Buradasınız

KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Examination of Elements which determine the Export Performance of SMEs: A Field Study on Businesses Operating in İnegöl

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
SMEs take important roles on to spread external markets and to be integrated with economy. Benefits of SMSEs would be comprehended clearly in terms of economic system when their structural features are taken in to account. Rise of government incentives in respect of export in parallel with positive contributions of the rapid changes on communication and technology to SMEs export policies have been the significant development indicators. Enhancement of export levels of SMEs and reorganization of the essential points in the base of development policies have become an essential study field. The aforementioned importance will be understood better when positive contribution of SMEs to country economy and their share in foreign trade considered. Accordingly, the aim of this study is the examination of significant elements of SMEs export performances
Abstract (Original Language): 
Küresel ekonomiyle bütünleşme ve dış pazarlara açılmada KOBİ’ler önemli roller üstlenmektedir. KOBİ’lerin yapısal özelliklerinden kaynaklanan avantajları dikkate alındığında ekonomik sistem açısından faydaları daha iyi anlaşılmaktadır. İletişim ve bilgisayar teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimin kobi’lerin ihracat politikalarına olan olumlu yansımalarına paralel olarak ihracat konusunda devlet teşviklerinin de artması önemli gelişme göstergeleri olmuştur. Kobi’lerin ihracat düzeylerinin geliştirilmesi ve ihracat performanslarının belirleyici unsurları konumunda olan noktaların belirlenerek sürekli gelişim politikası temelinde organize edilmesi önemli bir çalışma alanı konumuna gelmiştir. Özellikle kobi’lerin ülke ekonomilerine yansıyan olumlu katkıları ve dış ticaretten aldıkları pay dikkate alındığında söz konusu önem daha da iyi anlaşılabilmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacını, kobi’lerin ihracat performanslarının belirleyici unsurlarının incelenmesi oluşturmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akdemir, A. (2009). İşletmeciliğin Temel Bilgileri, Mevzuata, Girişimciliğe, Uygulamaya, Global Krize Duyarlı
Yeniliklerle Güncellenmiş ve Genişletilmiş Baskı, Ekin, Ankara.
Aysan, A.F. ve Hacıhasanoğlu, Y.S. (2007). “Investtigation into Determinants of Turkish Export-Boom In The
2000s”, The Journal of International Trade and Diplomacy, 1 (2), Fall 2007: 159-202.
Çukacı, Y.C. (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, (Editör: Mehmet Tikici ve Ali Aksoy), Nobel, Ankara. Aydın Kayabaşı
Hakan Kiracı
Kobi’lerde İhracat Performansı Belirleyen Unsurların İncelenmesi: Zafer Kanberoğlu
İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması Ahmet Oğuz
12
Freeman, J. ve Lawley, M. (2005). “Export Performance: A Framework For Comparison of Regional and
Metropolitan Sme Exporters”, Anzmac 2005, http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2005/cdsite/pdfs/9-Marketing-Int-C-... -Erişim 18/06/2009).
Güney, S. (2008). Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Ibeh, K.I.N. (2003). “On The Internal Drivers of Export Performance Among Nigerian Firms: Empirical Findings and
Implications”, Management Decision, 41/3, pp. 217-225.
Julian, C.C. (2003). “Examining The Antecedents of Export Marketing Performance of Thai Export Ventures”,
Journal of Asia-Pasific Business, Vol:5/1, pp.3-17.
Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 2. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
Karabulut, T. (2009). Girişimcilik ve Sürdürülebilirliği, Papatya, Yayıncılık, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana.
Katsikeas, C.S., Piercy, N.F., Loannidis, C. (1996). “Determinants of Export Performance In A European Context”,
European Journal Of Marketing, Vol: 30, No:6, pp. 6-35.
Köksal, M.H. (2008). “How Export Marketing Research Affects Company Export Performance: Evidence From
Turkish Companies”, Marketing Intelligence and Planning, Vol:26, No:4, pp.416-430.
Küçük, O. (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin, Ankara.
La, V.Q., Patterson, P.G., Styles, C.W. (2005). “Determinants Of Export Performance Across Service Types: A
Conceptual Model”, Journal of Service Marketing, 19/6, pp.379-391.
Maurel, C. (2009). “Determinants of Export Performance In French Wine SMEs”, International Journal Of Wine
Business Research, Vol:21, No:2, pp.118-142.
Mavrogiannis, M., Michael A., Bourlakis, P.J., Dawson, M.R.N. (2008). “Assessing Export Performance in The
Greek Food and Beverage Industry: An Integrated Structural Equation Model Approach”, British Food
Journal, Vol. 110, No:7, pp..638-654.
Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli) Teknikler, Seçkin, Ankara.
Nazar, M.S. ve Saleem, H.M.N. (2009). “Firm-Level Determinants of Export Performance”, International Business of
Economic Research Journal, Vol: 8, No:2, February, pp. 105-112.
Nhat Lu, V., Julian, C.C. (2007). “The Internet and Export Marketing Performance”, Asia Paisific Journal of
Marketing and Logistics”, Vol. 19, No:2, pp. 127-144.
O’Cass, A., Julian, C. (2003). “Examining Firm and Environmental Influences on Export Marketing Mix Strategy
and Export Performance of Australian Exporters”, European Journal of Marketing, Vol:37, No:3/4, pp.
366-384.
Perçin, S. (2005). “İhracat Performanslarını Belirleyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Firmaların İhracat Performans
Ölçülerine Göre Sınıflandırılmasındaki Rolü: İSO 1000 Sanayi Firmaları Uygulaması”, Kocaeli Üniv.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 2005/1, ss.139-155.
Schroder, B., Banzon, A., Mavondo, F. (2001). “Strategy, Strategy Implementation and Export Performance of
Developing Country Exporters: The Case Of Philippines”,
http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2001/anzmac/AUTHORS/pdfs/Schroder.pdf
Styles, C. ve Ambler, T. (1994). “Successfull Export Practice: The UK Experience”, International Marketing Rewiev,
Vol:11, No:6, pp.23-47.
Styles, C., Ambler, T. (2000). “The Impact of Relational Variables on Export Performance: An Empirical
Investigation in Australia and The UK”, Australian Journal of Management, Vol: 25, No:3, December,
pp. 261-281.
Taymaz, E. ve Yılmaz, K. (2007). “Productivity and Trade Orientation: Turkish Manufacturing Industry Before and
After The Customs Union”, The Journal of International Trade and Diplomacy, 1 (1), Spring, 127-154.
Thirkell, P.C. ve Dau, R. (1998). “Export Performance: Success Determinants For New Zealand Manufacturing
Exporters”, European Journal of Marketing, Vol:32, No: 9/10, pp. 813.829.
Toften, K. (2005). “The Influence of Export Information Use on Export Knowledge and Performance: Some
Empirical Evidence”, Marketing Intelligence and Planning, Vol.23, No:2, pp.200-219.
Tooksoon P. ve Mohamad, O. (2008). “Marketing Capability and Export Performance: Evidence From Thai AgroBased Firms”, The 2008 International Conference on Business and Information (BAI2008), Organized by
Academy of Taiwan Information Systems Research (ATISR), July 7-9,Seoul, South Korea academicpapers.org/ocs2/session/Papers/G5/821-1220-1-RV.doc Erişim (18/06/2009)
Valos, M. ve Baker, M., (1996). “Developing An Australian Model of Export Marketing Performance Determinants”,
Marketing Intelligence & Planning, 14/3, pp. 11-20.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com