Buradasınız

OTEL İŞLETMELERİNDE ETİKSEL İKLİM ALGILAMALARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTIONS OF ETHICAL CLIMATE TYPES AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN HOTEL BUSINESSES: THE CASE OF CAPPADOCIA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to determine the effect of ethical climate perceptions of the staff employed in four and five star hotels in Cappadocia on their organizational commitment. According to correlation analysis; It is determined that positive relationship between caring, law and codes, and rule types and affective and normative commitment. On the other hand, negative relationship between instrumentalism and affective commitment is revealed. No significant relationship between independence and subdimensions of organizational commitment is found out. Regression analysis results show that caring and rules have positive effect on affective commitment while instrumentalism has negative effect on affective commitment. It is found out that perceptions of ethical climate has no significant effect on normative and continuance commitment.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Kapadokya bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin etiksel iklim algılamaları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkileri analiz etmek, ayrıca etiksel iklim algılamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre başkalarının iyiliğini isteme, kanun ve kod ve kurallar iklim tipleri ile duygusal ve normatif bağlılık arasında pozitif yönlü, buna karşın araçsallık iklim tipi ile duygusal bağlılık arasında negatif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak bağımsızlık iklim tipi ile örgütsel bağlılığın alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre etiksel iklimin alt boyutlarından başkalarının iyiliğini isteme ve kuralların duygusal bağlılığı pozitif etkilediği, buna karşın araçsallık boyutunun ise duygusal bağlılık üzerinde negatif etkiye sahip olduğu görülmüştür. Etiksel iklim algılamalarının normatif ve devam bağlılığı üzerinde etkili olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
191-206

REFERENCES

References: 

Agarwal, J. and Malloy, D. C. (1999). “Ethical work climate dimensions in a not-for-profit organization: An
empirical study”, Journal of Business Ethics, 20: 1-14.
Akman, G., Özkan, C. ve Eriş, H. (2008). “Strateji odaklılık ve firma stratejilerinin firma performansına etkisinin
analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (13): 93-115. Otel İşletmelerinde Etiksel İklim Algılamaları ile Adem Öğüt
Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Kapadokya Örneği Metin Kaplan
204
Asa, Y. ve Dalkılıç, N. (2008). “Örgütsel bağlılıkta üç bileşen ve yan unsurlar teorisine yönelik kütahya kamu sektörü
araştırması”, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. 16-18 Mayıs. Antalya: İstanbul
Kültür Üniversitesi: 852-857.
Barnett, T. and Schubert, E. (2002). “Perceptions of the ethical work climate and covenantal relationships”, Journal
of Business Ethics, 36: 279-290.
Barnett, T. and Vaicys, C. (2000). “The moderating effect of individuals’ perceptions of ethical work climate on
ethical judgments and behavioral intentions”, Journal of Business Ethics, 27: 351-362.
Bartels, L. K., Harrick, E., Martell, K. and Strickland, D. (1998). “The relationship between ethical climate and
ethical problems within human resource management”, Journal of Business Ethics, 17: 799-804.
Becker, T. E. (1992). “Foci and bases of commitment: Are they distinctions worth making?”, Academy of
Management Journal, 35 (1): 232-244.
Bergman, M. E. (2006). “The relationship between affective and normative commitment: review and research
agenda”, Journal of Organizational Behavior, 27: 645-663.
Bozic, L. (2007). “The effects of market orientation on product innovation”, Croatian Economic Survey, 9: 107-124.
Bulut, Ç., Çulha, O., Tütüncüoğlu, M. ve Aksoy, E. (2009). “İçsel ve dışsal ödüllerin duygusal bağlılık üzerindeki
etkisi: İzmir ili ve çevresindeki kobilerde bir araştırma”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiriler Kitabı, 21-23 Mayıs. Eskişekir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 120-127.
Cullen, J. B., Parboteeah, K. P. and Victor, B. (2003). “The effects of ethical climates on organizational commitment:
A two-study analysis”, Journal of Business Ethics, 46: 127-141.
Deshpande, S. P., George, E. and Joseph, J. (2000). “Ethical climates and managerial succes in Russian
organizations”, Journal of Business Ethics, 23: 211-217.
Elçi, M. and Alpkan, L. (2009). “The impact of perceived organizational ethical climate on work satisfaction”,
Journal of Business Ethics, 84: 297-311.
Erben, G. S. ve Güneşer, A. B. (2008). “The relationship between paternalistic leadership and organizational
commitment: Investigating the role of climate regarding ethics”, Journal of Business Ethics, 82: 955-968.
Ferris, K. R. and Aranya, N. (1983). “A comparison of two organizational commitment scales”, Personel Psychology,
36: 87-98.
İbicioğlu, H. (2000). “Örgütsel bağlılıkta paradigmatik uyumun yeri”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 15 (1), 13-22.
Kalaycı, Şeref (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (4. Baskı). Ankara: Asil Yayın
Dağıtım.
Kelley, S. W. and Dorsch, M. J. (1991). “Ethical climate, organizational commitment and indeptedness among
purchasing executives”, Journal of Personel Selling and Sales Management, 11 (4): 55-66.
Kim, N. Y. and Miller, G. (2008). “Perceptions of the ethical climate in the Korean tourism industry”, Journal of
Business Ethics, 82: 941-954.
Malloy, D. C. and Agarwal, J. (2003). “Factors influencing ethical climate in a nonprofit organisation: An empirical
investigation”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 8 (3): 224-250. Otel İşletmelerinde Etiksel İklim Algılamaları ile Adem Öğüt
Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Kapadokya Örneği Metin Kaplan
205
Martin, K. D. and Cullen, J. B. (2006). “Continuities and extensions of ethical climate theory: A meta-analytic
review”, Journal of Business Ethics, 69, 175-194.
Maxwell, G. and Steele, G. (2003). “Organizational commitment: a study of managers in hotels”, International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 15 (7), 362-369.
Meyer, J. P. and Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace Theory Research and Application,
California: Sage Publications.
Mize, K. J., Stanforth, N. and Johnson, C. (2000). “Perception of retail supervisor’s ethical behavior and front-line
managers’ organizational commitment”, Clothing and Textiles Research Journal, 18 (2): 100-110.
Mulki, J. P., Jaramillo, F. and Locander, W. B. (2006). “Effects of ethical climate and supervisory trust on
salesperson’s job attitudes and intentions to quit”, Journal of Personall Selling & Sales Management, XXVI
(1): 19-26.
Özgener, Ş. ve İraz, R. (2006). “Customer relationship management in small-medium enterprises: The case of Turkish
tourism industry”, Tourism Management, 27: 1356-1363.
Pierce, M. A. and Henry, J. W. (1996), “Computer ethics: The role of personal, informal, and formal codes”, Journal
of Business Ethics, 15: 425-437.
Ruppel, C. P. and Harrington, S. J. (2000). “The relationship of communication, ethical work climate, and trust to
commitment and innovation”, Journal of Business Ethics, 25: 313-328.
Schminke, M., Ambrose, M. L. and Neubaum, D. O. (2005). “The effect of leader moral development on ethical
climate and employee attitudes”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97: 135-151.
Schwepker Jr, C. H. (2001). “Ethical climate’s relationship to job satisfaction, organizational commitment, and
turnover intention in the saleforce”, Journal of Business Research, 54: 39-52.
Schwepker Jr, C. H. and Hartline, M. D. (2005). “Managing the ethical climate of customer-contact service
employees”, Journal of Service Research, 7 (4): 377-397.
Serper, Ö. ve Aytaç, M. (2000). Örnekleme. (2. Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi.
Shafer, W. E. (2009). “Ethical climate, organizational-professional conflict and organizational commitment A study
of Chinese auditors”, Accounting, Ayduting & Accountability Journal, 22 (7): 1087-1110.
Shapira-Lishchinsky, O. and Rosenblatt, Z. (2009). “Perceptions of organizational ethics as predictors of work
absence: A test of alternative absence measures”, Journal of Business Ethics, 88: 717-734.
Suar, D. and Khuntia, R. (2004). “Does ethical climate influence unethical practices and work behavior”, Journal of
Human Values, 10 (1): 11-21.
Tsai, M.-T. and Huang, C.-C. (2008). “The relationship among ethical climate types, facets of job satisfaction, and
the three components of organizational commitment: A study of nurses in Taiwan”, Journal of Business Ethics,
80: 565-581.
Valentine, S., Godkin, L. and Lucero, M. (2002). “Ethical context, organizational commitment, and personorganization fit”, Journal of Business Ethics, 41: 349-360.
Victor, B. and Cullen, J. B. (1988). “The organizational bases of ethical climates”, Administrative Science
Quarterly, 33: 101-125. Otel İşletmelerinde Etiksel İklim Algılamaları ile Adem Öğüt
Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Kapadokya Örneği Metin Kaplan
206
Weber, J. and Seger, J. E. (2002). “Influences upon organizational ethical subclimates: A replication study of a single
firm at two points in time”, Journal of Business Ethics, 41: 69-84.
Weeks, W. A., Loe, T. W., Chonko, L. B. and Wakefield, K. (2004). “The effects of perceived ethical climate on the
search for sales force excellence”, Journal of Personel Selling and Sales Management, XXIV (3): 199-214.
Wimbush, J. C., Shepard, J. M. and Markham, S. E. (1997). “An empirical examination of the multi-dimensionality of
ethical climate in organizations”, Journal of Business Ethics, 16: 67-77.
Yıldırım, M. H. ve Demirel, Y. (2009). “Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi:
otomotiv yan sanayi çalışanlarına yönelik bir araştırma”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiriler Kitabı. 21-23 Mayıs. Eskişekir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 585-589.
Yozgat, U. ve Şişman, A. F. (2007). “Yeniden yapılanma süreci ve bunun çalışanların iş tatmini ve örgüte bağlılıkları
üzerindeki etkisi (bir kamu kurumunda araştırma)”, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler
Kitabı. 25-27 Mayıs. Sakarya: Sakarya Üniversitesi: 745-752.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com