Buradasınız

XIX-XX. YÜZYILDA KÖYCEĞİZ’DE KROM MADENLERİ VE MADENLERİN İŞLETME İMTİYAZLARI

CHROMIUM MINES IN KÖYCEĞIZ AND MINE OPERATION GRANTS IN 19TH AND 20TH CENTURIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Köyceğiz Town, which is subject to Menteşe Sanjak of Aydın Province in 19th century, attracts attention as a place rich in agriculture, farming and mining. Köyceğiz is not so attractive as Milas and Bodrum towns but its chrome and manganese mines would be mined actively. It is seen that mines are mostly possessed by foreign enterprises in 19th century. This can be attributed as the Turks did not have enough capital (savings) and the people at war could not deal with mines. It is also seen that the mines are operated by family companies and this causes malpractices; these mines are exported to Europe.
Abstract (Original Language): 
XIX. yüzyıl Aydın Vilayeti Menteşe Sancağına bağlı olan Köyceğiz Kazası tarımın hayvancılığın ve madenciliğin yoğun olduğu bir yer olarak dikkat çeker. Milas ve Bodrum kazası kadar dikkate değer bir mekân olmamakla beraber krom ve manganez madenlerinin yoğun olarak işletildiği bir kazadır. XIX. yüzyılda madenlerin genellikle yabancı işletmelerin elinde olduğu görülür. Bu durumu Türklerin elinde yeterince sermaye birikimi olmamasına ve savaş içinde bulunan halkın bu alana el atmamasına bağlayabiliriz. Madenlerin aile şirketleri tarafından işletilmesinin yolsuzluklara yol açtığı da görülmekte, işlenen bu tür maden yatakları Avrupa’ya ihraç edilmektedir.

REFERENCES

References: 

A-Archive Document
Ottoman Archives of Primiership(BOA)
İ.MMS,İ.MMS,3333,73;İ.MMS,190,1332/Za39.İ.İMT.İ.İMT.1314/Ra1,2.Y.A.RESY.A.RES,18,7.İ.OMİ.OM,10,1323/L3.MVMV,182,23;MV,29,64;MV,16,86.MV,16,2.MV,140,91,MV,243,44;MV,256;MV,79,252.MV,256,18.MV,255,6;MV,255,5.İ.DUİTİ.DUİT,23,13;İ.DUİT,26,5;İ.DUİT,26,1;İ.DUİT,30,10.İ.DUİT,29,15;İ.DUİT,29,14;İ.DUİT,255,30;İ.DUİT,30,15;İ.DUİT,30,14.
B –Almanacs
Aydın Vilayet Salnameleri / Province Almanacs of Aydın(AVS)
1296.1301.1302.1311.1326.
Muğla İl Yıllığı 1967 Ankara, 1968.
C- Sources and Research Works
a-Books
AHMET REFİK (2000),Onuncu Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı, Haz: Abdullah Uysal, Kültür Bakanlığı,Ankara.
AKARCA Aşkıdil – AKARCA Turhan,(1954),Milas Coğrafyası Tarihi ve Arkeolojisi, İstanbul Matbaası, İstanbul.
AKDAĞ Mustafa(1950), “Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve İnkişafı Devrinde Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti”, Belleten, XIV/55, 499-562.
ALİ RIZA BEY( 1331),Menteşe Sancağının Ahval-ı Zıraiyesi, İstanbul.
BAYKARA TAŞKAYA, Arzu,(2010),”XIX. XX. Yüzyılda Fethiye Kazasında Krom Madenleri ve bu madenlerin İşletme İmtiyazları”,Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi Prof.Dr. İsmail Aka’ya Armağan Sayısı, XXV/1,Temmuz, İzmir,77–100.
BAYKARA, Arzu,(2010),XIX. Yüzyıl Bodrum Kazasının sosyal ve İktisadi Hayatı, Basılmamış Doktora Tezi, İzmir.
BERBER Engin (1999), İzmir (30 Ekim 1918- 15 Mayıs 1919),Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
CANTÜRK Hülya (1998), Osmanlı Salnamelerine Göre XIX. Yüzyılda Menteşe Sancağının Sosyal ve Ekonomik Durumu”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
Cumhuriyetimizin 15.Yılında Muğla, Muğla in the 15th year of the Republic, İzmir, 1938.
Cumhuriyetin 50. Yılında Köylerimiz, Our Villages in the 50th year of The Republic Ankara, 1978.
CUİNET Vital,( 1890)La Turque d’Asie, Cilt III, Paris,
EROĞLU Zekai( 1939), Muğla Tarihi, Marifet Basımevi, İzmir.
ESAD Dr (1339)Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası, Muğla Menteşe Sancağı, Ankara: TBMM Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekaleti Neşriyatı,1339-1923.( Muğla Menteşe Sanjak by Dr. Esad Bey, Head of Muğla Sanatorium,1923)
FAROQHI Suraıya ,(1994)Kentler ve KentlilerTürkçesi Neyyir Kalaycıoğlu,İstanbul .
FELLOWS Charles, (1840).An Account of Discoveries in Lycia,,London,
GÖKÇE Ahmet (2000),Maden Yatakları, TTK, Sivas.
GÜN, Pınar,(2006),Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Fethiye(1923–1960),Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
KARAL Enver. Ziya (1988)VIII, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Ankara.
KAHRAMAN Fikri (1993) Madenciliğe Giriş, Diyarbakır.
KOÇ Alâeddin Koç( 1973) Bodrum, Tarih Coğrafya Folklor Turizm.
KURMUŞ Orhan( 1984),Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, İstanbul.
MARNTRAN Robert (1995), XVI, XVIII. Yüzyıllar Osmanlı İmparatorluğu, Çev: M,Ali Kılıçbay,Türk Tarih Kurumu ,Ankara.
ÖZATA,Mürsel,(2004),Köyceğiz Sosyal, Siyasal Ve Ekonomik Yapısı(1923-1960),Basılmamış ,Yüksek Lisans Tezi,Muğla.
ÖZKAYA, Y, (1992)XVIII yüzyıl da Osmanlı Kurumları ve Osmanlı toplum Yaşantısı, Kültür Bakanlığı, Ankara.
QUARTAERT Donald, (1987), Osmanlı’da Devletinde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş (1881–1908), Ankara.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, madencilik özel ihtisas komisyonu raporu metal madenler alt komisyonu krom çalışma grubu raporu, Ankara, 2001.
SÜRGEVİL Sabri ,(1984), (1914–1918) Yılları Arasında İttihat ve Terakki Fırkasının İzmir Politikası, Basılmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
TABAKOĞLU Ahmet ,(1986 ),Türk İktisat Tarihi, İstanbul.
TOPRAK Zafer,( 1995) ,İttihat Terakki ve Devletçilik, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
TÜRKEŞ Ünal ,(1993),Kurtuluş Savaşında Muğla, İstanbul.
UYKUCU Ekrem ,(1983),İlçeleriyle Birlikte Muğla Tarihi, (Coğrafi Sosyal Yapı), İstanbul.
YORULMAZ Şerife,(1994), Aydın Vilayetinde Madenler, (1850-1908), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İzmir.
b-Articles
GENÇ Mehmet(1987),“17–19. Yüzyıllarda Sanayi ve Ticaret Merkezi olarak Tokat”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, (2-6 Temmuz 1986), Ankara, 166-175.
KÜTÜKOĞLU M. K (1979) “İzmir Rıhtım İnşaatı ve İşletme İmtiyazı,” İÜEFD, Ord. Prof. İ.H.Uzunçarşılı’ya Armağan Sayısı, cilt 32,127-128:127-158
ÖKÇÜN Gündüz,(1969) ,“XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Maden Üretiminde Türk Azınlık
Yabancı Payları” ,Abadan’a Armağan, Ankara.
SAHİLLİOĞLU Halil, (1968),1763 İzmir Limanı İhracat Gümrüğü ve Tarifesi”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 8, 53–67.
SAHİLLİOĞLU Halil (1978),Osmanlı Para Tarihinde Dünya Para ve Maden Hareketlerinin Yeri(1300-1750) ,ODTU Gelişme Dergisi, Türkiye İktisat Tarihi Üzerine Araştırmalar Özel Sayısı (1978) ,4:1-27.
SOYKAN Füsun - Mutluer Mustafa, (1995) “Türkiye’de Madencilik Ve Maden Yataklarının Coğrafi Dağılışı”, Ege Coğrafya Dergisi 8, 44.37–55.
TEKELİ İlhan (1992)”Ege Bölgesinde Yerleşim Sistemin 19. yüzyıldaki Dönüşümü”, Üç İzmir, İstanbul,136: 125–141.
TIZLAK Fahrettin,(1996),“XIX. Yüzyıl ortalarında Osmanlı Maden Yatakları”, Belleten LX/229,718:703–718.
c-webs
www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi,(01.05.2011).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com