Buradasınız

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE (CBS) AĞ ANALİZİ TEKNİKLERİYLE EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKİBİ

DETERMINATIONS OF REAL ESTATE TAX VALUES VIA GEOGRAPHİC INFORMATİON NETWORK ANALYSES TECHNIQUES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Gelişmiş ülkelerde emlak vergileri (EV) yerel yönetimler ve merkezi idareler için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Ancak ülkemizde yasal mevzuat, uygulayıcılar ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği, vergiye esas taşınmazların belirlenememesi, takip edilememesi ve taşınmaz değer karşılıklarının doğru olarak tespit edilememesine neden olmaktadır. Bunların sonucunda, önemli oranda ekonomik kayıp ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bilgi teknolojileri yardımıyla vergi mükellefleri ve ilgili kurumların emlak vergi değerlerine optimal bir şekilde erişimi sağlayacak ve vergi kayıpları minimum seviyeye indirecek sistemlerin kurulması mümkündür. Yapılan bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri teknikleri kullanılarak, yasal mevzuatta bölge, cadde veya sokak bazında belirlenen asgari emlak vergi değerlerinin taşınmazlara yansıtılması ve asgari beyan sisteminin kontrolü amacıyla bir model tasarlanarak örnek bir uygulama yapılmıştır. Bu amaçla yol ağı ile kadastral veriler ilişkilendirilerek vergiye esas taşınmazlar için bir veri tabanı (VT) tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Abstract (Original Language): 
Gelişmiş ülkelerde emlak vergileri (EV) yerel yönetimler ve merkezi idareler için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Ancak ülkemizde yasal mevzuat, uygulayıcılar ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği, vergiye esas taşınmazların belirlenememesi, takip edilememesi ve taşınmaz değer karşılıklarının doğru olarak tespit edilememesine neden olmaktadır. Bunların sonucunda, önemli oranda ekonomik kayıp ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bilgi teknolojileri yardımıyla vergi mükellefleri ve ilgili kurumların emlak vergi değerlerine optimal bir şekilde erişimi sağlayacak ve vergi kayıpları minimum seviyeye indirecek sistemlerin kurulması mümkündür. Yapılan bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri teknikleri kullanılarak, yasal mevzuatta bölge, cadde veya sokak bazında belirlenen asgari emlak vergi değerlerinin taşınmazlara yansıtılması ve asgari beyan sisteminin kontrolü amacıyla bir model tasarlanarak örnek bir uygulama yapılmıştır. Bu amaçla yol ağı ile kadastral veriler ilişkilendirilerek vergiye esas taşınmazlar için bir veri tabanı (VT) tasarımı gerçekleştirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Anonim (2003): “Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, Kanun No. 4746, Kabul Tarihi: 7.03.2002,
http://www.belgenet.com/yasa/k4746.html, Belge tarihi: 15.08.2003.
Cömert C., Bostancı H.T. (1999): “Kentsel Geliştirme Projeleri için Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin Önemi: Trabzon Zağnos Dere Havzası Örneği”, Yerel Yönetimlerde Kent
Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 273–285, Trabzon.
Cömert C., (1997): “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin Temelleri: Veri Modelleri ve Veri
Yapıları”, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Araştırma Raporları, Trabzon.
Çete M. (2002): “Kent Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması: Pelitli Belediyesi Örneği”,
Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Elmasri R., Navathe S.B. (2000): “Fundemental of Database Systems”, Addison–Wesley
Series, USA.
Karabacak H. (2002): “Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Sistemi”, Maliye Dergisi, Maliye
Bakanlığı APKKB, Sayı 139, ISSN 1300–3623, Ankara.
Mert H., Saraç Ö., Gökçek F., Kara İ., Devran A., Timur M., Elgin E. (1994): “Belediyelerin
ve Mükelleflerin Emlak Vergisi Rehberi”, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara.
Resmi Gazete, Sayı 24721, 9 Nisan 2002.
Ural S. (1997): “Emlak Vergi Sisteminde Taşınmaz Değerlendirmesinin İrdelenmesi”,
Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Ülger E., Demir H. (1996): “Kent Bilgi Sisteminin Oluşturulmasında Yapı Denetimi ve
Taşınmaz Karşılıklarının Belirlenmesinin Önemi”, 4.Harita Kurultayı, s.404-412, HKMO,
Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com