Buradasınız

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: SU ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

BURNOUT SYNDROME AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AN INVESTIGATION ON FISHERIES AND AQUACULTURE ENTERPRISES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Burnout syndrome and organizational commitment are among one of the most searched topics in social sciences in recent years. The aim of this study is to specify levels of burnout syndrome and organizational commitment and; the employees of fisheries and aqauculture enterprises. To realize this aim, this investigation is applied on 125 employee from three different fisheries and aquaculture enterprises in Akdeniz Region. Results of analysis, siginificant relationships found between burnout and organizational commitment levels of employees. Furthermore, siginificant relationships are found between demographic characteristics, burnout and organizational commitment levels of employees.
Abstract (Original Language): 
Tükenmişlik ve örgütsel bağlılık son yıllarda sosyal bilimler alanında en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, su ürünleri işletmeleri çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini ve örgütsel bağlılık seviyelerini tespit etmek, tükenmişlik, örgütsel bağlılık ve çalışanların demografik özellikleri arasındaki olası ilişkileri sorgulamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Akdeniz Bölgesinde faaliyette bulunan üç ayrı su ürünleri işletmesinden 125 çalışan üzerinde araştırma yapılmıştır. Analizler sonucunda çalışanların tükenmişlik ve örgütsel bağlılık durumları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların demografik özellikleri ile tükenmişlik düzeyleri ve örgütsel bağlılık seviyeleri arasında anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır.
135
158

REFERENCES

References: 

Akbulut, B., Kurtoğlu, İ. Z., Üstündağ, E. ve Aksungur, M. (2009).
Karadeniz Bölgesi’nde balık yetiştiriciliğinin tarihsel gelişimi ve gelecek
projeksiyonu. Journal of Fisheries Sciences, 3 (2): 76-85.
Aydın, A. (2012). Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki alabalık
işletmelerinin karşılaştırmalı yapısal ve ekonomik analizi. Yayınlanmamış Doktora
Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Aydoğan, F. (2008). İş stresinin tükenmişlik ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi:
Kamu sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kara Harp
Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. American
Journal of Sociology, 66 (1): 32-40.
Bersamin, K. K. (2006). Moderating job burnout: An examination of work
stressors and organizational commitment in a public sector environment.
Unpublished Doctoral Dissertation. Nova Southeastern University, Florida.
Cordes, C. L. ve Dougherty, T. W. (1993). A review and an integration of
research on job burnout. The Academy of Management Review, 18 (4): 621-656.
Dilek, H. (2005). Liderlik tarzlarının ve adalet algısının; örgütsel bağlılık,
iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkilerine yönelik bir araştırma.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Gebze.
Elbek, A. G. (1981). Ege Bölgesi’nde tatlı su ürünleri üreten işletmelerin
yapısal ve ekonomik analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Ellis, B. H. (1991). Nurses’ communicative relationships and the prediction
of organizational commitment, burnout and retention in acute care settings.
Unpublished Doctoral Dissertation. Michigan State University, Michigan.
Farber, B. A. (1984). Stress and burnout in suburban teachers. The Journal
of Educational Research, 77 (6): 325-331.
Gold, Y. (1985). Burnout: Causes and solutions. The Clearing House, 58
(5): 210-212.
Golembiewski, R. T. (1989). Burnout as a problem at work: Mapping its
degree, duration, and consequences. Journal of Managerial Issues, 1 (1): 86-97.
Gülçubuk, B., Albayrak, M. ve Güneş, E. (2002). Türkiye’de gıda sanayi.
Ankara: Semih Yayınları.
Tükenmişlik Sendromu ve… DEU Journal of GSSS, Vol: 16, Issue: 1
157
Haley, G. R. (2003). The relationship between burnout and organizational
commitment in academic oncologists. Unpublished Doctoral Dissertation. Nova
Southeastern University, Florida.
Hamann, D. L. ve Gordon, D. G. (2000). Burnout: An occupational hazard.
Music Educators Journal, 87 (3): 34-39.
Hofstede, G. (1983). National cultures in four dimensions: a research based
theory of cultural differences among nations. International Studies of Management
and Organization, 13 (1-2): 46-74.
Jackson, S. E. ve Maslach, C. (1982). After-effects of job-related stress:
families as victims. Journal of Occupational Behaviour, 3 (1): 63-77.
Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri.
Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Kramer, A. (1978). Burn-out-contemporary dilemma for the jesuit activists.
Studies in Spirituality of Jesuits, 10 (1): 1-44.
Lee, L., Allen, N. J., Meyer, J. P. ve Rhee, K. Y. (2001). The three
component model of organisational commitment: An application to South Korea.
Applied Psychology: An International Review, 50 (4): 596-614.
Leiter, M. P. ve Maslach, C. (1988). The impact of interpersonal
environment on burnout and organizational commitment. Journal of
Organizational Behavior, 9 (4): 297-308.
Leiter, M. P. ve Maslach, C. (2009). Nurse turn-over: the mediating role of
burnout. Journal of Nursing Management, 17 (3): 331-339.
Liu, H. (1996). Burnout and organizational commitment among staff of
publicly funded substance abuse treatment programs. Unpublished Doctoral
Dissertation. University of Maryland, Maryland.
Maslach, C. ve Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced
burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2 (2): 99-113.
Maslach, C., Leiter, M. P. ve Jackson, S. E. (2012). Making a significant
difference with burnout interventions: Researcher and practitioner collaboration.
Journal of Organizational Behavior, 33 (2): 296-300.
Mattingly, M. A. (1977). Sources of stress and burnout in professional
child care work. Child Care Quarterly, 6 (6): 127-137.
Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1988). Links between work experiences and
organizational commitment during the first year of employment: a longitudinal
analysis. Journal of Occupational Psychology, 61 (3): 195-209.
Tekin, Ö. A., vd. DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1
158
Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1991). A three component conceptualization
of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1 (1): 61-
89.
Meyer, J. P., Allen, N. J. ve Gellatly, I. R. (1990). Affective and
continuance commitment to the organization: Evaluation of measures and analysis
of concurrent and time-lagged relations. Journal of Applied Psychology, 75 (6):
710-720.
Meyer, J. P., Allen, N. J. ve Smith, C. A. (1993). Commitment to
organization and occupations: Extension and test of a three-component
conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78 (4): 538-551.
Meyer, J. P., Bobocel, D. R. ve Allen, N. J. (1991). Development of
organizational commitment during the first year of employment: A longitudinal
study of pre-and post- entry influences. Journal of Management, 17 (4): 717-733.
Öğüt, A. ve Kocabacak, A. (2008). Küreselleşme sürecinde Türk iş
kültüründe yaşanan dönüşümün boyutları. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (23):
145-170.
Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974).
Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric
technicians. Journal of Applied Psychology, 59 (5): 603-609.
Rhoades, L., Eisenberger, R. ve Armeli, S. (2001). Affective commitment
to the organization: the contribution of perceived organizational support. Journal of
Applied Psychology, 86 (5): 825-836.
Schaufeli, W. B. ve Dierendonck, D. V. (1993). The construct validity of
two burnout measures. Journal of Organizational Behaviour, 14 (7): 631-647.
Sharma, R. R. (2002). Executive burnout: contribution of role related
factors. Indian Journal of Industrial Relations, 38 (1): 81-95.
Şahin, Y. (2011). AB ve iş dünyası: Balıkçılık sektörü. İKV Değerlendirme
Notu. No: 38.
Ünal Alp, H. (2007). İşletmelerde tükenmişlik sendromu ile iş tatmini
ilişkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
Yeloğlu, H. O. (2011). Türk toplumsal kültürünün örgüt yapılarına olan
etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2 (4): 153-170.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com