Buradasınız

MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI

USE OF ANALYTIC NETWORK PROCESS IN ACCOUNTING SOFTWARE SELECTION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Today, advances in information and communication technologies have made several business branches move their business to computing environment. Profession of accounting is one of the fastest business branches that adapts to digital transformation. Giving right decisions in this digital transformation is very important in terms of both productivity and customer satisfaction. In general terms, the software selection issue, in particularly the choice of accounting software, is a complex multi-criteria problem. One of the outstanding methods that is used for solutions of multi-criteria decision problems is the analytic network process (ANP) method. ANP is an efficient decision making method in which the feedback among the internal and external dependencies the digitalized criteria and the criteria that are difficult to digitalize are analyzed. In this study, it was aimed to determine the most suitable alternative for selecting the most appropriate accounting packet program by considering a set of threemain criteria, and 16 sub-criterion. The method for the study relies on determining the weights of criteria as a result of a survey that is done among accounting professionals and the analysis of obtained criteria weights by ANP method. Inthis study, six different accounting software alternatives are evaluated by using the method of ANP and the best alternative has been determined.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birçok işkolunda işlerin bilgisayar ortamlarına taşınmasını netice vermiştir. Muhasebe mesleği bu dijital dönüşüme en hızlı uyum sağlayan iş kollarından birisidir. Bu dijital dönüşümde doğru kararların verilmesi hem verimlik hem de müşteri memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. Genel anlamda yazılım seçim problemi, özelde ise muhasebe paket programı seçimi, çok kriterli kompleks bir problemdir. Çok kriterli karar problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemlerden öne çıkan birisi de analitik ağsüreci (ANP) metodudur. ANP, sayısallaştırılabilen ve sayılaştırılması zor olan kriterler arasındaki iç ve dışbağımlılıklarla geri bildirimlerin analiz edilebildiği etkili bir karar verme metodudur. Bu çalışmada, en uygun muhasebe paket programının seçilmesiiçin, üç ana kriter grubu ve 16 alt kriter göz önünde bulundurularak en uygun alternatifin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi, muhasebe meslek mensuplarına yapılan anket sonucunda kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi ve elde edilen kriter ağırlıklarının ANP metodu ile analizine dayanmaktadır. Çalışmada ANP metodu kullanılarak 6 farklı muhasebe paket programı alternatifi değerlendirilmişve en iyi alternatif belirlenmiştir
261-280

REFERENCES

References: 

Agarwal, A., S, Ravi., Tiwari, M.K. (2006) “Modelingthe Metrics of Lean, Agile and Leagile Supply Chain: An
ANP-based Approach”, European Journal of Operational Research, Vol.173, 211-225, 2006.
Alikalfa, E.P. and M.S. Özdemir (2003) “The Best Policy for European Union and Turkey Relationship: TheAnalytic
Network Process”, Proceedings of the 7th International Symposium on The Analytic Hierarchy Process, Indonesia,
97-107.
Ateş, B.A. ve S. Düzenli (2007) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Paket Program Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi
Prosesi ile Analizi", MÖDAV, 2007-2, 95-110.
Ayağ, Z., Özdemir, R.G. (2007) “An Intelligent Approach to ERP software Selection Through Fuzzy ANP”, Int.
Journal of Production Research, Vol.45, No.10, 2169-2194, 2007.
Aytürk, S. (2006) “Askeri Savunma Sistemlerinde Analitik Hiyerarşi ve Analitik Şebeke Prosesi ile Hafif Makineli
Tüfek Seçimi”, Ankara, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi.
Azis, J.I. (2003) “Analytic Network Process With Feedback Influence: A New Approach to Impact Study”, Prepared
for a seminar organized by the Department of Urban and Regional Planning, University of Illinois at Urbana-Champaign, in conjunction with the Investiture Ceremony for Professor John Kim, November 18, 2003.
Bayazıt, Ö. (2002) “A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytical Network Process
(ANP) and An Application” , Ankara Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:57, Sayı:1, 15-33, 2002.
Bayazıt, Ö. (2006) “Use Of Analytic Network Process in Vendor Selection Decisions", Benchmarking: An
International Journal, 13(5), 566-579.
Bayazıt, Ö., Karpak B. (2007) “An ANP Based Framework for Successful Total Quality Management:An
Assessment of Turkish Manufacturing Industry”, Int.Journal of Production Economics, Vol.105, No.1,79-96, 2007.
Burnaz, S. ve İ. Topcu (2006) “A Multiple-Criteria Decision-Making Approach for The Evaluation of Retail
Location”, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 14, 67–76.
Büyükyazıcı, M. (2000) Analitik AğSüreci, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi.
Cheng, E.W. L., Li, H. ve Y. Ling (2005) “The Analytic Network Process Approach to Location Selection: A
Shopping Mall Illustration”, Construction Innovation, 5, 83-97.
Choudhury, A.K., Tiwari, M.K. ve S.K. Mukhopadhyay (2004) “Application of An Analytic Network Process to
Strategic Planning Problems of A Supply Chain Cell: Case Study of A Pharmaceutical Firm”, Production Planning &
Control, 15 (1), 13-26.
278
Chung, S.H., Lee, A.H.L. ve Pearn, W.L. (2005) “Analytic network process (ANP) approach for product mix
planning in semiconductor fabricator”, International Journal of Production Economics, 25 (2005): 1144–1156.
Dağdeviren, M., Eraslan E., Kurt M. ve E.N. Dizdar (2005) “Tedarikçi Seçimi Problemine Analitik AğSüreci ile
Alternatif Bir Yaklaşım”, Teknoloji, 8(2),115-122.
Dağdeviren, M., Dönmez N., Kurt, M., (2006) “Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model
Tasarımı ve Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Vol.21, No.2, 247-255, 2006.
Ecer, F., Açıkgözoğlu, S., Yaman, F. (2009), “Analitik AğSüreci (AAS) ve Web Sitelerinden Yararlanarak Otel
Seçimi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (2009): 187-207.
Eraslan, E., (2001) “Çevresel faktörlerin imalat sistemlerine uygulanması ve firmanın finansal performansı üzerindeki
etkileri”, Başkent Üniversitesi.
Felek S., Yuluğkural, Y. ve Z. Aladağ(2007) “Mobil İletişim Sektöründe Pazar Paylaşımının Tahmininde AHP ve
ANP Yöntemlerinin Kıyaslaması”, Endüstri Mühendisleri Dergisi, 18(1), 6-22.
Gencer, C., Gürpınar D. (2007) “Analytic Network Process in Supplier Selection: A Case Study in an Electronic
Firm”, Applied Mathematical Modeling, Vol.31, 2475–2486, 2007.
Görener, A. (2009) “Kesici Takım Tedarikçisi Seçiminde Analitik AğSürecinin Kullanımı”, Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Dergisi, Cilt.4, Sayı.1, 99-110, 2009.
Görener, A. (2011) “Bütünleşik ANP-Vikor Yaklaşımı İle ERP Yazılımı Seçimi”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Dergisi, Cilt.5, Sayı.1, 97-110, 2011.
Güngör, A. (2006) “Evaluation of Connection Types in Design for Disassembly (DFD) Using Analytic Network
Process”, Computers & Industrial Engineering,Vol.50,No.12, 35-54, 2006.
İlter, O.C. (2006) “Analitik A. Süreci ile Ticari Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi”, Ankara, Hacettepe
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi.
Jharkharia, S. ve R. Shankar (2007) “Selection of Logistics Service Provider: An Analytic Network Process (ANP)
Approach”, The International Journal of Management Science, 35, 274-289.
Kahraman, C., Ertay, T., Büyüközkan, G. (2006) “A Fuzzy Optimization Model For QFD Planning Process Using
Analytic Network Approach”, European Journal of Operational Research, Vol.171, No.2, 390- 411, 2006.
Karsak, E.E., Sözer, S., Alptekin, S.E. (2002) “Production Planning in Quality Function Deployment Using A
Combined ANP and Goal Programming Approach”, Computers & Industrial Engineering, Vol.44, No.1, 171-190,
2002.
Keçeci, U. (2006) “Tedarikçi Seçim Probleminde Analitik AğSüreci”, Ankara, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi.
Khan, S., Faisal, M.N. (2008) “An Analytic Network Process Model for Municipal Solid Waste isposal Options”,
Waste Management, Vol.28, No.9, 1500-1508, 2008.
Kocakalay, Ş., Özdemir, M.S. ve A. Işık (2004) Analitik Serim Süreci Tekniği ile Pazar Payı Tahmini, Yöneylem
Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Gaziantep-Adana.
Koçak, A. (2003) “Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi Yaklaşımı ve Bir Uygulama”,3 (2003), 67-77.
Lee, J.W., Kim, S.H., (2001) “Using Analytic Network Process and Goal Programming for Interdependent
Information System Project Selection”, Computers & Operations Research, Vol.27, No.4, 367-382, 2001.
Lee, H., Kim, C., Cho, H., Park, Y. (2007) “An ANPbased Technology Network for Identification of Core
Technologies: A Case of Telecommunication Technologies”, Expert Systems with Applications, in press, 2007.
Meade, L. (1998) “Strategic Analysis of Logistics and Supply Chain Management using the Analytic Network
Process”, Transportation Research Part ELogistics and Transportation Review, 34(3), 201-215.
Meade, L.M. and J. Sarkis (1999) “Analyzing Organizational Project Alternatifler for Agile Manufacturing
Processes: An Analytical Network Approach”, International Journal of Production Research, 37 (2), 241-246.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 34 – Aralık 2012
279
Meade, L. M. and A. Presley (2002) “R and D Project Selection using the Analytic Network Process”, IEEE
Transaction on Engineering Management, 49 (1), 59-66.
Miller, G. A. (1956). “The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing
information”, Psychological Review 63 (2):81–97.
Niemira, M.P., Saaty, T.L. (2004) “An Analytic Network Process Model for Financial-Crisis Forecasting”,
International Journal of Forecasting, Vol.20, 573-587, 2004.
Özdemir, M.S. (2004) “Analitik Serim Süreci ve EM’deki Uygulamaları”, YA/EM'2004 XXIV. Ulusal Kongresi
Bildiriler CD’si, 2004.
Pamukçu, B. (2004) “Analitik A. Süreci ve Bir Uygulama”, İstanbul, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi.
Partovi, F.Y. (2006) “An Analytic Model for Locating Facilities Strategically”, The International Journal of
Management Science, 34, 41-55.
Saaty, T.L. (1999) “Fundamentals of the Analytic Network Process”, ISAHP 1999, Kobe, Japan, August 12-14, 1999.
Saaty, T.L. (2001) “Decision Making with Dependenceand Feedback The Analytic Network Process”, USA: RWS
Publications, Second Edition, 2001.
Tektaş, A., Hortaçsu, A. (2003) “Karar Vermede Etkinliği Artıran Bir Yöntem: Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Mağaza
Seçiminde Uygulanması”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 209:52-61.
Thakkar, J., Deshmukh S.G. , Gupta A.D. and R. Shankar (2005) “Selection of Third- Party Logistics (3PL): A
Hybrid Approach Using Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP)”, Supply
Chain Forum: An International Journal, 6(1), 32-46.
Tuzkaya,G., Önüt, S., Tuzkaya, U.R., Gülsün B., “An Analytic Network Process Approach for Locating Undesirable
Facilities: An Example from Istanbul”, Journal of Environmental Management, Vol.88, No.4, 970-983, 2008.
Üstün, Ö. ve E.A. Demirtaş(2004) “Karar vermede Analitik Serim Süreci ve Oyun Teorisi Yaklaşımı: Kıbrıs
Sorunu”, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Gaziantep-Adana.
Yüksel, İ., Dağdeviren,M. (2007) “Using the Analytic Network Process (ANP) in a SWOT Analysis- A Case Study
for A Textile Firm”, Information Sciences, Vol.177,No.16, 3364-3382, 2007.
Wu, W.W., Lee, Y.T (2007) “Selecting Knowledge Management Strategies by Using The Analytic Network
Process”, Expert Systems with Applications, Vol.32,No.3, 841-847, 2007.
Wu, W.Y., Shih, H.A., Chan, H.C. (2008) “The AnalyticNetwork Process for Partner Selection Criteria in Strategic
Alliances”, Expert Systems with Applications, in press, 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com