Buradasınız

BAKIRÇAY HAVZASI KİRLİLİK ETÜDÜ ÇALIŞMASI

STUDY ON THE POLLUTION OF BAKIRÇAY RIVER BASIN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The environmental pollution caused by increasing in the world population, unplanned urbanization, industrialization and excessive and unconscious use of chemicals and fertilizers in agricultural areas gradually destroyed the quality of water resources. The water resources, especially the rivers, are contained by a few administrative structures. This causes some problems to prevent the pollution and to get the results rapidly. They are required to be handled the protection, planning and management of the water resources under a common disciplinary, determined the water quality in the river basins and formed the Modern Integrated Water Resources Planning. Therefore, the first step is revealing the pollution size of the river by constituting the pollution measurement and the monitoring network in the basin. In our region, one of the important and significant water basins affecting our city is the Bakırçay Basin. In this study, the pollutant resources of Bakırçay River, flowing through Manisa (Soma and Kırkağaç) and İzmir Provinces, joining to Aegean Sea in north, Çandarlı and being very important for agricultural irrigation, were examined, and 11 different sample taking points were determined depending on the pollutant resources, topographic structure and the river branches. According to the frequency of the sample taking from these points, monitoring time and the determined parameters, a measuring-monitoring network was tried to be formed, and the pollution analysis of the river basin were done as to the results taken For this reason, the water samples were taken once in every three months periodically from the points determined on the river, the analysis of the parameters found in Water Pollution Control Regulations-Chart 1 were done in the Environment and Forestry Directorate Laboratory. In the study, the results of the analysis for the years 2001 and 2002 were examined as graphically, and then the water quality class of the river was determined. In conclusion, the precautions and the suggestions necessary for the protection and the control of the water quality in the Bakırçay River Basin were revealed.
Abstract (Original Language): 
Dünya nüfusunun hızla artması, çarpık kentleşme, sanayileşme ve tarım alanlarında aşırı ve bilinçsizce kimyasal ilaç ve gübre kullanımının neden olduğu çevre kirliliği giderek su kaynaklarının niteliğini bozmuştur. Su kaynakları, özellikle de nehirler, birçok idari yapı içinde kalmaktadır. Bu da, kirliliğin önlenmesinde ve hızlı sonuca ulaşmada sorunlara neden olmaktadır. Su kaynaklarının korunması, planlanması ve yönetilmesinin ortak bir disiplin altında ele alınması, nehir havzalarındaki su kalitesinin belirlenmesi ve Modern Entegre Su Kaynakları Yönetimi Planlamasının yapılması gerekmektedir. Bunun için ilk aşama, havzada kirlilik ölçüm ve izleme ağının oluşturulması ile nehrin kirlilik boyutunun ortaya konulmasıdır. Bölgemizde, İlimizi etkileyen önemli ve çarpıcı su havzalarından biri de Bakırçay Havzası’dır. Bu çalışmada; Manisa İli (Soma ve Kırkağaç) ile İzmir İlinden (Kınık ve Bergama) geçerek kuzeyde; Çandarlı Beldesi’nden Ege Denizi’ne dökülen ve tarımsal sulama açısından son derece önemli olan Bakırçay Nehri’nde kirletici kaynaklar tespit edilmiş; kirletici kaynaklara, topografik yapıya, akarsu kollarına bağlı olarak 11 ayrı numune alma noktası belirlenmiştir. Bu noktalardan numune alma sıklığı, izleme süresi ve belirlenen parametrelere göre bir ölçüm-izleme ağı oluşturulmaya çalışılmış ve elde edilen sonuçlara göre nehir havzasının kirlilik analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda, nehir üzerinde belirlenen noktalardan üçer aylık periyotlarla su numuneleri alınmış, SKKY Çizelge 1’de yer alan parametrelerin analizleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Laboratuarında yapılmıştır. Bu çalışmada, 2001 ve 2002 yıllarında elde edilen analiz sonuçları grafiksel olarak irdelenerek, nehrin su kalite sınıfı belirlenmiştir. Sonuç olarak, Bakırçay Nehir Havzası’nda su kalitesinin korunması ve kontrolü için gerekli olan önlemler ve öneriler ortaya konmuştur.

REFERENCES

References: 

Alpaslan N., Harmancıoğlu N. B. (1991a): “Dünyada ve Türkiye’de Su Kalite Gözlemlerinin
İrdelenmesi”, TMMOB İnşaat Mühendisliği XI. Teknik Kongresi, 8-11 Ekim 1991,
Bildiriler Kitabı, 1. Cilt, S. 326-337, İstanbul
Alpaslan N., Harmancıoğlu N. B. (1991b): “Su Kirlenmesi ve Kontrolünde Ölçüm Ağı
Teşkilinin Önceliği”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, S. 471-492.
Anonim (2001-2002): “İzmir Çevre ve Orman Müd. Çalışma Raporları”, İ.Ç.O.M., İzmir.
Anonim (1998): “Çevre Bakanlığı, Çevre Mevzuatı, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”, 4 Eylül
1988 Tarihli Resmi Gazete, Sayı 19919.
DİE (1997): “1997 Nüfus Sayımı Sonuçları“
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, “Bakırçay Havzası Haritası”, İzmir
Gültekin K., Yetim A., Kılıç N., Binici N.(1998): “Ege Havzaları” İzmir Ticaret Odası Y.No:44
Gündoğdu V. (2003):“Gediz Nehir Havzası Yönetim Planı Oluşturulmasına Yönelik Bir
Yaklaşım”, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
NEN Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. (2001): “Gediz Nehir Havzası Su Kaynakları Yönetimi
ve Kirlilik Kontrolu Pilot Projesi Final Raporu”.
Rapinat M. (1991): “Pestisid Sorunu”, Su Toplama Havzalarını Koruma Stratejileri Uluslar
arası Sempozyumu, 4-6 Kasım 1991, İstanbul.
Topbaş T., Brohi R., Karaman R. (1998): “Çevre Kirliliği”, Çevre Bakanlığı Y., Ankara 1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com