adana.
Çabuk, Y., Karayılmazlar, S., (2010), Altı Sigma Yaklaşımı, Bartın Orman
Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 17, s. 93-99.
Coronado, R., B., Jiju, A., (2002), Critical Success Factors for Successful
İmplementation of Six Sigma Projects in Organizations”, The TQM Magazine,
Vol:14,No: 2, s. 92- 99.
Eckes, G., (2005), Herkes İçin Altı Sigma, çev. Banu Adıyaman, Kapital
Medya Hizmetleri A.Ş. İstanbul,
Friedlob, G., T., Franklin, J., P., (1996), Understanding Return On
Investment, John Wiley & Sons. Inc. , New York
Gijo, E. V., Rao, T., S., (2005), Six Sigma İmplementation-Hurdles and
More Hurdles, Total Quality Management, Vol:16, No: 6, s. 721–725.
Gürsakal, N., Oğuzlar, A., (2003), Altı Sigma, Vipaş A.Ş., Bursa,
Hahn J., G., William, H., J., Hoerl W., R., Stephan, Z., A., (1999), The
Impact of Six Sigma Improvement, The American Statistician, August, Vol 53,
No.3, s. 1-8.
Harry, M., Schroeder, R., (2000), Six Sigma – The Breakthrough
Management Strategy Revolutionizing the World’s Top Corporations,
Doubleday, New York
Juran, J.,M., Gryna F., M., (1993), Quality Planning and Analysis, 3rd
Edition. New York, Mc-Graw Hill Inc.
Özveri-Dinçel/Altı Sigma Proje…
78
Lagrosen, Y., Lagrosen, S., (2000), The Effects of Quality Management a
Survey of Swedish Quality Professionals, Internatıonal Journal of Operations
and Production Management, V. 25, N.10, s. 940-952
Maleyeff, J., Kaminsky, F., C., (2002), Six Sigma and İntroductory
Statistics Education, Education & Training, Volume 44, s. 82-89.
Monks, J., G., (1996), Schaum’s Outline of Theory and Problems of
Operations Management, McGraw-Hill Inc. , USA
Pande, S., P., Neuman, P., R., Cavanagh, R., R., (2000) The Six Sigma
Way, McGraw Hill, New York
Polat, A., Birol, C., Arıtürk, T., (2005), Altı Sigma Vizyonu, Pelin Ofset
Matbaacılık, Ankara
Pyzdek, T., (2003a), The Six Sigma Project Planner, The McGraw- Hill
Companies, United States of America
Pyzdek, T., (2003b), The Six Sigma Handbook, The McGraw-Hill
Companies, United States of America
Sehwail, L., Camılle, D., Y., (2003), Six Sigma in Health Care,
International Journal Of Health Care Quality Assurance Incorporating
Leadership in Health Services, 16/3, s:1-5
Torog, J., (2004), The Where and Y: A 1-2-3 Model for Project Success,
Quality Progress, Vol: 37, No:4, s. 46-50
Su, C., T., Chou, C., J., (2007), A Systematic Methodology for the Creation
of Six Sigma Projects: A Case Study of Semiconductor Foundry, Expert
Systems with Applications, V:34, I:4, s: 2693–2703
Turan, H., A., Şenkayas, H., Başaloğlu, C., (2008), Altı Sigma’nın
Kobi’lerde Farkındalılığı, Ayırt Edici Faktörler Ve Uygulama Karakteristikleri,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: X, Sayı: II, s.57-77
Wilson, M., P., (1999), Six Sigma Understanding the Concept, Implication
and Challenges, Advanced System Consultants, New York,
Wyper, B., Harrison, A., (2000), Deployment of Six Sigma Methodology in
Human Resource Function: A Case Study, Total Quality Management, July,
Volume 11, Issue 4-5, s.720-727
http://www.procen.com.tr/altisigma5.htm, 24. 06. 2010
http://www.procen.com.tr/altisigma5.htm, 02.03.2009

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com