Buradasınız

Dernek Kurma Özgürlüğünün İçeriği ve Gelişim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Dernek kurma özgürlüğü insanların farklıamaçlar için bir araya gelmesini sağlayan, içeriği çok genişbir insan hakkıdır. Bu çalışmada dernek kurma özgürlüğü sendika ve siyasi parti özgürlüklerini de kapsayan şekilde genişanlamıyla ele alınmaktadır. Sendikalar ve siyasi partiler birer dernek türüdürler ve geçmişte olduğu gibi günümüzde de siyasi parti ve sendika özgürlüklerine ilişkin ayrıdüzenlemeler bulunmadığında dernekler ortak rejimi söz konusu olur. Dernek kurma özgürlüğü bireysel ve kolektif yönleri olan bir özgürlüktür ve bireyin haklarının yanısıra derneğin haklarınıda korumaktadır. Bireyin ve derneğin haklarının ne ölçüde korunacağınıya da bireyin yararlarıyla derneğin yararlarıçatıştığında hangisine öncelik verileceği yargı kararlarıile belirlenmektedir. Çalışmamızda, derneğin ne anlama geldiği ve dernek kurma özgürlüğünün tanımıve işlevi açıklandıktan sonra, dernek kurma özgürlüğünün tarihsel gelişimi dünden günümüze düşünce alanında, seçilmişülke örneklerinde ve ülke anayasalarıile uluslararasıbelgelerde ele alınmıştır. Bu bağlamda dernek kurma özgürlüğünün öznesi ve kapsamı konusundaki gelişim ile bu özgürlüğün insan haklarıiçindeki yeri de değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, geçmişten bugüne dernek kurma özgürlüğünün genel bir çerçevesi verilirken doktrindeki görüşlerden, karşılaştırmalıhukukun verilerinden ve farklımahkeme ve denetim organlarının kararlarından yararlanılmıştır.
1-58

REFERENCES

References: 

Akılllıoğlu, Tekin, İnsan Hakları, İnsan HaklarıMerkezi
Yayınları, Ankara, 1995.
Akın, İlhan Temel Hak ve Özgürlükler, 3. B., İstanbul, 1971,
(Temel Hak).
Akın, İlhan, Kamu Hukuku,2. B., Fakülteler Matbaası, İstanbul,
1980, (Kamu).
Akipek Jale ve Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku, 1. C., 5. B.,
Beta, 2004.
Alkema, Evert, Freedom of Association and Civil Society, in
Seminar Organized by the Secretariat General of Council of
Europe in collaboration with the Ministry of Justice of Iceland,
Reykjavik, 26-28 August 1993.
Atalay, Esra, Türkiye’de Toplantıve Gösteri Yürüyüşleri
Özgürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Yayınları,
İzmir, 1995.
Baron, Jerome ve Thomas Dienes, Constitutional Law, Blackletter
Series-West Group, 1999.
Barendt,Eric, Freedom of Speech, Clarendon Press, Oxford, 2002.
Bell,John, French Constitutional Law, Oxford University Press,
Oxford, 1994.
Caniklioğlu, Meltem, Sivil Toplum ve Türkiye Demokrasisindeki
İzdüşümleri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007.
Chemerinsky, Erwin and Finsk Catherina, The Expressive Interest
of Associations, William and Mary Bill of Rights Journal, V.9,
N.3, 2001.
Clayton, Richard and Hugh Tomlinson, The Law of Human
Rights, Oxford University Press, Oxford, 2000.
Çelik, Nuri, İşHukuku Dersleri, 18. B., Beta, İstanbul, 2005.
David, Anne ,“Freedom of Association and Freedoms of
Associations” in Seminar Organized by the Secretariat General of
Council of Europe in collaboration with the Ministry of Justice of
Iceland, Reykjavik, 26-28 August 1993.
53
Davidson, Scott, An Introduction to International Human Rights,
Open University Press, 1993.
DespaxMichel and Jacques Rojot , Labor Law and Industrial
Relations in France, Kluwer, Deventer, 1987.
Diwan, Paras, Human Rights and the Law, Universial and Indian,
Deep and Deep Publications, New Delhi, 1998.
Donnelly, Jack, (Çev. Erdoğan M.- Korkut L.), Teori ve
Uygulamada İnsan Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara, 1989.
Duverger, Maurice, Siyasal Partiler, (Çev. Ergun Özbudun),
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No. 278, Ankara,
1970.
Dündar Sezer, Tijen, Avrupa İnsan HaklarıSözleşmesi’nde
Dernek Kurma Özgürlüğü, YayımlanmamışDoktora Tezi,
(Danışman: Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü), Dokuz Eylül Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2005, (Dernek).
Dündar Sezer, Tijen, Avrupa İnsan HaklarıSözleşmesi ve
Uygulamasında Sendika Hakkı, İzmir Barosu Dergisi, Ekim,2007,
Y.72.
Ebke, Werner ve Mathew Finkin, Introduction to German Law,
Kluwer Law International, London, 1996.
Eliot, Catherina and Frances Quinn, English Legal System, 4th ed.,
Longman, London, 2002.
Erdoğan, Mustafa, Liberal Toplum, Liberal Siyaset, Siyasal
Kitabevi, 2. B., Ankara, 1998(Liberal).
Erdoğan,Mustafa, Anayasal Demokrasi, Ankara, 2004,
(Anayasal).
Eroğul, Cem, “Siyasal Düzenlerin Sınıflandırılmasına İlişkin
Birkaç Tarihsel Örnek ve Tartışma”, Ahmet Şükrü Esmer’e
Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1981
Ewing, Keith,The Funding of Political Parties,Cambridge
University Press, Cambridge, 1987, (Political Parties).
Ewing, Keith, “Freedom of Association”, in: Individual Rights and
the Law in Britain,Crudden Mc C.- Chambers G.(edited by),
Clarendon Press, Oxford, 1994, (Freedom).
Ewing, Keith, Freedom of Association in Canada, Alberta Law
Review, V:XXV, N.3, 1987.
Fellman, David, The Constitutional Right of Association, The
University of Chicago Press, Chicago, 1963.
54
Fenwick,Helen,Civil Liberties and Human Rights, 3. B.,
Cavendish Publishing, London, 2002.
Finkelstein, Neil, Canadian Constitutional Law, 5th ed., V:2,
Carswell, 1986.
Ford, Michail veHendy, John “ASLEF v. UK”, Brief Note, The
Institute of Employment
Rights,http://www.ier.org.uk/system/files/ASLEF+v+UK+final+fo
r+website+corr+by+jh1.pdf, 21.9.2007.
Foster, Nigel, German Legal System and Laws, 2. B., Blackstone
Press Limited, 1996.
Garner Robert ve Richard Kelly, British Political Parties Today,
2.B., Manchester University Press, Manchester, 1988.
Gemalmaz, Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan HaklarıHukukunun
Genel Teorisine Giriş, 4. B., Beta, İstanbul-2003.
Germer, Peter Interventions Relating to the Theme “Freedom to
Form and Join or Not to Join Trade Unions,(Interventions) in:
Seminar Organized by the Secretariat General of Council of
Europe in Collaboration with the Ministry of Justice of Iceland,
Reykjavik, 26-28 August 1993.
Gibsson, John, Dictionary of International Human Rights,
Scarecrow Press, London,1996.
Gölcüklü, Feyyaz, Avrupa İnsan HaklarıSözleşmesi ve
Uygulaması, 5. B., Turhan Kitabevi, 2004-Ankara.
Gören, Zafer, Temel Hak Genel Teorisi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Yayınları, İzmir, 2000.
Gunther,Gerald, Constitutional Law, 12. B., University Casebook
Series, 1991.
Gutmann, Ammy, “Freedom of Association, An Introductory
Essey” in: Freedom of Associationedited by Ammy Gutmann.,
Princenton University Press, 1998.
Halmai, Gabor, Interventions Relating to Theme “Freedom To
Form and Join or Not to Join Trade Unions” in , in Seminar
Organized by the Secretariat General of Council of Europe in
Collaboration with the Ministry of Justice of Iceland, Reykjavik,
26-28 August 1993.
Hatemi, Hüseyin, Medeni Hukuk Tüzelkişileri, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1. C., İstanbul,1979.
Hill, Mc Graw ve Lous Fisher, Constitutional Rights: Civil Rights
and Civil Liberties, Publishing Company, 1990.
55
Hogg, Peter Constitutional Law in Canada,4. B., Carswell, 1997.
Imbert, Pierre Henri, Opening Speech, in Seminar Organized by
the Secretariat General of Council ofEurope in Collaboration with
the Ministry of Justice of Iceland, Reykjavik, 26-28 August 1993.
Işıklı,Alpaslan, Sendikacılık ve Siyaset, İmge, 4. B., Ankara, 1990.
Janis, Mark, Richard Kay and Anthony Bradley, Europen
Human Rights Law, Oxford, 2000.
Kaboğlu, İbrahim, Kolektif Özgürlükler, Dicle Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Yayınları, Diyarbakır, 1989, (Kolektif).
Kaboğlu, İbrahim, Özgürlükler Hukuku, 6.B., AFA Yay., İstanbul,
2002, (Özgürlükler).
Kaboğlu, İbrahim,“Hak ve Özgürlükler Anlayışındaki
Gelişmelerin Anayasaya YansıtılmasıSorunu”, Anayasa Yargısı,
C. 11, 1994, (Hak ve Özgürlükler).
Kaboğlu, İbrahim, “Dernek ve ToplantıÖzgürlükleri”, İnsan
HaklarıYıllığı,C.14,1992, (Dernek).
Kaboğlu, İbrahim, “Fransız Siyasi Partileri ve Toplumsal
Temelleri”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,S.3, 1985.
Kapani, Münci, Kamu Hürriyetleri,Yetkin Yayınları, Ankara,
1993.
Karadeniz Çelebican,Özcan, Roma Hukuku, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Yayınları, 3. B., Ankara,1996.
Khan, Andy, “The Canadian Charter, Freedom of Association and
Labor Relations”, IndustrialRelations Journal, V.20, N.1, 1989.
Knoke,David,Organizing For Collective Action, The Political
Economies of Associations, New York, 1990.
Kommers, Donald P., Constutional Jurisprudence of the Federal
Republic of Germany, Duke, 1997.
Köprülü, Bülent, Medeni Hukuk, Genel Prensipler-Kişinin
Hukuku, 2.B., İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1984.
Manfred, Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights,
CCPR Commentary, 2nd Edition, N.P Engel Publisher, Germany
2005.
Michalowski, Sabrina ve Lorna Woods, German Constitutional
Law,The Protection of Civil Liberties, Ashgate, Dartmouth, 1999.
Morange, Jean, “Freedom of Association” (General Report) in
Seminar Organized by the Secretariat General of Council of
Europe in Collaboration with the Ministry of Justice of Iceland,
Reykjavik, 26-28 August 1993.
56
Morris, Gillian, “Freedom of Assşociation and the Interests of
State” in: Human Rights and Labour Law, Ewing K. D., Gearty
G. A. and Hepple B. A (edited by), Essays for Paul Higgins,
Mansell Publishing-1994.
Mumcu, Ahmet ve Elif Küzeci, İnsan Haklarıve Kamu
Özgürlükleri, 3. Bası, SavaşYayınları, Ankara, 2003.
Narmanlıoğlu, Ünal, İşHukuku II, Toplu İş İlişkileri,Dokuz Eylül
Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2001.
Neal , Alan, Fundamental Social Rights at Work, Brookfield USA-1999.
Odyakmaz,Zehra, “Siyasi Partilerin Kapatılması İle İlgili
Hükümlerde Uyumsuzluklar ve Uygulamadaki Güçlükler, Anayasa
Yargısı, C.13, Ankara, 1996.
Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku,7. B., Yetkin Yayınları,
Ankara, 2002, (Türk Anayasa).
Özbudun, Ergun, Siyasi Partiler,Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Yayınları, Ankara, 1974, (Siyasi Partiler).
Özcan,Hüseyin ve Murat Yanık, Siyasi Partiler Hukuku, DR
Yayınları, İstanbul, 2002.
Özdamar, Demet ve Diğerleri, Dernekler Kanunu, Kartal
Yayınları, Ankara, 2006.
Özsunay, Ergun, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, 5. B.,
İstanbul, 1982.
RaggiR., “An Independent Right to Freedom of Association”,
Harward Civil Rights-Civil Liberties Law Review, V.12, N.1,
Winter, 1977.
Rand, Ayn (Çev. Mustafa Erdoğan), Kolektif Haklar : Atilla
Yayla, Sosyal ve Siyasal Teori, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı,
Ankara,1994.
Rand , Ayn, (Çev. Atilla Yayla), İnsan(ın) Hakları: Atilla Yayla,
Sosyal ve Siyasal Teori, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara,1994.
Rice, Charles E., Freedom of Association, New York University
Press, New York, 1962.
Robertson, David, Dictionary of Human Rights, Routledge,
London, 1997.
Saka, Zafer,Uygulamada Sendikalar Hukuku, Adana, 1979.
Seminar on Freedom of Association, London, UK, 18.06.1968.
57
Sur, Melda, İşHukukunun UluslararasıKaynakları, Avrupa
Konseyi Çerçevesinde Kabul Edilen Belgeler, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Yayınları, İzmir,1995.
Şahlanan, Fevzi, Sendikalar Hukuku, İstanbul, 1986.
Scheinin, Martin, “Article 20”, in: The Universal Declaration of
Human Rights,Scandinavian University Press, Johannes Morsink
(edited by), Scandinavian University Pres, Oslo, 1992.
Şimşek, Oğuz, Bir Temel Hak Kataloğu Olarak Avrupa Birliği
Temel Haklar Şartı, İzmir Barosu Dergisi, Y.73, S.1., 2008.
Tezcan, Durmuş, Mustafa R. Erdem ve Oğuz Sancaktar, Avrupa
İnsan HaklarıSözleşmesi, Türkiye’nin İnsan HaklarıSorunu, 2. B.,
Seçkin, Ankara, 2004.
Tanör, Bülent ve Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasası’na göre
Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 2001.
Tanör, Bülent, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul, 1978,
(Sosyal Haklar).
Tanör, Bülent, “Sendika Hakkıve Özgürlüğü”: İnsan Hakları,
Gökçen Alpkaya ve Diğerleri (Derleyen), YapıKredi Yayınları,
İstanbul, 2000, (Sendika) s. 230.
Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku, 10. B., Beta B., İstanbul, 2005.
Tacqueville, Aleix, (ed. Philip Bradley-Henry Reeve), Democracy
in America, V. I, New York, 5th printing, 1951.
Tokol, Aysen,Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Sendikal Hareket,
Vipaş, Bursa, 2000.
Tuğ,Adnan,Sendikalar Hukuku, 2. B., Yetkin, 1992.
Tuncay,Can, Toplu İşHukuku, Alfa, İstanbul, 1999.
Uygun, Oktay, “İnsan HaklarıKuramı,” : İnsan Hakları,Gökçen
Alpkayave Diğerleri (Derleyen), YapıKredi Yayınları, İstanbul,
2000.
Warren, Stephen, Of Merit Badgets and Sexual Orientation: The
New Jersey Supreme Court Balances the Law Against
Discrimination and the Freedom of Association in Dale v. Boy
Scouts of America, Setan Hall Review,2000, V.30, N.3.
Yavuzyiğit, Hikmet, “Dernekler ve Demokrasi”, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Latif
Çakıcı’ya Armağan,C.50, No:1-2, Ocak-Haziran-1995.
Yıldız, Mustafa, Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi Yargısı, Alfa,
İstanbul,1998.
58
Yücekök,Ahmet, Türkiye’de Dernek Gelişimleri,Sevinç
Matbaası, Ankara, 1972.
Yücekök, Ahmet, “XIX. Yüzyılda Toplumsal Sorunlar Karşısında
İngiliz Siyasi Partilerinin Evrimi” (Siyasi Partiler), Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.22, S.4, Y.1967.
Zevkliler, Aydın, Beşir Acabey ve Emre Gökyayla, Medeni
Hukuk, Seçkin Yayınları, Ankara, 2000.
Zevkliler, Aydın ve Ayşe Havutçu, Medeni Hukuk,Seçkin,
Ankara, 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com