Buradasınız

2008 Küresel Finansal Krizinin Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: BIST'de İşlem Gören İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

The Effect of 2008 Global Financial Crises on the Financial Ratios: An Application on Istanbul Stock Exchange (ISE) Manufacturing Firms

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study researches the effect of 2008 crisis on the financial ratios of Istanbul Stock Exchange (ISE) manufacturing firms. On this respect several key financial ratios and Altman Z-Score is calculated for 158 ISE firms which has adequate data spanning from 2007 to 2011 on a quarterly basis. The results of the analysis indicate that during the crisis period, is decreased with the profit. Besides Altman Z-score value reveals that there is an increase in bankruptcy risk starting from first quarter of 2008 to end of 2009.
Abstract (Original Language): 
Küresel krizin Borsa İstanbul (BIST)’te işlem gören imalat işletmelerinin finansal oranları üzerine etkisi incelenmekte, Çalışmada 2007 – 2011 dönemleri arasında kesintisiz olarak varlığını sürdürmüş ve düzenli verisine ulaşılabilen 158 BIST imalat sanayi işletmesinin çeşitli finansal oranları ile bir birleşik oran yöntemi olan Altman modeli ZSkor değeri çeyrek frekanslık dönemler halinde hesaplanmıştır. Hesaplanan oranların ve Altman Z-Skor değerlerinin kriz döneminde farklılık gösterip İşletmelerin iflas risklerinin belirleyicisi olan Altman Z-skor değerlerine göre işletmelerin 2008 yılı ilk çeyreğinden 2009 yılı son çeyreğine kadar iflas risklerinde artış olduğu da çalışmadan elde edilen bulgular arasındadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AFŞAR, Muharrem (2011), ‘Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne
Yansımaları’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 2:
143-171.
AKDİŞ, Muhammet (2002), ‘Küreselleşmenin Finansal Piyasalar
Üzerindeki Etkileri ve Türkiye: ‘Finansal Krizler-Beklentiler’, Dış Ticaret
Müsteşarlığı, Dış Ticaret Dergisi, Sayı: 26: 1-45.
AKGÜÇ, Öztin (1998), Finansal Yönetim, İstanbul: Avcıol Basım Yayın
AKGÜL, A. ve O. Çevik (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset,
Ankara.
ALANTAR, Doğan (2008), ‘Küresel Finansal Kriz: Nedenleri ve Sonuçları
Üzerine Bir Değerlendirme’, Maliye Finans Yazıları, Sayı: 81: 1-10.
ALTUĞ, Osman (1994), ‘Kriz Döneminde Şirket Yönetimi’, Ekonomik
Trend Dergisi, Sayı 23: 38.
ARACIOĞLU, B. ve D. Demirhan (2011), ‘Kriz Öncesi Ve Sonrası
Dönemler İtibariyle Finansal Hizmetler Sektöründe Faaliyet Gösteren
İşletmelerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi’,
İzmir-SMMMO, Dayanışma Dergisi, Sayı 111: 23-34.
ARAS, Osman Nuri (2010), ‘Son Ekonomik Krizin Türkiye’de Enflasyon
Hedeflemesine Etkisi’, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Sayı 2: 97-104.
BÜYÜKŞALVARCI, A. ve H. Abdioğlu (2010), ‘Kriz Öncesi ve Kriz
Dönemlerinde İşletmelerde Çalışma Sermayesi Gereksiniminin
Belirleyicileri: İMKB İmalat Sanayi Şirketleri Üzerine Ampirik Bir
Uygulama’, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı 2:
47-71.
CANNAR, Z. A. and N. Ram (2011), ‘Impact of Financial Crisis on
TheTextileIndustry of Pakistan: A Case Study of Fateh Textile Industry’,
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, No 10: 1435-1443.
Ö. İSKENDEROĞLU - Ö. KARAKOZAK
126
ÇALIŞKAN, M., M. Tuncer, S. Kerestecioğlu ve T. Kara (2011), ‘Finansal
Krizin Gıda İşletmelerinin Finansal Yapısı Üzerine Etkileri’, Yönelim ve
Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı 16: 68-94.
DEMİR, F. , A. Karabıyık, E. Ermişoğlu ve A. Küçük (2008), ‘ABD
Mortgage Krizi’ BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
Çalışma Tebliği, Sayı 3: 7.
GÜLŞEN, Abdülkadir (2008), ‘SubprimeMortgage Kredilerinin Yükselişi
ve Düşüşü’, Maliye Dergisi, Sayı 154: 156-170.
HEPHAKTAN, E. ve S. Çınar (2011), ‘Mali Krizler ve Son Mali Krizin
(2008) Reel Sektöre Etkileri’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Sayı 30: 155-168.
HODOROGEL, Roxana Gabriela (1999), ‘The Economic Crisis and Its
Effects on SMEs’, Theoretical and Applied Economics Journal, No 534: 79-
88.
KARABIÇAK, Mevlüt (2010), ‘Küresel Krizi Tetikleyen Nedenler ve
Krizin Türkiye Boyutu’, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı
3: 27-75.
KULA, V. ve L. Özdemir (2009), ‘2008 Küresel Krizinin Şirketlerin Mali
Durumu Üzerine Etkileri: İMKB’de İşlem Gören Şirketleri Üzerine Bir
Araştırma’, Ulusal Finans Sempozyumu, İstanbul
KUTLU, H. A. ve N. S. Demirci (2011), ‘Küresel Finansal Krizi (2007-?)
Ortaya Çıkaran Nedenler, Krizin Etkileri, Krizden Kısmi Çıkış ve Mevcut
Durum’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 1304-0391: 121-136.
MISHKIN, Frederic (1999), ‘LessonsFromtheAsianCrisis’, NBER
(NationalBureau of EconomicResearch) WorkingPapers, No:7102.
OKTAR, S ve L. Dalyancı (2010), ‘Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye
Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler’, Marmara Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 2: 1-22.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cilt:28, Sayı: 2, Yıl:2013, ss.99-129
127
ÖZSOYLU, F., İ. Ünlükaplan ve M. Akdoğan Gedik (2010), Küresel Kriz
ve Türkiye, Kârahan Kitabevi, Adana.
POYRAZ, E. ve T. Uçma (2006), ‘Türkiye’de Faaliyet Gösteren İhracatçı
Sektörlerin Mali Kriz Ortamlarında Finansal Başarısızlıklarının Altman (ZScore)
Modeli Yardımıyla Ölçülmesi’, Muhasebe ve Finansman Dergisi,
Sayı 32.
TANRIÖVEN, C. ve E. E. Aksoy (2009). ‘Krizlerin Reel Sektör İşletmeleri
Üzerine Etkileri: İMKB'de Sektörel Bazda İnceleme’, Gazi Üniversitesi
İİBF Dergisi, Sayı 2: 79 – 114.
TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) (2009), Enflasyon Raporu-
III, http://www.tcmb.gov.tr/research/parapol/enf-temmuz2009.pdf
TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) (2009), Finansal İstikrar
Raporu, Sayı:9
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/finist/Fir_TamMetin9.pdf
TERZİ, Serkan (2011), ‘Finansal Rasyolar Yardımıyla Finansal Başarısızlık
Tahmini: Gıda’, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 1: 1-18
TİTİZ, İ. ve H. İ. Çarıkçı (1998), ‘Krizlerin İşletmeler Üzerine Etkileri ve
Küçük İşletme Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce ve
Analizleri’, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 1: 203-218.
URAL, A. ve İ. Kılıç; (2006), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri
Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.
UYAR A. ve E. Okumuş, (2010). “Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel
Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB’de Bir
Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 46: 146-156.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com