Buradasınız

Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Gelişimindeki Önemi: Çanakkale İli Örneği

The Importance of Geographical Indications in Regional Tourism Development: The Case of Çanakkale

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Many products unique to Turkey, the origins of which are recognized with the name of region. Turkey, its geographical location and climatic zone having three different soil structure and cultural heritage and human capital due to a rich variety of geographical product has the potential. Features of geographical environment revealed this product wealth, this product also requires the protection of geographical indications through. In this study, in Çanakkale who have registered geographical indication products, to examine the importance of the development of regional tourism and how these products can be assessed on a tourism product relevant institutions/organizations are intended to be of the opinion. According to the findings, the general opinion of Canakkale geographical indication products are properly and effectively with the regional tourism promotion and marketing work done in the development of a tool is that it will undertake the task.
Abstract (Original Language): 
Türkiye, coğrafi konumu ve üç ayrı iklim kuşağına sahip olmasından, farklı toprak yapısı ile kültürel mirasının ve beşeri sermayesinin çeşitli olmasından dolayı zengin bir coğrafi ürün potansiyeline sahiptir. Coğrafi ortam özelliklerinin ortaya çıkardığı ürün zenginliği, bu ürünlerin coğrafi işaret yoluyla korunmasını da zorunlu kılmaktadır. Çalışmada, Çanakkale ilinde coğrafi işaret tescili almış olan ürünlerin, bölgesel turizm gelişimindeki öneminin incelenmesi ve bu ürünlerin bir turizm ürünü olarak nasıl değerlendirilebileceği hakkında ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre genel görüş, Çanakkale’nin coğrafi işaretli ürünlerinin doğru ve etkili bir şekilde tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılmasıyla bölgesel turizm gelişiminde birer araç görevi üstlenebileceği yönündedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKIN, E. B. (2006), Coğrafi İşaret Olarak Tescil Edilmiş Malatya Kayısısının
Teknolojik Özelliklerinin Saptanması ve Gıda Güvenliği Açısından Araştırılması,
Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
ALONSO, A. D., LİU Y. (2011), “The Potential For Marrying Local Gastronomy
And Wine: The Case Of The Fortunate Islands”, International Journal of
Hospitality Management, 30(4), 974-981.
ARFINI, F., ALBISU, L.M., GIOCOINI, C. (2011), “Current Situation and
Potential Development of Geographical indications in Europe”, CAB e Books,
Labels of Origin for Food, Chapter: 4 (Page no: 29).
BABCOCK A. B., CLEMENS, R. (2004), Geographical Indications and Property
Rights: Protecting Value Added Agricultural Products, Midwest Agribusiness
Trade Research and Information Center, Iowa State University, USA.
BOWEN, S., ZAPATA, A.V. (2009), “Geographical Indications, Terroir, and
Socio Economic and Ecological Sustainability: The Case of Tequila”, Journal of
Rural Studies, 25(1), 108-119.BOZGEYİK, H. (2009), “Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi (Antep
Baklavasının Coğrafi İşaret Olarak Tescili Üzerine)”, FMR Dergisi, 9(2), 9-22.
BRAMLEY, C. (2011), “A Review of the Socio-Economic Impact of Geographical
Indications: Considerations for the Developing World”, Paper prepared for
presentation at the WIPO Worldwide Symposium on Geographical Indications,
Haziran, Lima, Peru.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş.,
DEMİREL, F. (2012), “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Akademi, 12.
Basım, Ankara.
ÇAĞLI, I. B. (2012), Türkiye’de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki
Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi.
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) (2003), DPT Ön Ulusal Kalkınma Planı Bölgesel
Gelişme Stratejileri, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü,
Ankara.
ERTAN, A. (2010), “Prestijli Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Kalite ve
Coğrafi İşaret Kavramlarının Tutundurulması ve Bu Bağlamda Tarım Satış
Kooperatiflerinin Önemi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2(12), 157-169.
ESCUDERO, S. (2001), “International Protection of Geographical Indications and
Developing Countries, Trade-Related Agenda Development and Equity
(T.R.A.D.E.)” Working Paper Nr.:10, South Centre, Geneva.
GİRAY, H., ÖZKAN, F. Z., ORAN, H. (2012), “Yerel Ürünlerin Ekonomik
Kalkınmadaki Önemi”, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı Verimlilik
Genel Müdürlüğü, Verimlilik Dergisi, 4, 109-115.
GÖKOVALI, U. (2007), “Coğrafi İşaretler ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği”,
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 141-160.
GREEN G. P. ve DOUGHERTY, L. M. (2008), “Localising Linkages For Food
And Tourism: Culinary Tourism As A Community Development Strategy”,
Community Development, 39(3), 148-158.
GÜLBUÇUK, B., YILDIRAK, N., KIZILASLAN, N., ÖZER, D., KAN, M.,
KEPOĞLU, A. (2010), “Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politika Değişimleri”,
Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara.
HALL, C. M. (2003), Food Tourism Around The World: Development
Management And Markets, Butterworth Heinemann, Oxford, UK.İBRET, Ü., KÜLLÜ, N. (2012), “Kastamonu’nun Coğrafi İşaretli Marka Ürünü:
Taşköprü Sarımsağı”, Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu,
Kastamonu.
JAY, T., TAYLOR, M. (2013), “A Case of Champagne: A Study of Geographical
Indications”, Corporate Governance eJournal, Faculty of Law. 1-32.
KAN, M., GÜLÇUBUK, B., KÜÇÜKÇONGAR, M. (2012), “Coğrafi İşaretlerin
Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları”, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar
Dergı̇si, 14(22), 93-101.
KARASAR, N. (2014), “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Nobel Yayınları, 26.
Basım, Ankara.
LUCATELLİ, S. (2004), “Appellations of Origin and Geographical Indications in
OECD Member Countries: Economic and Legal Implications”,
http://www.ictsd.org/issarea/ag/resources/docs/OECD_ GI.pdf.
MET, Ö. (2012), “Turizm İle Yöresel Gelişme: Sinop İçin Bir Turizm Gelişim
Stratejisi Önerisi”, Karadeniz Araştırmaları, 34, 163-179.
NİZAM, D. (2011), “Coğrafi İşaretler ve Küresel Piyasalarda Yerelleşen Tarım
Ürünleri: Ege Pamuğu Logosu Üzerine Bir Saha Çalışması”, Ekolojik Krize
Yanıtlar Dergisi, 25, 87-116.
ORHAN, A. (2010), “Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde
“Coğrafi İşaretlerin” Kullanımı: İzmit Pişmaniyesi Örneği”, Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi, 21(2), 243-254.
ÖZKAYA, F., SÜNNETÇİOĞLU, S., CAN, A. (2013), “Sürdürülebilir
Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Önemi”, Journal of
Tourism and Gastronomy Studies, 1(1), 13-30.
RANGNEKAR, D. (2004), “The Socio-Economics of Geographical Indications”,
ICTSD UNCTD, Issue paper, No: 8, United Kingdom.
PATTON, M. Q. (2002), “Qualitative Research & Evaluation Methods”, Sage
Publications, London.
SOYSAL, M. İ., ELMACI, C., DOĞRU, Ü. (2010), “Organik Hayvansal Üretim
ve Yerel Evcil Çiftlik Hayvan Irklarımızın Sürdürülebilir Korunma Sürecinde
Coğrafi İşaretleme Kavramı”, Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi,
Gümüşhane, 1-16.SUH, J., MACPHERSON, A. (2007), “The Impact of Geographical Indication on
the Revitalization of a Regional Economy: A Case Study of ‘Boseong’ Green Tea”,
Area, 39(4), 518-527.
SURATNO, B. (2004), “Protection of Geographical Indications”, IP Management
Review, 2, 87-93.
SÜNNETÇİOĞLU, S., CAN, A., DURLU-ÖZKAYA, F. (2012), “Yavaş
Turizmde Coğrafi İşaretlemenin Önemi”, 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya,
953-962.
ŞAHİN, G. (2013), “Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Vize (Kırklareli)’nin Coğrafi
İşaretler”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 23-37.
ŞENTÜRK, B. (2011), “Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri: Mikro ve Makro
Açıdan Bir Değerlendirme”, Muğla Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi.
TANRIKULU, M. (2007), Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin Tespiti ve Tescil
Edilmesinin Önemi, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 92-103.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ (TPE). (2012), Marka ve Coğrafi İşaret
Başvurularının Hazırlanması, Marka ve Coğrafi İşaret İşlemleri ile İlgili Bilgiler
ve Gerekli Belgeler, TPE Yayınları, Ankara.
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ, (2013), Coğrafi İşaretler
Hakkında Bilgi Notu, http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/
tamim2011/Dosyalar/tamim331pdf (27.10.2013)
YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H. (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 9. Baskı, Ankara.
ZOGRAFOS, D. (2008), Geographical Indications and Socio-Economic
Development, Working Paper 3, United Kingdom.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com