Buradasınız

Muhasebe Mesleğinde Başarı İçin İstenilen Bilgi ve Beceriler İle Muhasebe Eğitiminin Değişen Yüzü

Skills for Success in the Accounting Profession and Changing Face of Accounting Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Globalization, new economic challenges and rapid developments in information technologies has created great pressure for change in business environment. These developments have affected the nature of accounting accounting profession and the knowledge skills required of working on accounting profession. These knowledge and skills those are necessary to be successful in accounting profession can be classified as Communication Skills, Intellectual skills, Interpersonal skills, general knowledge, Organizational and Business Knowledge and Accounting Knowledge. But current accounting education system and skill levels of accountants doesn’t meet the requirements of business environment. To close the gap between acquired and required skills meet these skills and knowledge demanded by business environment, business world professionals and educators have advocated change in accounting education system and they have proposed several strategies.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme, yeni ekonomik oluşumlar ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler işletme ve çevresinin değişmesi için büyük baskı oluşturmaktadır. Bu gelişmeler doğal olarak muhasebe mesleğinin yapısını ve bu meslek için gerekli bilgi ve becerileri etkilemektedir. Muhasebe mesleğinde başarılı olmak için gerekli bu bilgi ve beceriler; iletişim becerileri, entelektüel beceriler, kişisel beceriler, genel bilgi, örgüt ve işletme bilgisi, ve muhasebe bilgisi olarak sınıflandırılabilir. Ancak, mevcut muhasebe eğitim sistemi ve muhasebecilerin beceri düzeyleri, iş çevresi tarafından talep edilen bilgi ve becerileri karşılayamamaktadır. Talep edilen ve kazanılmış bilgi ve beceriler arasındaki boşluğu kapatabilmek için iş dünyası mensupları ve öğretim üyeleri, muhasebe eğitimi sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini savunmaktadır ve bir çok strateji önermektedir.

REFERENCES

References: 

Accounting Education Change Commission “Position Statement No. 1 Objectives of Education for Accountants” http://aaahq.org/aecc/PositionsandIssues/pos1.htm 16.3.2004
Albrecht, W. S. ve Sack, R.J. Accounting Education: Charting the Course Through a Perilous Future, http://aaahq.org/pubs/AESv16/toc.htm 25.5.2004
Bayazıtlı, E. ve Çelik O. (2004). “Muhasebe Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasında ilk Adım: Yükseköğretim Kurumlarında Muhasebe Eğitiminin Etkinliğinin Analizi” Antalya: XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: 63-97.
Big 8 Firms “Perspectives on Education: Capabilities for Success in the Accounting Profession” http://aaahq.org/aecc/big8/sect1.htm 16.03.2004
Boyd, D., Boyd, S. ve Boyd W.(2000). “ Changes in Accounting Education: Improving Principles Content for Better Understanding” Journal of Education for Business, 76, 1: 36-42.
Choi, F., (1993). “Accounting Education for the 21st Century: Meeting the Challenges” Issues in Accounting Education, Vol.8 No.2: 423-430.
Duangploy, O., ve Shelton, M. L. (2000). “Using a Systems Approach to Develop Lifelong Learning Skills in Accounting for Business Combinations.” Journal of Education for Business, , Vol. 76 Issue 2: 81-86
Gary L.Sundem, Williams, D. ve Chironna J.F., (1990). “Revolution in Accounting Education,” Management Accounting, Vol .72: 49-53.
Mohammed E., K. A. ve Lashine, S.H. (2003). “Accounting Knowledge and Skills and the Challenges of a Global Business Environment” Managerial Finance; 29,7: 3-16 .
Sevim, Ş. (1996) Muhasebe Eğitim Sisteminin İşletmelerin Beklentilerine Yönelik Yeniden Yapılandırılması, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, No:5.
Sürmeli, F., (2004). “ Muhasebede Doktora Eğitimi” Antalya: XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: 111-121.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com