Buradasınız

Türkiye’de Tüketici ve Toptan Eşya Fiyat İndeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1986–2004

The Causal Relationship Between The Consumer and Wholesale Price Index in Turkey: 1986–2004

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Changes in the price index have been perceived as indicator of inflation by policymakers. The most applied indexes in practice are the Wholesale Price Index (WPI) and Consumer Price Index(CPI). Changes in WPI which is used as an indicator of changes in wholesale prices affects CPI which is used as an indicator of finished goods. In that sense, in this study the relationship between these two indexes has been examined by using a Unit Root Test and Granger Causality Test for Turkish data covering the period 1986:M1 and 2004:M12. Our result show that there is one way causality from WPI to CPI.
Abstract (Original Language): 
Fiyat indekslerindeki değisimler enflasyonun bir göstergesi olarak algılanmakta ve bu nedenle politika yapıcılarının ilgisini çekmektedir. Uygulamada en çok kullanılan indeksler ise TEFE ve TÜFE olarak bilinen indekslerdir. Toptan esya satıs fiyatlarındaki değisimin bir ölçüsü olarak kullanılan TEFE’ de meydana gelen değisimler tamamlanmıs malların fiyat ölçüsü olarak kullanılan TÜFE’ yi etkilemektedir. Bu bağlamda yapılan çalısmada, söz konusu iki değisken arasındaki iliski Türkiye’ye ait verilerle 1986: 01–2004: 12 dönemi için Birim Kök ve Granger Nedensellik Testini kullanarak arastırılmıs ve TÜFE’ den TEFE’ ye doğru tek yönlü bir nedenselliğin mevcut olduğu sonucuna ulasılmıstır.
181-190

REFERENCES

References: 

Damador N. G., (1999), “Temel Ekonometri”, (Çev: Ü. Senesen, G.G.
Senesen), Đstanbul, Literatür Yayınları
Enders, W., (1995), Appied Econometric Time Series, New York, Wiley.
Kılıçbay, A., (2002), Türkiye Ekonomisinin Genisleyen Ufukları, Đstanbul,
Đstanbul Ünv. Đktisat Fakültesi Yayınları, No:569
Kutlar, A., (2005) , Uygulamalı Ekonometri, 2.Baskı, Nobel Yayınları,
Ankara
Parasız, Đ., (1991), Modern Makro Ekonominin Temelleri, 1.Baskı, Bursa
Ezgi Yayınları
Isığıçok, E., (1994), Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi, Bursa,
U.Ü. Basımevi
Sevüktekin, M. Nargeleçekenler M., (2005), Zaman Serileri Analizi, Ankara,
Nobel Yayınları
Akdi, Y.,Sahin, A., (2007), “Enflasyon Yakınsaması: Türkiye Örneği”,
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44, 69-74.
Abdulia, A., (2002), “Using threshold cointegration to estimate asymmetric
price transmission in the Swiss pork market”, Applied Economics,
34, 679–87.
Akgeyik T., Çil Yavuz N., (2006), “Türkiye’de Asgari Ücret, Milli Gelir ve
Đssizlik Đliskisi (Ekonometrik Bir Analiz)”, Maliye Arastırma
Merkezi Konferansları, 49. seri, 2–17.
Belton W. J. and U.Nair-Reichert, (2007), “Inflation regimes, core inflation
measures and the relationship between producer and consumer price
inflation” Applied Economics, 39, 1295–1305.
Caraballoa M. A., Carlos Dabu´ sb and Carlos U., (2006), “ Relative prices
and inflation: new evidence from different inflationary contexts”,
Applied Economics, 38, 1931–1944.
C.W.J. Granger, P.Newbold, (1974), “Spurios Regressions in
Econometrics”, Journal of Econometrics, 2(2), 111–120.
Çaglayan, M. and Filiztekin, A., (2003), Nonlinear impact of inflation on
relative price variability, Economics Letters, 79, 213–18.
Dorestani, A., Arjomand L.H., (2006), “An Empirical Study of the
Relationship Between Consumer and Producer Price Index: A Unit
Root Test and Test of Cointegration”, The Coastal Business Journal
Spring ; Vol.5, Nu.1, 33-38.
Emery, K. M., and Chang, C.P., (1996), “Do Wages Help Predict Inflation?”
Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review, First Quarter: 2–
9.
Gordon, R. J., (1988), “The Role of Wages in the Inflation Process.”
American Economic Review 78, No. 2: 276–283.
Lown, C. S., and Rich, R. W., (1997), “Is There an Inflation Puzzle?”
Federal Reserve Bank of New York Research Paper, No. 9723.
Mehra, Y. (1993), “Unit Labor Costs and the Price Level.” Federal Reserve
Bank of Richmond Economic Review 79, No. 4: 35–52.
Molina, J. A., (1998), “ Analysing the effects of price changes on the cost of
living of consumers using true indices”, Applied Economics Letters,
5, 639–44.
Shaikh A. Hamid and Tej S. Dhakar, (2007), “The behaviour of the US
consumer price index 1913–2003: a study of seasonality in the
monthly US CPI” Applied Economics, 1–14.
Tiffin R. and Dawson P. J., (2000), “Structural breaks, cointegration and the
farm-retail price spread for lamb Applied Economics”, 32, 1281–
1286.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com