Buradasınız

Regional Disparity and Clusters in Turkey: A Lisa (Local Indicators of Spatial Association) Analysis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In recent years, regional disparity problem across provinces and regions of Turkey and solving suggestions have been debated by many scientist and politicians. East and West dualism is very clear that Western part of the country is significantly more developed than the East. This situation can be shown the tools of spatial statistics reveal the presence of spatial dependence across provinces and regions. The presence of heterogeneity is reflected in the distribution of Local Indicators of Spatial Association (LISA) statistics. The aim of this study is to present a LISA analysis by using GeoDa (Geographic Data Analysis Program) in order to show regional disparity and clusters in Turkey. This paper present important result on the distribution of growth in provinces of Turkey and its relation with other important indicators of development. Findings shows that powerfulness (or weakness) of per capita GDP levels of provinces parallel to patent applications, automobile numbers, electricity consumption, entrepreneurship, net migration rates, unemployment rates, per capita export and import, literacy rates, university degrees, and bed numbers of per hundred thousand patients in Turkey. Despite East and South Eastern Anatolia provinces obtain high level public investment values; these cities have less level per capita income.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda, Türkiye’nin bölgeleri ve illeri arasındaki bölgesel eşitsizlik problemi ve çözüm önerileri pek çok bilim insanı ve politikacı tarafından tartışılmaktadır. Doğu ve Batı dualizmi çok açıktır ki, ülkenin batı bölgeleri belirgin bir şekilde doğusundan daha fazla gelişmiştir. Bu durum iller ve bölgeler arasındaki mekansal bağımlılığın ortaya çıkarılması için kullanılan mekansal istatistiğin araçları ile gösterilebilir. Heterojenitenin varlığı LISA istatistiklerinin dağılımında yansıtılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bölgesel eşitsizlik ve yığışımlar göstermek için GeoDa programı kullanarak bir LISA analizi sunmaktır. Bu çalışma, Türkiye’nin illerinde büyümenin dağılımı ve kalkınmanın diğer önemli göstergelerle ilişkisi üzerine önemli sonuçlar sunmaktadır. Bulgular göstermektedir ki, Türkiye’de illerin kişi başına GSYİH düzeyinin yüksekliği (azlığı), patent başvuruları, otomobil sayıları, elektrik tüketimi, girişimcilik, net göç oranları, işsizlik oranları, kişi başına ithalat ve ihracat, okuryazarlık oranı, üniversite mezunlarının sayısı, bin hasta başına düşen yatak sayısına paraleldir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu illeri yüksek düzeyde kamu yatırımı almasına rağmen, bu şehirler düşük seviyede kişi başına gelire sahiptir.

REFERENCES

References: 

AKGUNGOR S. (2003) “Exploring Regional Specializations in Turkey’s Manufacturing Industry”. Regional
Studies Association International Conference, Pisa, Italy, April 12-15
ANSELIN L (1995) “Local Indicator of Spatial Association – LISA”. Geographical Analysis 27, pp.93–115
ANSELIN L. (1988) Spatial Econometrics: Methods and Models. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
ANSELIN L., SRIDHARAN S. and GHOLSTON S. (2007) “Using Exploratory Spatial Data Analysis to Leverage
Social Indicator Databases: The Discovery of Interesting Patterns”. Social Indicators Research 82, pp.287–309
ATALIK G. (1990) “Some Effects of Regional Differentiation on Integration in the European Community”. Papers
in Regional Science Association, Vol. 69, pp.11-19
ATES S., ERK N., DIREKCI T. (2000) “Convergence and Growth within GAP (South Eastern Anatolia Project)
Region and Overall Turkey’s Regions”. http://www.econturk.org/sanli8.pdf, International METU Conference in
Economics IV, September 13-16, Ankara
BALKIR C. (1995) “Less Development Regions and Regional Development Policies in Turkey”. European Urban
and Regional Studies, SAGE Publications, 1995/2; pp.253-264
BERBER M., YAMAK R., ARTAN S. (2000) “Türkiye’de Yakınlaşma Hipotezinin Bölgeler Bazında Geçerliliği
Üzerine Ampirik Bir Çalışma: 1975-1997”. 9. Ulusal Bölge Bilimi Kongresi - Bildiri Kitabi: 51-59, Trabzon
ÇELEBIOĞLU F., DALL’ERBA S. (2010) “Spatial Disparities across the Regions of Turkey: An Exploratory
Spatial Data Analysis” The Annals of Regional Science 45, 379–400
DELIKTAS E., ÖNDER A.Ö. and KARADAG M. (2008) “The Spillover Effects Of Public Capital on the Turkish
Private Manufacturing Industries in the Geographical Regions”. The Annals of Regional Science DOI:
10.1007/s00168-008-0220-4
ELVEREN A.Y., GALBRAITH J.K. (2008) “Pay Inequality in Turkey in the Neo-Liberal Era: 1980-2001”.
University of Texas Inequality Project Working Paper No. 49, April 21
ERTUGAL E. (2005) “Strategies for Regional Development: Challenges Facing Turkey on the Road to EU
Membership”. Turkish Policy Quarterly, Vol: 4, No: 3, Fall Regional Disparty and Clusters in Turkey:
A Lisa (Local Indicators of Spatial Association) Analysis Assist. Prof. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU
47
FERIDUN M. and SEZGIN S. (2008) “Regional Underdevelopment and Terrorism: The Case of South Eastern
Turkey”. Defense and Peace Economics 19:3, pp.225-233
GEZICI F., HEWINGS G. (2004) “Regional Convergence and the Economic Performance of Peripheral Areas in
Turkey”. RURDS Vol. 16, No. 2, pp.113-132
KELES R. (1985) “The Effects of External Migration on Regional Development in Turkey”. In: Uneven
Development in Southern Europe: Studies Of Accumulation, Class, Migration And The State, (edited by Ray
Hudson and Jim Lewis), London, England, Methuen Publishing, pp.54-75.
KIRDAR M. and SARACOGLU S. (2007) “Migration and Regional Convergence: An Empirical Investigation for
Turkey”. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2648/, MPRA Paper No. 2648
ÖZASLAN M., DINÇER B., and ÖZGÜR H. (2006) “Regional Disparities and Territorial Indicators in Turkey:
Socio-Economic Development Index (SEDI)”. The Department of Planning and Regional Development, University
of Thessaly and the Greek section of ERSA, 46th Congress of the European Regional Science Association
(ERSA): Enlargment, Southern Europe, and the Mediterranean, Volos, Greece, August 30th – September 3
rd
OZTURK I. (2002) “Economic and Social Issues of East And Southeast Turkey: Policy Implications”.
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/1582/, MPRA Paper No. 1582
SPO - State Planning Organization, www.spo.gov.tr
TANSEL A., GUNGOR AD (2000) “Provincial Inequalities in School Enrollments in Turkey”. Economic Research
Forum Working Paper No. 2003
TUGIK (Turkish Young Businessmen’s Confederation) Report (2008) (prepared by Prof.Mustafa Sonmez) Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’nun Gelişimi İçin Çözüm Önerileri. http://www.tugik.org.tr/tuganasayfa.wc
TUİK - Turkish Statistical Institute, www.turkstat.gov.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com