Buradasınız

ERZURUM-HORASAN-PASİNLER HAVZASI (DOĞU ANADOLU) BOUGUER GRAVİTE ANOMALİLERİNİN SAXOV-NYGAARD YÖNTEMİİLE YORUMLANMASI

INTERPRETATION OF THE BOUGUER GRAVITY ANOMALIES OF THE ERZURUM-HORASAN-PASİNLER BASIN (EAST ANATOLIA) WITH SAXOV-NYGAARD METHOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Saxov-Nygaard variation method is used in order to separate small variations in the gravity fields owing to small changes of the physical properties (density) of the subsurface geological structure. In this study, the residual anomaly obtained with this method and the relationships between the anomaly mass and depth caused by subsurface mass. According to do model and area studies using this method, it is seen that small variations in the Bouguer gravity anomalies owing to small density variations appear slightly. Moreover, this method gives the depth information about anomaly masses.
Abstract (Original Language): 
Saxov-Nygaard varyasyon (SN) yöntemi, yer altı jeolojik yapısının fiziksel özelliklerindeki (yoğunluk) küçük değişimler sebebiyle gravite alanlarında meydana gelen küçük farklılıkları ayırt etmek için kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu çalışmada, bu yöntemle elde edilen rezidüel anomaliler ve bunlara sebep olan yer altı kütlelerinin derinliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan model ve arazi çalışmaları sonucu yöntemin küçük yoğunluk değişimleri sebebiyle Bouguer anomalilerinde meydana gelen gözle görülmeyen değişimleri iyi bir şekilde ortaya çıkardığı ve kütlelerin derinlikleri hakkında bilgi elde edildiği görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Andreev B.A., Klushin I.G. (1962): “Geological Exploration of Gravity Anomalies”,
Gostoptekhizdat, Leningrad.
Aydın M., Şahintürk Ö., Erbay C., Gülek A., İllez İ. (1995): “Aşkale-Pasinler-Horasan Proje
Raporu”, TPAO Genel Müdürlüğü, Ankara.
Blakely R.J. (1995): “Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications”, Cambridge
Univ. Press.
Elkins, T.A. (1951): “The Second Derivative Method of Gravity Interpretation”, Geophysics,
16: 29-50.
Griffin W.R. (1949): “Residual Gravity in Theory and Practice”, Geophysics, 14: 39-50.
Maden N. (1998): “Horasan-Pasinler-Havzası Gravite Alanının Andreev-Griffin, SaxovNygaard Yöntemleri Uygulanarak Yorumlanması (Model ve Arazi Çalışmaları)”, KTÜ,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Mallick K., Sharma K.K. (1999): “A Finite Element Method for Computation of the Regional
Gravity Anomaly”, Geophysics, 64: 461-469.
Nettleton L.L. (1954): “Regional, Residual and Structures”, Geophysics, 19: 1-12.
Saxov S., Nygaard K. (1953): “Residual Anomalies and Depth Estimation”, Geophysics, 17:
913-919.
Skeels D.C. (1967): “What is the Residual Gravity?”, Geophysics, 32: 872-876.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com