Buradasınız

Atatürk Dönemi Maliye Politikaları: Liberal İktisattan Karma Ekonomiye

Fiscal Policies of Atatürk’s Period: From Liberal Economy to Mixed Economy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Fiscal policies applied in the period of 1923-38 in the Turkish Republic can be divided into two periods: fiscal policies based on liberal economics thoughts and on mixed economic policy approach. Although there were some sort of government interventions in the first period (1923-29), the Turkish Republic pursued a liberal fiscal policy. The main aim of fiscal policies applied over this period was the modernization of the Turkish tax system and improving the economic conditions of Turkish peasantry. At this period public finance was based on the principles of balanced budget-regular payment, improving the tax system in favour of taxpayers and maintaining of Turkish Lira’s stability. In the mixed economy period (1930-38) there were active government interventions in order to develop Turkish industry. The main aim of fiscal policies applied over this period was the development of Turkish industry, improving the infrastructure and the productive capacity of Turkish economy.
Abstract (Original Language): 
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923-38 döneminde uygulanan maliye politikaları iki ana döneme ayrılabilir: liberal ekonomik düsünceye ve karma ekonomi yaklasımına dayanan politikalar. Birinci dönemde (1923-29) her ne kadar bazı devlet müdahaleleri söz konusu ise de Türkiye Cumhuriyeti liberal bir maliye politikası takip etti. Bu dönemde uygulanan maliye politikalarının temel amacı Türk vergi sisteminin modernlestirilmesi ve Türk köylüsünün durumunun iyilestirilmesidir. Bu dönemde kamu maliyesi denk bütçe-düzgün ödeme, yükümlülerin lehine vergi sisteminin iyilestirilmesi ve Türk lirası’nın istikrarını koruma ilkelerine dayanmaktadır. Karma ekonomi döneminde (1930-38) Türk sanayisini gelistirmek için aktif devlet müdahaleleri söz konusudur. Bu dönem boyunca uygulanan maliye politikalarının ana amacı Türk sanayisini gelistirmek, altyapı ve Türk ekonomisinin üretim kapasitesini iyilestirmektir.

REFERENCES

References: 

Altıparmak, Aytekin (2002), "Türkiye'de Devletçilik Döneminde Özel Sektör
Sanayin Gelisimi", Erciyes Üniversitesi, SBE Dergisi, Sayı 13, ss.35-59.
Aysan, Mustafa (1980), 100. Doğum Yıldönümünde Atatürk'ün Ekonomi Politikası,
Đstanbul:Ekonomik ve Sosyal Yayınlar.
Aysan, Mustafa (2000), Atatürk'ün Ekonomik Görüsleri, Altıncı Baskı, Toplumsal
Dönüsüm Yayınları.
Boratav, Korkut (1974), 100 Soruda Türkiye'de Devletçilik, Đstanbul: Gerçek
Yayınları.
Boratav, Korkut (1977), "1923-1939 Yıllarının Đktisat Politikası Açısından
Dönemlendirilmesi", Atatürk Dneminin Ekonomik ve Toplumsal Tarihiyle Đlgili
Sorunlar Sempozyumu, 14-16 Ocak 1977, Đstanbul: Đstanbul Yüksek Đktisat ve
Ticaret Mektebi Mezunları Derneği Yayınları.
Boratav, Korkut (2005), Türkiye Đktisat Tarihi:1908:2002, 9. Baskı, Ankara:Đmge
Kitabevi.
Çavdar, T. (1982), Türkiye'de Liberalizmin Doğusu, Đstanbul: Uygarlık Yayınları.
Çeçen, A. Aydın, A. Suut Doğruel ve Fatma Doğruel (1990), Türkiye'de Ekonomik
Büyüme, Yapısal Dönüsüm ve Kriz, Đstanbul: Egemen.
Derin, Haldun (1940), Türkiye'de Devletçilik, Đstanbul.
DĐE (2001), Đstatistik Göstergeler:1923-1998, Ankara: Devlet Đstatistik Enstitüsü.
Ergin, Feridun (1977), Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi, Đstanbul: Yasar Eğitim
ve Kültür Vakfı Yayınları.
Hiç, Mükerrem (1998), "Atatürk ve Ekonomik Rejim: Devletçilikten Günümüzde
Piyasa Ekonomisine", Yeni Türkiye, Yıl 4, Sayı 32-34, ss.3285-3292.
Hines, W.D. et al., (1936), Türkiye'nin Đktisadi Bakımdan Umumi Bir Tetkiki, 1933-
34, 3. Cilt, Ankara: Mehmet Đhsan Matbaası.
Irmak, Esin (1992), Kapitalist Gelisme ve Türkiye Ekonomisi, Đstanbul.
Đnan, Afet (1969), Vatandas Đçin Medeni Bilgiler ve Kemal Atatürk'ün El Yazıları,
Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Đnce, Macit (1996), Devlet Borçlanması (Kamu Kredisi), Yenilenmis ve
Genisletilmis Besinci Bası, Ankara:Seçkin.
Keyder, Çağlar (1993), Dünya Ekonomisi Đçinde Türkiye: 1923-1929, Đstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Konukman, Aziz (2003), "Cumhuriyetin Kurulus Yılları ve 80 Sonrası dönemin
Bütçe Politikaları-Uygulamaları: Devletin Đnsasından Devletin Tasfiyesine",
Gazi Üniversitesi, ĐĐBF Dergisi, 2/2003, ss.29-65.
Korum, Uğur (1982), "1923-1929 Döneminde Türkiye'de Đmalat Sanayi ve Sanayi
Politikaları", Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin Ekonomik
Gelismesi, Ankara Üniversitesi SBF Yayını No:513, Ankara.
Ökçün, Gündüz (Der.) (1968), Türkiye Đktisat Kongresi (Đzmir-1923): Haberler,
Belgeler, Yorumlar, Ankara.
Öztürk, Kazım (1969), Cumhurbaskanlarının TBMM'ni Açıs Nutukları, Đstanbul:
Ak Yayınları.
Parasız, Đlker (1998), Türkiye Ekonomisi: 1923’den Günümüze Türkiye’de Đktisat
ve Đstikrar Politikaları, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
Tekeli, Đ. ve S. Đlkin (1982), Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçilik Olusumu,
Ankara: ODTÜ Yayınları.
Tezel, Yahya S. (1982), Cumhuriyet Döneminin Đktisadi Tarihi: 1923-1950,
Ankara: Yurt.
Tezel, Yahya S. (1986), Cumhuriyet Döneminin Đktisadi Tarihi: 1923-1950,
Genisletilmis Đkinci Basım, Ankara: Yurt.
Togan, Sübidey (1993), "Đthalatta Vergi Uygulaması", Yeni Forum, Sayı 14.
Tokgöz, Erdinç (1997), Türkiye’nin Đktisadi Gelisme Tarihi (1914-1997), Gözden
Geçirilmis ve Genisletilmis 4. Baskı, Ankara: Đmaj Yayınevi.
TUĐK (2006), Đstatistik Göstergeler: 1923-2005, Ankara: T.C. Basbakanlık Türkiye
Đstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/yillik/Ist_gostergeler.pdf (Đndirme
tarihi:12.04.2007)
Türk Đnkılâp Tarihi Enstitüsü (1961), Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I, Ankara:
Türk Đnkılâp Tarihi Enstitüsü.
Türk, Đsmail (1981), "Cumhuriyet döneminde Vergi Sistemimizin Gelismesi", A.Ü.
SBF Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Cilt XXXVI, No:1-4, Ocak-Aralık.
Türk, Đsmail (1982), Atatürk ve Türk Mali Sistemi: Atatürk Dönemi Ekonomi
Politikası ve Türkiye'nin Ekonomik Gelismesi, A.Ü. SBF Yayınları, No:513.
Varcan, Nezih (1987), Türkiye'de Vergi Politikalarının Olusumu: Cumhuriyet
Dönemi, Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Varcan, Nezih ve Tufan Çakır (2000), Maliye Tarihi, Eskisehir: Anadolu
Üniversitesi.
Vural, Đstiklâl Yasar (1999), “1923-1929 Dönemi Maliye Politikaları”, Afyon
Kocatepe Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:1,
Sayı:2, ss.133-146.
Yasa, Memduh, et al., (1980), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi:1923-1978,
Đstanbul: Akbank Kültür Yayınları

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com