Buradasınız

MEYER-ALLEN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK MODELİ YAKLAŞIMIYLA OTEL İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Örgütsel bağlılık, rekabet olgusunun oldukça yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz işletmelerinde vasıflı işgörenleri bünyelerinde tutabilmeleri için vazgeçilmez bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgüt-işgören ilişkilerinin bir parçası olan bağlılık, son yıllarda işgörenlerin örgütleriyle bağlantılarını azaltma eğilimi içinde olmaları nedeniyle önem kazanmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucu, müşteri-marka ilişkisinde olduğu gibi, çalışanların bağlılıklarının yükseltilmesinin çalışanların verimlilik seviyelerinin artırdığı bunun doğal sonucu olarak da örgüt performansının olumlu etkilendiği saptanmıştır. (Mowday, Porter & Steers, 1982). Ayrıca işgörenlerin herhangi bir üretim faktörü gibi algılanıp, kısa dönemlerde gözden çıkarılmalarının örgütlere yarardan çok zarar getireceğinin anlaşılması, akademisyenler ve ilgili örgüt yönetcilerini, çalışanların tatmin ve örgütsel bağlılıklarının arttırılması konusunda daha detaylı çalışmalar yapmaya zorlamıştır (Meyer ve Allen, 1997; 4). Bu araştırmanın amacı, konaklama işletmelerinde çalışan personelin örgütsel bağlılık düzeylerine etki eden faktörleri ortaya koymaktır. Araştırma esas olarak otel işgörenlerinin örgütsel bağlılık ve hayat kalitesi düzeylerinin ölçülmesine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ayrıca 7’li likert tipi ölçek üzerinden elde edilen örgütsel bağlılık skorlarının yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve kıdem gibi bağımsız değişkenler açısından nasıl değiştiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Đzmir ve Aydın illerindeki otellerde çalışan her pozisyondaki otel işgörenlerinden, araştırmaya katılmayı kabul eden 292 kişi dahil edilmiştir
158-177

REFERENCES

References: 

Allen, N. J., ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and
antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the
organization, Journal of Occupational Psychology, 63,1, 1-18.
Balay, R. (2000). Yönetcilerde ve Öğretmenlerde Örgütsel
Bağlılık. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment,
American Journal of Sociology, 66, 32-42.
Grusky, O. (1966). Career Mobility and organizational
commitment, Administrative Science Quarterly, 10, 488-503.
Kanter, R. M. (1968). Commitment and social organization: A
study of commitment mechanisms in Utopian communities, American
Sociological Review, 33, 499-517.
Kimbel, R. D. (2002). The relationship between employees’
constructive thinking ability and organizational commitment,
Yayınlanmışdoktora tezi, Nova Southeastern University, ProQuest
Information and Learning Company.
Kline, C. J., Peters, L. H. (1991). Behavioral Commitment and
Tenure of New Employees: A Replication and Extension, The Academy
of Management Journal, 34, 1, 194-204.
Mathieu, J. E. ve Zajac, D. M. (1990). A review andmeta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of
organizational commitment, Psychological Bulletin, 108,2, 171-194.
Meyer, J. P., ve Allen, N. J. (1984). Testing the “side-bet theory”
of organizational commitment: Some methodological considerations,
Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.
Meyer, J. P., ve Allen, N. J. (1997). Commitment in the
workplace: Theory, research, and application. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.
Mowday, R. T., Porter, L. W. ve Steers, R. M. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism
and Turnover, New York: Academic Pres
Northcraft, G. B. ; Neale, M. A. (1990). Organizational Behavior:
A Management Challenge, New York: Dryden Press
129
Porter, L. W, Steers, R. M., Mowday, R. T., ve Boulian, P. V.
(1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover
among psychiatric technicians, Journal of Applied Psychology, 59,603-609.
Randall, D. M. (1987). Commitment and the organization: The
organization man revisited. Academy of Management Review, 12, 460-471.
Reichers, A. E. (1985). A review and reconceptualization of
organizational commitment, Academy of Management Review, 10, 465-476.
Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business A Skill
Building Approach. New York, John Wiley and Sons, Inc.
Sheldon, M. E. (1971). Investments and involvementsas
mechanisms producing commitment to the organization, Administrative
Science Quarterly, 16,2, 143-150.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com