Buradasınız

YENİ YAŞAM TARZLARI: KAPALI KONUT YERLEŞKELERİ

NEW LIFE STYLES: THE GATED COMMUNITIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In present days, it is a fact that, there is an important transformation in the world and industrial society has been evolving the information society. The changes in the technological, economical, social, political, cultural areas and social life affect the architecture. The transformation has begun with rapid developments in microelectronic and computer technology; a new content and conformation has been emerged in architecture by carrying the design action to computer. There are some architectural rapprochements which are foreground because their different characteristics from conventional buildings and are determined and are introduced as a „non-standard‟ in the architectural media. These design rapprochements that has pretentious ideas for the architecture of future, has close relations with scientific and technological developments for being non-standard. In this context, in this article under some captions like as ecological architecture, computer architecture, new materials and building systems, genetic architecture; the effects of scientific-technologic studies on architecture at the end of 20th century, the non-standard architectures in contemporary architecture and the utopic architectural rapprochements which can be shape the far future are investigated.
Abstract (Original Language): 
Mimarlığın en çok deneyimlenen biçimi olarak konutun, toplumsal, ekonomik ve politik gelişmelerden direkt etkilenen konumu ile farklılaştığı ve bu nedenlerle son dönemde birçok alanda tartışılan tüketim kültürünün bir aracı haline geldiği söylenebilir. Tüketim dinamikleri çerçevesinde 1980 sonrası Türkiye‟sinde ortaya çıkan yeni kentli seçkinlerin “kaliteli yaşam” arayışları karşılığını, önce kent içindeki sınırlı sayıdaki boş arsalarda, sonrasında ise kent dışı alanlara, banliyölere yayılan kapalı konut sitelerinde bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, tüketim kültürünün kent üzerinde yarattığı dönüşümleri ve konut mimarisi üzerindeki etkilerini kapalı konut siteleri bağlamında incelemek, bu sitelerin ortaya çıkış nedenlerini irdelemek, olumlu-olumsuz yanlarını üzerinde farkındalık yaratmaktır. Sonuç olarak çalışma, özelleşmiş ev yerleşkeleri üzerine kurgulanan farklı bir yaşam tipi temasını ve meşrulaştırılma sürecini, tüketim kültürü dinamikleri çerçevesinde inceleyecek ve İzmir örneği özelinde tartışacaktır.

REFERENCES

References: 

Adınır T. (2006): “Metropol Gündelik Yaşamının Konutun Dönüşümüne Etkisi”, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Ünv., İstanbul.
Adorno T. W. (2004): “The Culture Industry”, Routledge Classics, Londra, New York.
Ahıska M., Yenal Z. (2006): “Aradığınız Kişiye Şu an Ulaşılamıyor”, Türkiye‟de Hayat Tarzı Temsilleri 1980-2005, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yay., İstanbul.
Bali R. (2002): “Tarzı Hayattan Life-Style‟a, Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar Yeni Yaşamlar”, İletişim Yay., İstanbul.
Ballice G. (2006): “İzmir‟de 20.Yüzyıl Konut Mimarisindeki Değişim ve Dönüşümlerin Genelde ve İzmir Kordon Alanı Örneğinde Değerlendirilmesi”, yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Ünv., İzmir.
Belk R. W. (1998): “Third Word Consumer Culture”, Research in Marketing, Supplement 4 Marketing and Development: Toward Broader Dimensions, Kumcu, E.&Fırat, A.F.(Eds.), JAI Press Inc, Greenwich.
Bilgin İ. (2002): “Bir Ağaç Gibi Issız ve Yalnız, Ve Bir Orman Gibi Mükerrer... Modern Toplumlarda Bahçeli Ev”, Arredamento Mimarlık, 2002/03, sayı: 100+45, ss. 90-93.
Blakely E. J., Snyder M. G. (1997): “Fortress America: Gated Communities in the United States”, Washington, D.C., Brookings Institution Press.
Chaney D. (1999): “Yaşam Tarzları”, (Çev. İrem Kutluk), Ankara, Dost Kitabevi Yayınları.
Erder S. (2006): “Orta Sınıf Kültürünün habercisi/Siteni Söyle, Statünü Söyleyelim”, Zaman Gazetesi, 23 Ocak, ed: Burhan Eren, Emine Dolmacı.
Featherstone M. (1996): “Postmodernizm ve Tüketim Kültürü”, (Çev. Mehmet Küçük), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
Harvey D. (1997): “Postmodernliğin Durumu”, (çev. Sungur Savran) Metis: Ankara.
Thorns D. (2004): “Kentlerin Dönüşümü”, (çeviren: Nal, E., Nal, H.) İstanbul: Soyak Yayınları.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com