Buradasınız

CEBİRSEL KATSAYILI DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SPLİNE FONKSİYONU İLE ÇÖZÜMÜ

SOLUTION OF DIFFERENSIYEL EQUATIONS WITH ALGEBRAIC COEFFICIENTS BY SPLINE FUNCTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In general, a general solution method developed for closed solutions of homogeneous or non-homogeneous ordinary differential equations with algebraic coefficients do not always exist. The solutions under initial and boundary conditions of these kind of ordinary differential equations can be made by numerical methods when their general solutions cannot be obtained in closed forms. Shooting, finite differences, and Rayleigh-Ritz methods are examples for these methods that give numerical solutions under boundary conditions of the problem. In this study, solution of boundary value problems by Spline function approach, different from those methods, is considered; the methods applied for general solution of second order differential equation and the applied method is supported by examples.
Abstract (Original Language): 
Genel olarak, cebirsel katsayılı homojen veya homojen olmayan adi diferansiyel denklemlerin kapalı çözümleri için geliştirilmiş genel bir çözüm yöntemi her zaman bulunamamaktadır. Bu tip adi diferansiyel denklemlerin genel çözümleri kapalı olarak elde edilemediğinde başlangıç veya sınır koşulları altındaki çözümleri sayısal yöntemler kullanılarak bulunabilir. Problemin sınır koşulları altındaki sayısal çözümlerini veren bu yöntemlere Shooting, sonlu farklar, Rayleigh-Ritz yöntemlerini örnek olarak verebiliriz. Bu çalışmada bu yöntemlerin dışında Spline fonksiyonu yaklaşımı ile sınır değer problemlerinin çözümü üzerinde durulmuş, ikinci mertebeden diferansiyel denklemin en genel hali için yöntem uygulanmış ve uygulanan yöntem örnekler ile desteklenmiştir.
55-68

REFERENCES

References: 

Ahlberg J.E., Walsh J. (1967): “The Theory of Splines and Their Applications”, Academic
Press.
Behforooz G.H. (1993): “A new Approach to Spline Functions”, Applied Numerical
Mathematics, Vol. 13, No: 4, pp. 271-276.
Çatal S. (2000): “Deprem Mukabele Hesaplarında Matematiksel Çözüm Yöntemlerinin
Kıyaslanması”, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu, BADSEM 2000, 24-27
Mayıs, İzmir.
Çatal S. (2001): “Doğrusal Olmayan Elastik Eğri Diferansiyel Denkleminin Çözüm
Yöntemlerinin Kıyaslanması”, XII. Ulusal Mekanik Kongresi, TUMTMK, 10-14 Eylül,
Konya.
Desai S.C. (1971): “Non-Linear Analyses using Spline Functions”, Journal of the Soil
Mechanics and Foundations Division, Vol. 97, No.10, pp. 1461-1480.
Gerald F.C., Wheatley P.O. (1989): “Applied Numerical Analysis”, New York, Addison-
Wesley Publishing Company, pp: 347-449.
Jain M.K., Aziz T. (1981): “Spline Function Approximation for Differential Equations”,
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 26, No: 2, pp. 129-143.
Jain M.K., Aziz T. (1983): “Numerical Solution of Stiff and Convection-Diffusion Equations
Using Adaptive Spline Function Approximation”, Applied Mathematical Modeling, Vol.
7, No: 1, pp. 57-62.
Kadalbajoo M.K., Raman K.S. (1986): “Cubic Spline Solutions of Boundary Value Problems
Over Infinite Intervals”, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol: 15, No:
3, pp. 283-291.
Mathews J. H. (1992): “Numerical Methods”, London, Prentice-Hall International Inc., pp.
284-298.
Papamichael N., Worsey A.J. (1981): “A Cubic Spline Method for the Solution of a Linear
Forth-Order Two–Point Boundary Value Problem”, Journal of Computational and Applied
Mathematics, Vol: 7, No. 3, pp. 187-189.
Raynor S. (1982): “Cubic Spline Method for Solving Second-Order Differential Equations
Theory and Application to the Thomas-Fermi Model for Ions”, Chemical Physics, Vol. 66,
No: 3, pp. 409-415.
Sallam S., El-Hawaray H.M. (1983): “A Deficient Spline Function Approximation to Systems
of First Order Differential Equations”, Applied Mathematical Modeling, Volume 7, Issue
5, pp. 380-382.
Sallam S., El-Hawaray H.M. (1984): “A Deficient Spline Function Approximation to Systems
of First Order Differential Equations: Part 2”, Applied Mathematical Modeling, Vol: 8,
No: 2, pp. 128-132.
Sallam S., Hussien M.A. (1984): “Deficient Spline Function Approximation to Second-Order
Differential Equations”, Applied Math. Modeling, Vol. 8, No: 6, pp. 408-412.
Wang G.G., Hsu C.T.T (1998): “Non-linear Analysis of Reinforced Concrete Columns by
Cubic Spline Function”, Journal of Engineering Mechanics, Vol. 124, No. 7, pp. 803-810.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com