Buradasınız

İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN THE HOTELS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim of this research is to determine the relationship between job satisfaction and organizational citizenship behavior (OCB), and to identify the effects of job satisfaction on OCB of hotel employees. In addition to this, it was analyzed whether demographic characteristics of hotel employees differentiate their job satisfaction and OCB level. A survey was conducted and according to results obtained from 321 valid questionnaires there is a significant positive relationship between job satisfaction and OCB. Besides it is found that there are significant differences between some of the demographic characteristics of the employees and job satisfaction and OCB though departments of employees didn’t affect job satisfaction and OCB.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; otel işletmeleri çalışanlarının iş doyumu ile gösterdikleri örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) arasındaki ilişki durumu ve iş doyumunun ÖVD üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra otel işletmeleri çalışanlarının demografik özelliklerine göre iş doyumu ve ÖVD düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amacıyla analizler yapılmıştır. Alan araştırmasında anket tekniği kullanılmıştır. 321 anketin değerlendirme kapsamına alınması ile yapılan analizler sonucunda, otel işletmeleri çalışanlarının iş doyum düzeyleri ile ÖVD arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışanların bazı demografik özellikleri ile iş doyumu ve ÖVD sergileme düzeyleri arasında farklılık olduğu, buna karşın çalıştıkları departmanlara göre bir farklılık olmadığı saptanmıştır.
303
324

REFERENCES

References: 

Alpar, R. (2013). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler.
Ankara: Detay Yayıncılık.
Akıncı, Z. (2002). Turizm sektöründe işgören tatmini etkileyen faktörler:
Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama. Akdeniz İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, (4): 1-25.
Aktaş, A. (2002). Turizm işletmeciliği ve yönetimi. Antalya: Detay
Yayıncılık.
Arif, A. ve Chohan, A. (2012). How job Satisfaction is influencing the
organizational citizenship behavior (OCB): A study on employees working in
banking sector of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in
Business, 4 (8): 74-88.
Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2004). Örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları
arasındaki ilişkiler: Akademik örgütler için bir alan araştırması. Akdeniz
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (7): 1-30.
Bolat, O. İ. ve Bolat, T. (2008). Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve
örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 11 (9): 75-94.
Bozkurt, S. ve Doğan, A. (2006). “İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık
Arasındaki İlişki: Çanakkale İlindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmesinde Bir
Uygulama”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri
Kongresi Bildiri Kitabı, Mayıs 25-28, Çanakkale.
Budiman, A., Anantadjaya, S. P. D. ve Prasetyawati, D. (2014). Does job
satisfaction influence organizational citizenship behavior? An empirical study in
selected 4-star hotels in Jakarta, Indonesia. RIBER: Review of Integrated Business
and Economics Research, 3 (1): 130-149. http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2406800
Burns, M. ve Collins, R. W. (2000). “Organizational citizenship in the
context: A research agenda”, http//hsbBaybr.edu.htm./
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik,
araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. 14. Baskı. Ankara: Pegem
Akademi.
Çelik, M. (2007). Örgüt kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı bir
uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Erzurum.
Demirel, Y. ve Özçınar, M. F. (2009). Örgütsel vatandaşlık davranışının iş
tatmini üzerine etkisi: Farklı sektörlere yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (1): 129-145.Erdoğan, İ. (1996). İşletme yönetiminde örgütsel davranış. İstanbul: İ.Ü.
İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, Yayın No:1.
Ergun Özler, D. (2010). Örgütsel Davranışta Güncel Konular. D. Ergun
Özler (Der.) Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: İçinde 101-127. Bursa: Ekin Basım
Yayın Dağıtım.
Foote, D. A. ve Tang, T. L. (2008). Job satisfaction and organizational
citizenship behavior (OCB). Management Decision, 46 (6): 933-947.
Güçlü Nergis, H. (2012). Otel işletmeciliği. M. Akoğlan Kozak (Ed.). Otel
işletmelerinde yönetim: İçinde 29-50. Ankara: Detay Yayıncılık.
Gündüz Çekmecelioğlu, H. (2007). Yönetim Desteği, Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı ve İş Performansı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi, IV. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya.
Günlü, E., Aksaraylı, M. ve Şahin Perçin, N. (2010). Job satisfaction and
organizational commitment of hotel managers in Turkey. International Journal of
Contemporary Hospiatality Management, 22 (5): 693-717.
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, http://www.izmirkulturturizm.
gov.tr/belge/1-99011/isletme-belgeli-tesis-listesi-2012.html, (02.02.2013).
Kaplan, İ. (2011). Örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş tatmini ilişkisi;
Konya emniyet teşkilatı üzerinde bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Kara, D., Uysal, M. ve Magnini, V. (2012). Gender differences on job
satisfaction of the five-star hotel employees: the case of the Turkish hotel industry.
International Journal of Contemporary Hospitality, 24 (7): 1047-1065.
Kaya, İ. (2007). Otel işletmeleri işgörenlerinin iş tatminini etkileyen
faktörler: Geliştirilen bir iş tatmin ölçeği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 7 (2): 355-372.
Keklik, B. ve Coşkun Us, N. (2013). Örgütsel adalet algılamalarının iş
tatminine etkisi: Hastane çalışanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (2):143-161.
Kidder, D. L. (2002). The influence of gender on the performance of
organizational citizenship behaviors. Journal of Management. 28 (5): 629–648.
Köroğlu, Ö. (2011). İş doyumu ve turizm işletmelerinde yapılan
araştırmalara ilişkin bir değerlendirme. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 7 (14): 245-266.
Locke, A. E. (1976). Handbook of industrial and organizational
psychology. M. D. Dunette (Der.) The nature and causes of job satisfaction: İçinde
1297-1349. Chicago: Rand-McNally.Li, N., Crant, J. M. ve Liang, J. (2010). The role of proactive personality in
job satisfaction and organizational citizenship behavior: A relational perspective.
Journal of Applied Psychology, 95 (2): 395-404.
Lu, C., Shih, Y. ve Chen, Y. (2013). Effects of emotional labor and job
satisfaction on organizational citizenship behaviors: a casestudy on business hotel
chains. The International Journal of Organizational Innovation, 5 (4): 165-176.
Ma, E., Qu, H., Wilson, M. ve Eastman, K. (2013). Modeling OCB for
hotels: Don’t forget the customers. Cornell Hospitality Quarterly, 54 (3): 308-317.
Nadiri, H. & Tanova, C. (2010). An investigation of the role of justice in
turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in
hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 29: 33-41.
Najafi, S., Noruzy, A., Azar, H. K., Nazari-Shirkouhi, S. ve Dalvand, M.
R. (2011). Investigating the relationship between organizational justice,
psychological empowerment, job satisfaction, organizational commitment and
organizational citizenship behavior: An empirical model. African Journal of
Business Management, 5 (13): 5241-5248.
Olalı, H. ve Korzay, M. (1993). Otel işletmeciliği ve yönetimi. İstanbul:
Beta Yayım.
Oral, S. (2005). Otel işletmeciliği ve verimlilik analizleri. 5. Baskı. Ankara:
Detay Yayıncılık.
Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good
soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
Organ, D. W., Podsakoff, P. M., ve Mackenzie, S. B. (2006).
Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences.
USA: Sage Publications.
Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: İt's construct
clean-up time. Human Performance, 10 (2): 85-97.
Oshagbemi, T. (2000). Satisfaction with co-workers’behavior. Employee
Relations, 2 (1): 88-106.
Ölçüm Çetin, M. (2004). Örgütsel vatandaşlık davranışı. Ankara: Nobel
Yayın.
Örücü, E., Kılıç, R., ve Aksakal, M. (2010). Çalışma yaşamında iş doyumu
ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü çalışanları üzerine bir araştırma. Mevzuat Dergisi,
13 (145): 1-9.Örücü, E., Yumuşak, S. ve Bozkır, Y. (2006). Kalite yönetimi çerçevesinde
bankalarda çalışan personelin iş tatmini ve iş tatminini etkileyen faktörlerin
incelenmesine yönelik bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim
Ekonomi Yayınları, 13 (1): 40-51.
Öztürk, Y. ve Alkış, H. (2011). Konaklama işletmelerinde çalışanların iş
tatmininin ölçülmesi üzerine bir araştırma. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14): 437-460.
Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010). Otel işletmeleri işgörenlerinin iş doyum
düzeyleri: Sayfiye ve şehir otel işletmeleri işgörenleri üzerinde bir araştırma.
İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (1):43-72.
Pelit, E. (2011). Güçlendirmede yönetici ve işgören algılamalarının
karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (25): 209-225.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H. ve Fetter, R. (1990).
Transformational leader behaviors, and their effects on followers' trust in leader,
satisfaction, and organizational citizenship behvaiors. Leadership Quarterly, 1 (2),
1990: 107-142.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. ve Bachrach, D. G.
(2000). Organizational Citizenship Behaviors: A critical review of the theoretical
and empirical literature and suggestions for future research. Journal of
Management, 26 (3): 513-563.
Polat, S. ve Ceep, C. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet,
örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi, (54): 307-331.
Pantouvakis, A. ve Bouranta, N. (2013). The interrelationship between
service features, job satisfaction and customer satisfaction Evidence from the
transport sector. The TQM Journal, 25 (2): 186-201.
Rego, A., Neuza, R. ve Cunha, M. P. (2010). Perceptions of organizational
virtuousness and happiness as predictors of organizational citizenship behaviors.
Journal of Business Ethics, 93 (2): 215- 235.
Robbins, S. L. (2003). Organizational Behavior. 10th. Edition, Upper
Saddle River, NJ : Prentice Hall.
Santa Cruz, F. G., Lopez-Guzman, T. ve Sanchez Canızares, S. (2014).
Analysis of Job Satisfaction in the Hotel Industry: A Study of Hotels in Spain.
Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 13 (1): 63-80.
Sarker, S., Crossman, A. ve Chinmeteepituck, P. (2003). The relationships
of age and lenght of service with job satisfaction: an examination of hotel
employees in Thailand. Journal of Managerial Psychology, 18 (7): 745-758.Sekaran, U. (2000). Research methods for business: a skill building
approach. 3rd. Ed. USA: Wiley and Sons.
Sevimli, F. ve İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve iş ortamına ait etkenler
açısından iş doyumu. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5 (1): 55-64.
Spector, P. E. (2007). Industrial and organizational behavior: Research
and Practice, 5.th Edition, USA: John Wiley&Sons.
Sulu, İ. (2012). Personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı ve
işten ayrılma niyetine etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde.
Yeşiltaş, M., Türkmen, F. ve Ayaz, N. (2011). Otel işletmelerinde
algılanan örgütsel prestijin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkileri.
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (2): 171-189.
Yeşilyurt, N. (1991). Örgütlerde personel motivasyonunun yönetici
personel açısından ele alınması. İstanbul: İstanbul Üniv. Sos. Bil. Ens. Yayınları.
Yılmaz, K. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri
ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of
Educational Sciences International, 2 (2): 1-14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com