Buradasınız

BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR OF R/C STRUCTURES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the effects of infill walls in structural behavior of R/C buildings under earthquake are considered. In this aspect, R/C frame structures with infill walls are analyzed. Nonlinear analyses are performed to obtain pushover curves. From the pushover curves, story displacements, relative story displacements, maximum plastic rotations, plastic hinge distributions within the structures are determined. By examining the analysis results, the comments on the changes in earthquake behavior of the structures due to the effects of infill walls are made.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada betonarme yapıların deprem davranışlarında dolgu duvar etkileri incelenmiştir. Çalışma kapsamında çerçeve ve dolgu duvarların mevcut olduğu betonarme yapıların deprem davranışındaki değişiklikler araştırılmıştır. Bu amaçla, sadece çerçeve sistemin olduğu ve dolgu duvarların yapının tüm katlarında bulunduğu düzenli yapıların analizleri yapılarak, deprem davranışına etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Elastik ötesi statik itme analizi yapılarak yapıların kapasite eğrileri, kat yatay yer değiştirmeleri, göreli kat ötelemeleri, katlardaki maksimum plastik dönmeler ve plastikleşen kesitlerin sistemdeki dağılımları belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre yapıların deprem davranışlarındaki değişiklikler yorumlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü [Afet İşleri GM] (1998): “Afet
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, Ankara.
ATC (1996): “Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings”, Washington, ATC 40,
Vol. 1, Applied Technology Council.
Atımtay E. (2000a): “Çerçeveli ve Perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarımı, Temel Kavramlar
ve Hesap Yöntemleri”, ODTÜ İnşaat Müh. Bölümü, Ankara.
Atımtay E. (2000b): “Afet Bölgelerinde Yapılar Hakkında Yönetmelik Esasları”, ODTÜ
İnşaat Müh. Bölümü, Ankara.
FEMA (2000): “Prestandart and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”,
FEMA 356, Federal Emegency Management Agency.
İrtem E., Türker K. (2002): “Yapıların Deprem Yükleri Altındaki Lineer Olmayan
Davranışının Belirlenmesinde Kullanılan Statik Yöntemlerin Karşılaştırılması”, Balıkesir
Üniversitesi, IV. Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 425-436.
İrtem E., Türker K., Hasgül U. (2005): “Dolgu Duvarlarının Betonarme Bina Davranışına
Etkisi”, İTÜ Mühendislik Dergisi/d, Cilt 4, Sayı 4.
Li Y.R. (1996): “Non-Linear Time History and Pushover Analyses for Seismic Design and
Evaluation”, Austin, PhD Thesis, University of Texas.
Korkmaz A., Uçar T., İrtem E. (2005): “Yumuşak Kat Düzensizliğinin ve Dolgu Duvarların
Betonarme Binaların Deprem Davranışına Etkileri”, IMO Teknik Kongre, Antalya.
TS 500 (2000): “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları”, TSE
Wilson E., Habibullah A. (1998): “SAP 2000 Integrated Finite Element Analysis and Design
of Structures Basic Analysis Refence Manual”, Berkeley, Computers and Structures

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com