Buradasınız

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İŞLETMELERİN FİNANSAL KARARLARINI ETKİLEYEN TEMEL DİNAMİKLERE TOTALİTER BİR YAKLAŞIM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Firms as an open system always have an interaction with the environment. Environmental conditions are changing continuously and rapidly. In the line of these developments, firms give reactions. To keep in step with the global competition, sustain the firms’ life, reach the organizational and social goals increase the importance of functions of finance and accounting with each passing day. Today, rapid changes that can be seen in information and manufacturing technologies, the cases of globalization, economics, laws, ecology, culture, education etc. have all an interaction with the functions of finance and accounting as basic dynamics. In this study, the basic dynamics that effects the functions of finance and accounting in today’s changing environment and the interaction of these dynamics with one to another are studied. The aim of this study, to evaluate the basic dynamics that effect the firms’ financial decisions in globalization process with an totalitarian approach and to establish the contribution of these dynamics on thefunctions of finance and accounting
Abstract (Original Language): 
Đşletmeler açık sistem olmaları nedeniyle sürekli çevreleri ile etkileşim halindedirler. Çevresel koşullar ise sürekli ve hızlı bir şekilde değişim göstermektedir. Bu değişime paralel olarak, işletmeler de reaksiyon sergilemektedirler. Küresel rekabete ayak uydurulması, işletmenin sürekliliğinin sağlanabilmesi, örgütsel ve toplumsal amaçlara ulaşılması muhasebe ve finansman işlevinin önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Günümüzde bilgi ve üretim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, küreselleşme, ekonomi, yasalar, ekoloji, kültür, eğitim olguları muhasebe ve finansman ile etkileşim içinde olan temel dinamiklerdir. Bu çalışmada muhasebe-finansman işlevinin, günümüzde yaşanan hızlı değişim sürecinde etkilendiği temel dinamikleri ve bu dinamiklerin birbirleri ile olan etkileşimlerini ele alarak değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinde işletmelerin finansal kararlarına etki eden temel dinamikleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek ve bu dinamiklerin muhasebe finansman işlevine katkılarını saptamaktır.

REFERENCES

References: 

Değişen Ekonomik Trend ve KOBĐFaaliyetlerinde Değişim Đhtiyacı”,
http://www.microsoft.com./turkiye/girişimci/teknoloji/Ibs.htm (Erişim:
06/06/2002)
AYBOĞA Hanifi, “Bilgisayarla Yapılan Muhasebe Defter Kayıtlarının
Türk Muhasebe Hukuku’nda Kanıt Niteliği”, Bilgi Teknolojileri
Kongresi Bildiri Özetleri, Denizli, Mayıs 2002.
BÖLÜKOĞLU Đlhan, BĐRGĐLĐErhan, “Finansal Bilgi Sisteminin
Modern Đşletme Yönetimindeki Rolü ve Önemi”, D.E.Ü.Đ.Đ.B.F.
Dergisi, C.7, S.1, Đzmir, 1992.
CEMALCILAR Özgül, ÖNCE Saime, Muhasebenin Kuramsal
Yapısı, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1093, ĐĐBF Yayın No: 150,
Eskişehir, 1999.
ERDOĞAN Melih, ERDOĞAN Nuırten, “Muhasebede Bilgisayar
Kullanımı”, Eskişehir, 1992.
34
ERDOĞAN Melih, ERDOĞAN Nurten, “Đşletmecilik Eğitiminde
Dünya Standartlarına Ulaşılması”, 6. Ulusal Đşletmecilik Kongresi
Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi ĐĐBF, Antalya, 1998.
ERGĐN Hüseyin, Muhasebeye Giriş, 8.Baskı, Kütahya, 2002.
GÖKŞEN Yılmaz, “Hücresel Üretim Sisteminde Makine ve Parçaların
Gruplandırılmasında Tamsayılı Bir Yaklaşım”, 3.Verimlilik Kongresi
Bildiriler Dergisi, MPM Yayını. No: 599, Ankara, 1997.
GÜRDAL Kadir, “Yeni Ekonomi Kavramı ve Yeni Muhasebe
Anlayışı”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:4, Sayı:13, 2004.
HACIRÜSTEMOĞLU Rüstem, DEMĐR Volkan, “Muhasebenin
Yönetim Aracı Olarak Kullanımı”, Marmara Üniveristesi Öneri
Dergisi, C.5. S.17, Đstanbul, Ocak-2002.
http://www.isguc.org/sait1.htm (Erişim: 02/10/2002)
http://www.mugla.smmmo.org.tr/yayinlar/66.htm (Erişim: 10/12/2002)
ILDIR Ali, “Muhasebe Sürecini Etkileyen Faktörler”,
http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/1/ildir/ali.htm (Erişim:l21/11/2002)
KABAKÇI Ali, TÜZÜN Ali Hikmet, “Finansal Kiralamanın Muhasebe
ve Vergi Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi”, D.E.Ü.Đ.Đ.B.F.
Dergisi, C.7,S.2,Đzmir, 1992.
KARAGÖZ Murat, “Đmalat Sanayinde Teknolojik Öğrenme”, Gazi
Üniv. ĐĐBF Dergisi, 6/3, 2004, s.99.
KARAKAYA Mevlüt, “Yeni Üretim Ortamlarında Ürün Maliyet
Unsurlarının Bileşimi ve Teknoloji Muhasebesi”, Muhasebe ve Bilim
Dünyası Dergisi, C.1, S.2, Ankara, 1999.
KARCIOĞLU Reşat, Stratejik Maliyet Yönetimi, Maliyet ve
Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar, Aktif Yayınevi,
Erzurum, 2000.
KAYA Ergün, Hava Alanlarında Fiyatlandırma Açısından
Muhasebe Bilgi Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1204,
ĐĐBF Yayın No: 10, Eskişehir, 2000.
35
KÜÇÜKSAVAŞNihat, Genel Muhasebe, 6.Baskı, Beta,
Đstanbul,1997.
MASCA Mahmut, “Küreselleşmenin Ekonomik Yönden Analizi”,
Yönetim ve Ekonomi, Sayı:4, Manisa, 1998.
ÖZKOL A.Erdal, “Çevre Muhasebesi”, D.E.Ü.Đ.Đ.B.F. Dergisi, c.13,
s.1, Đzmir, 1998.
ROMNEY Marshall B. STEINBART Paul John, Accounting
Information Systems,Eight Edition, Prentice Hall. New Jersey, 2000.
SARITAŞHakan, AYGÖREN Hakan, “Bilgi Teknolojilerine Yatırım
Yapan Đşletmeler Đçin Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Uygun
Finansman Aracı mıdır?”, Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiri
Özetleri, Denizli, Mayıs 2002, s.123
SEVĐM Şerafettin, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Muhasebe Bilgi
Sisteminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanım DüzeyineYönelik Bir
Saha Çalışması, Kütahya, 2001.
ŞAMĐLOĞLU Famil, “Performans Ölçmede Ekonomik Katma Değer
ve Piyasa Katma Değeri Literatür Đncelemesi”, Journal of Faculty of
Business, Vol:4, No:2, 2003.
ŞAMĐLOĞLU Famil, UYGUN Mutlu, “KOBĐ’lerde Teknoloji
Finansmanı ve Risk Sermayesi ve Üzerine Konya Đline Bir Araitırma”,
Muhasebe ve Finansman Dergisi, s.15, Đstanbul 2002.
TEKER Suat, “Đşletmecilik Eğitiminde Dünya Standartlarına
Ulaşılması”, 6. Ulusal Đşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz
Üniversitesi ĐĐBF, Antalya, 1998.
TUTAR Hasan, Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayınları,
Đstanbul, 2001.
TÜRK Zeynep, ÖZULUCAN Abitter, “Tam Zamanında Üretim
Ortamında Yönetim Muhasebesinin Değişmesi Gereği”,
http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/04-zeynep/04-zeynep.htm (Erişim:
03/10/2002)
ÜZÜN Cengiz, Stratejik Yönetim ve Halkla Đlişkiler, Dokuz Eylül
Yayınları, Đzmir 2000.
36
YILMAZ Hüseyin, “Globalleşmenin Getirdiği Uluslar arası Muhasebe
Sorunları ve Uluslar arası Muhasebede Yeni Boyutlar”, Yönetim ve
Ekonomi, Sayı:4, Manisa, 1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com